REPORT: Lista prac

Promotor -
Typ pracy Rozprawa habilitacyjna
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
2004 RH/2004/01 Ryczkowski Janusz Spektroskopia IR w badaniach modelowych i modyfikowanych katalizatorów reakcji z udziałem węglowodorów i tlenków węgla
1996 RH/1996/01 Machocki Andrzej Katalityczne utleniajšce sprzęganie metanu
Summary for Promotor: - (2 Detail Records)
 
Promotor Akerman Karol
Typ pracy Praca magisterska
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
1970 PM/1970/02 Stefaniak Ewa Anna Badanie reakcji konwersji fosfogipsu do siarczanu amonu i węglanu wapnia
1970 PM/1970/03 Gurczyńska Zofia Próby sorpcji i elucji wolframu na sorbencie SG z roztworów otrzymywanych z rozkładu "czarnego szlamu"
1970 PM/1970/05 Gołąbek Adam Odzysk wolframu z "czarnego szlamu" na drodze alkalicznego i kwaśnego rozkładu
1970 PM/1970/08 Mańko Mieczysław Utlenianie SO2 na kontaktach wanadowych w warunkach niedomiaru tlenu
1970 PM/1970/09 Hebda Jadwiga Badania rozkładu mocznika w alkalicznych rozcieńczonych roztworach wodnych
1970 PM/1970/13 Barczak Adam Próby oczyszczania czterojodku germanu przez topienie strefowe
1970 PM/1970/15 Grzegorczyk Wiesław Otrzymywanie szlamów dla mokrego procesu produkcji kwasu siarkowego z fosfogipsu
1970 PM/1970/16 Janiuk Ryszard Maciej Otrzymywanie galokrzemianów
1970 PM/1970/18 Jówko Antoni Próby otrzymywania sorbentów przez kondensacje polifenoli z furfurolem
1969 PM/1969/01 Werman Maria Magdalena Oznaczanie oleju w produktach przemysłu azotowego
1969 PM/1969/02 Michalska Maria Otrzymywanie sorbentów peletyzowanych
1969 PM/1969/03 Szpringer Ludmióła Badanie zmian tekstury przemysłowego katalizatora wanadowego do utleniania SO2 w początkowym okresie pracy
1969 PM/1969/04 Babilońska Teresa Badanie wnikania składnika aktywnego katalizatora wanadowego do utleniania SO2 w układzie modelowym nośnik-składnik aktywny/nośnik
1969 PM/1969/05 Kosmala Mieczysław Sorpcja tantalu i wolframu na sorbencie SG
1969 PM/1969/06 Nowicka Barbara Badania nad otrzymywaniem czystych związków molibdenu
1969 PM/1969/07 Perucka Irena Szybkość powstawania biuretu w wodnych roztworach mocznika
1969 PM/1969/08 Godzisz Jan Oznaczanie mikrogramowych ilości siarki w gazie propanowo-butanowym przez zastosowanie uwodornienia na niklu Raneya
1969 PM/1969/09 Kotowicz Irena Otrzymywanie dwutlenku cyrkonu i tlenochlorku cyrkonu z fluorocyrkonianu potasu na skalę ćwierćtechniczną
1969 PM/1969/10 Sosnowski Kazimierz Preparatyka i badanie aktywności katalizatorów wanadowo-molibdenowych w procesie utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego
1969 PM/1969/11 Kopeć Jan Badanie własności kontaktów wanadowo-molibdenowych w procesie utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego
1969 PM/1969/12 Nazimek Dobiesław Badanie nad odolejaniem kondensatów na koksie naftowym
1969 PM/1969/13 Ciołek Teresa Badanie struktury fizycznej surowców siarczanowych do produkcji kwasu siarkowego i klinkieru cementu portlandzkiego
1969 PM/1969/14 Szklarz Mieczysław Wpływ składu fazy gazowej na aktywność kontaktów wanadowych aktywowanych talem w procesie utleniania SO2
1969 PM/1969/15 Pliszczyński Witlod Obliczanie efektywności współczynników dyfuzji w ciałach porowatych
1969 PM/1969/16 Jędrak Jan Otrzymywanie azotanu cyrkonylu z fluorocyrkonianu potasu
1969 PM/1969/17 Stępniak Krystyna Odzysk wolframu z odpadów wolframowych
1969 PM/1969/18 Wójcik Kazimiera Wyznaczanie efektywnych współczynników dyfuzji w ciałach porowatych metoda chromatografii gazowej
1969 PM/1969/19 Androsiuk Barbara Oznaczanie zawartości oleju w produktach przemysłu azotowego
1968 PM/1968/01 Kołodziej Danuta Badanie tekstury katalizatorów wanadowo-talawych
1968 PM/1968/02 Welsyng Henryk Zastosowanie metody termoróżnicowej do wyznaczania współczynników wykorzystania powierzchni wewnętrznej kontaktów wanadowych reakcji utleniania SO2
1968 PM/1968/03 Łucjan Krystyna Zastosowanie metody termoróżnicowej do badania zmian charakterystyki katalizatorów wanadowych pod wpływem pracy
1968 PM/1968/04 Antoniuk Teresa Odzysk tantalu, niobu i wolframu z odpadów wolframowych
1968 PM/1968/05 Boroch Zuzanna Preparatyka i badanie aktywności katalizatorów wanadowych utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego
1968 PM/1968/06 Drozda Wiktor Otrzymywanie cyrkonu metalicznego na drodze elektrolizy stopionych soli K2ZrF6-NaCl Rafalski Wadim
1968 PM/1968/07 Burda Stanisław Ekstrakcji indu kwasami alkilofosforowymi z roztworów siarczanów w aparaturze przeciwprądowej ciągłej typu mieszalnik-odstojnik Korpak Wincenty
1968 PM/1968/08 Borowiecki Tadeusz Wyrównywanie koncentracji domieszek w germanie metodą topienia strefowego
1968 PM/1968/09 Barnaś Tadeusz Preparowanie i badanie własności katalitycznych katalizatorów krakingu aktywowanych pierwiastkami ziem rzadkich
1968 PM/1968/10 Kłodawska Zofia Otrzymywanie w skali wielkolaboratoryjnej dwutlenku cyrkonu z fluorocyrkonianu potasu
1968 PM/1968/11 Chmiel Bogusław Badanie własności katalizatorów wanadowo-molibdenowych w procesie utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego
1968 PM/1968/12 Warulik Wojciech Wiktor Ocena możliwości odzysku molibdenu z produktów wtórnych, pyłów szybowych i konwertorowych hutnictwa miedzi
1968 PM/1968/13 Szeląg Romana Analiza ziarnowa surowców z siarczanu wapniowego do produkcji kwasu suarkowego
1968 PM/1968/14 Zawadzki Bogusław Maciej Oczyszczanie tlenku prazeodymu metodą chromatografii jonowymiennej Korpak Wincenty
1968 PM/1968/15 Załuski Sławomir Badanie wpływu lantanowców na własności katalizatorów krekingu przy użyciu chromatografu gazowego
1968 PM/1968/16 Szyszkowski Grzegorz Otrzymywanie tlenochlorku cyrkonu z fluorocyrkonianu potasu
1968 PM/1968/17 Mach Stanisław Badanie warunków wytrącania molibdenu z kwaśnych i zasadowych roztworów potrawiennych
1968 PM/1968/18 Sykut Marta Badanie aktywności katalitycznej kontaktów wanadowych aktywowanych talem w reakcji utleniania SO2 w warunkach niestacjonarnych
1967 PM/1967/01 Tarnawczyk Jadwiga Ustalenie optymalnych parametrów sorpcji germanu z przemysłowych roztworów siarczanu miedzi na sorbencie specyficznym S.G. Masiak A.
1967 PM/1967/02 Kargul Edward Badanie aktywności katalizatorów przemysłowych reakcji utleniania SO2 z zastosowaniem termopary różnicowej
1967 PM/1967/03 Sułecka Teresa Otrzymywanie cyrkonu na drodze elektrolizy soli stopowych K2ZrF6-NaCl Rafalski Wadim
1967 PM/1967/04 Zanier Krystyna Odzysk molibdenu z pyłów krajowego hutnictwa miedzi
1967 PM/1967/05 Kogutowski Wojciech Badanie wpływu nośnika na aktywność katalizatorów wanadowo-molibdenowych w procesie utleniania benzenu do bezwodnika kwasu maleinowego
1967 PM/1967/06 Krokowska Barbara Próby otrzymywania dwutlenku cyrkonu wysokiej czystości z fluorocyrkonianu potasu i oczyszczanie dwutlenku cyrkonu
1967 PM/1967/07 Antas Elżbieta Próby otrzymywania dwutlenku cyrkonu wysokiej czystości z fluorocyrkonianu potasu i wytracanie zasadowego fluorku cyrkonu
1967 PM/1967/08 Gryta Marian Otrzymywanie i badanie własności katalitycznych katalizatorów krakingu aktywowanych lantanowcami
1967 PM/1967/09 Sidor Leszek Wieloskładnikowe kontakty wanadowe
1967 PM/1967/10 Wołącewicz Wojciech Badania katalizatorów krakingu metodą impulsową przy użyciu chromatografu gazowego
1967 PM/1967/11 Podlewska Ludmiła Próby otrzymywania dwutlenku cyrkonu wysokiej czystości z fluorocyrkonianu potasu i hydroliza zasadowego fluorku cyrkonu
1967 PM/1967/12 Mierzejewski Mieczysław Preparatyka i badanie aktywności katalizatorów w procesie utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego
1967 PM/1967/13 Gradek Irena Cementacja indu z roztworów chlorkowych na cynku i glinie
1967 PM/1967/14 Zajączkowska Anna Otrzymywanie jodku germanowego z fazy gazowej /GeCl4 + HCl +H2O/
1967 PM/1967/15 Sikorska-Kowalska Janina Wyznaczanie niektórych parametrów pracy katalizatorów wanadowych przy pomocy badania efektów termicznych
1967 PM/1967/16 Putek Stanisław Koncentracja rozcieńczonych roztworów molibdenu metodą cementacji
1967 PM/1967/17 Spadło Marian Talowo-wanadowe kontakty utleniania SO2
1967 PM/1967/18 Wira Janina Metody określania temperatury plazmy termicznej-elektrycznej
1967 PM/1967/19 Barszczowska Elżbieta Opracowanie metody odzysku germanu ze szlamów cynkowych
1967 PM/1967/20 Dzida Witold Opracowanie syntezy i założeń do produkcji kwasu nitrylotrójoctowego Korpak Wincenty
1967 PM/1967/21 Zanier Krystyna Odzysk molibdenu z pyłów krajowego hutnictwa miedzi
1966 PM/1966/01 Chmielewska Marianna Otrzymywanie K2ZrF6 metodą rozkładu koncentratów cyrkonowych fluorokrzemianem potasowym
1966 PM/1966/02 Niewczas Kałuska Bogumiła Odzysk molibdenu z pyłów jugosłowiańskiego hutnictwa miedzi
1966 PM/1966/03 Sawa Józef Badania cementacji molibdenu w roztworach rozcieńczonych
1966 PM/1966/04 Mrówczyńska Henryka Otrzymywanie bezwodnika chlorków ziem rzadkich o minimalnej ilości tlenochlorków
1966 PM/1966/05 Żółtek-Kopczewska Teresa Bezpośrednie syntezy alkilobromogermanów z gąbki germanowej i bromków alkilowych
1966 PM/1966/06 Krigier-Wojnowski Andrzej Szybkie oznaczanie zawartości fluoru w elektrolitach glinowych i w solach fluorowych metodą pośredniej absorpcjimetrii neutronowej
1966 PM/1966/07 Synowiecki Józef Budowa i uruchomienie zestawu do bada? glinokrzemianowych katalizatorów krekingu
1966 PM/1966/08 Dąbrowska Maria Wyznaczanie powierzchni katalizatorów wanadowych metodą chromatografii gazowej
1966 PM/1966/09 Puacz Zyta Odzysk molibdenu z pyłów krajowego hutnictwa miedzi
1966 PM/1966/10 Rybicki Wojciech Badania powierzchni i aktywności katalitycznej kontaktów wanadowych podwójnie promotorowanych
1966 PM/1966/11 Dziewicki Czesław Zastosowanie różnicowej analizy termicznej DTA przy badaniu utleniania SO2 na katalizatorach wanadowych
1966 PM/1966/12 Kulpa-Rybicka Barbara Wpływ domieszek na własności kontaktów wanadowych
1966 PM/1966/13 Kirsch Kazimierz Badanie aktywności i selektywności niektórych katalizatorów wanadowych w procesie utleniania benzenu do bezwodnika kwasu maleinowego
1966 PM/1966/14 Warda Czesław Badanie własności katalizatorów wanadowych w procesie utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego
1965 PM/1965/01 Filipowicz Anna Oczyszczanie czteroetylogermanu po aktywacji neutronowej
1965 PM/1965/02 Niećko Jerzy Próby odzysku molibdenu z produktów ubocznych hutnictwa miedzi metodą hydrometalurgiczną
1965 PM/1965/03 Szczeszek Ireneusz Odzysk molibdenu z produktów odpadowych hutnictwa miedzi
1965 PM/1965/04 Jonak Krystyna Otrzymywanie bezwodnych chlorków pierwiastków ziem rzadkich metodą szybkiego odwadniania pod zmniejszonym ciśnieniem
1965 PM/1965/05 Planter Marianna Ekstrakcja kobaltu z roztworu siarczanu cynku
1965 PM/1965/06 Brodecki Ryszard Otrzymywanie bezwodnych chlorków miszmetalu metodą powolnego odparowywania i suszenia na powietrzu w obecności chlorku wapnia jako czynnika chlorującego
1965 PM/1965/07 Siergiejuk Elżbieta Otrzymywanie molibdenu z pyłów miedziowych metodą sorpcji i ekstrakcji
1965 PM/1965/08 Wroński Konrad Badania porównawcze kontaktów wanadowych przeznaczonych do utleniania dwutlenku siarki
1965 PM/1965/09 Świtluk Wiktor Próby zastosowania termografii przy badaniu warunków rozkładu koncentratu ZrSiO4
1965 PM/1965/10 Krawczyk Mieczysław Badanie aktywności i selektywności niektórych katalizatorów wanadowych w procesie utleniania benzenu do bezwodnika kwasu maleinowego
1965 PM/1965/11 Kuta-Kultys Alina Synteza germanowa węglowodorów oraz wyznaczanie niektórych ich fizyko-chemicznych własności Szuchnik Andrzej
1965 PM/1965/12 Wojtowicz Andrzej Dynamiczny pomiar wiskozy szlamów cementowych
1964 PM/1964/01 Bodecki Roman Badanie aktywności katalitycznej kontaktu wanadowego modyfikowanego Ag110m
1964 PM/1964/02 Jarosławska Aleksandra Wpływ siarczynów i siarczanów na szybkość sedymentacji i wiskozę szlamów cementowych
1964 PM/1964/03 Król Tadeusz Badanie sorpcji molibdenu na sorbencie SG z roztworów kwasu solnego
1964 PM/1964/04 Jastowiak Maria Badania aktywności kontaktów wanadowych promotorowanych siarczanami ziem alkalicznych
1964 PM/1964/05 Tracz Ambroży Józef Preparatyka i badanie własności elektronowymiennych i sorpcyjnych żywic polifenoloformaldehydowych
1964 PM/1964/06 Ulanowski Andrzej Opracowanie optymalnych parametrów prażenia koncentratów molibdenowych dla odzysku renu
1964 PM/1964/07 Zając Zygmunt Sorpcja żelaza i rozdzielanie mieszaniny cyrkon-tytan-żelazo na sorbencie SG
1964 PM/1964/08 Bugała Witold Optymalne warunki hydrolizy czterochlorku germanu
1963 PM/1963/01 Molik-Baranowska Halina Próby odzyskiwania chromu na torfie
1963 PM/1963/02 Jurkiewicz Kazimierz Próby sorpcji molibdenu oraz oddzielenia go od germanu na sorbencie SG
1963 PM/1963/03 Sozański Adam Sorpcja tytanu oraz rozdzielanie tytan-cyrkon na sorbencie SG
1963 PM/1963/04 Pawłowski Jeremi Sorpcja cyrkonu i rozdzielenie mieszaniny cyrkon-tytan na sorbencie SG
Summary for Promotor: Akerman Karol (105 Detail Records)
 
Promotor Barcicki Janusz
Typ pracy Praca magisterska
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
1997 PM/1997/02 Maternowski Maciej Badanie spalania polimerów w warunkach laboratoryjnych Chmiel Bogus?aw
1997 PM/1997/05 Szewczyk Monika Bilans materia?owy i energetyczny procesu utleniającej dimeryzacji metanu Machocki Andrzej
1996 PM/1996/04 Liszka Anna Absorpcja metodą usuwania oparów w?glowodorów
1996 PM/1996/05 Zuchowska Maria Badania procesu redukcji katalizatorów miedziowo-cynkowo-glinowych Grzegorczyk Wies?aw
1996 PM/1996/07 Sawecki Jaros?aw Grawimetryczne badania kinetyki zgazowania w?gla aktywnego za pomocą pary wodnej Borowiecki Tadeusz,Grzegorczyk Wies?aw
1995 PM/1995/02 Samulak Krzysztof Spektroskopowe badania adsorpcji podtlenku azotu na no?nikach nieorganicznych Ryczkowski Janusz
1995 PM/1995/03 Kic Barbara Redukcja miedziowo-cynkowego katalizatora NTKCO Denis Andrzej,Grzegorczyk Wies?aw
1995 PM/1995/07 K?pi?ska Donata Zmiany sk?adu fazowego w katalizatorze miedziowo-cynkowym w warunkach obróbki termicznej Grzegorczyk Wies?aw
1994 PM/1994/01 Marcewicz Agnieszka Określenie poziomu st??enia wybranych metali ci??kich w osadach ściekowych z oczyszczalni ścieków "Hajdów" w Lublinie, w aspekcie oceny mo?liwości wykorzystania tych osadów do celów rolniczych Nie?ko Jerzy
1994 PM/1994/02 Wójciuk Barbara Zastosowanie termograwimetrii oraz spektroskopii masowej w badaniach miedziowych katalizatorów konwersji tlenku w?gla Grzegorczyk Wies?aw
1994 PM/1994/06 Karbowicz Krystyna Matematyczny opis niskotemperaturowej konwersji tlenku w?gla na katalizatorach miedziowych Grzegorczyk Wies?aw
1991 PM/1991/01 Szynkaruk Renata Wp?yw sposobu preparatyki katalizatorów platynowych na izomeryzacj? n-butanu do izo-butanu Nazimek Dobies?aw
1991 PM/1991/02 Wawrzyszko Iwona Synteza wy?szych w?glowodorów ze związków C1 - otrzymywanie wysokoaromatycznych paliw silnikowych z gazu syntezowego Machocki Andrzej
1990 PM/1990/02 Butkiewicz Andrzej Wp?yw odczynników organicznych stosowanych w impregnacji uk?adów nikiel - na nośniku Al2O3 na ich pó?niejszą aktywnoś? katalityczną Nazimek Dobies?aw
1990 PM/1990/03 Stefanek Iwona Wp?yw preparatyki katalizatorów niklowych na przebieg hydrogenolizy n-alkanów Nazimek Dobies?aw
1990 PM/1990/04 G?ca Anna Próby odzysku germanu z odpadu powstającego przy produkcji świat?owodów Kozak Danuta,Kozak Zdzis?aw,Nie?ko Jerzy
1989 PM/1989/01 Ku?nicka Andrzej Badanie imisji tlenków azotu w powietrzu atmosferycznym placu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie Kozak Zdzis?aw
1989 PM/1989/02 Markowicz Renata Ocena mo?liwości zwi?kszenia selektywności syntezy lekkich olefin na katalizatorach ?elazowych za pomocą promotorów, inhibitorów i nośnika Machocki Andrzej
1987 PM/1987/01 Paszko Tadeusz W?asności LaNi5 wzgl?dem wodoru Frąk Ryszard
1987 PM/1987/02 Kogut Janusz Hydrogenoliza i izomeryzacja alkanów na katalizatorach Pt/Al2O3 oraz Ir/Al2O3 o wysokiej dyspersji metalu Nazimek Dobies?aw
1986 PM/1986/01 Szmigielski Marek Andrzej Równanie kinetyczne reakcji konwersji parowej tlenku w?gla na katalizatorach typu Co-Mo/Na Al2O3 Grzegorczyk Wies?aw
1986 PM/1986/03 Gorycki Stefan Separacja wodoru z mieszanin gazowych za pomocą membran palladowych Machocki Andrzej
1985 PM/1985/01 Czubryt Maria Nośnikowe katalizatory ?elazowo-kobaltowe w reakcji uwodornienia tlenku w?gla Machocki Andrzej
1985 PM/1985/02 Gil Urszula Irena Wp?yw stopnia dyspersji nośnika i metody preparatyki na w?aściwości katalizatorów Co Mo/Al2O3 Grzegorczyk Wies?aw
1984 PM/1984/02 Kieba?a Bo?ena Reakcja hydrogenolizy n-butanu na wysokozdyspergowanych katalizatorach kobaltowych i niklowych Nazimek Dobies?aw
1984 PM/1984/03 Grabowski Ireneusz Odzysk Cyny ze szlamów cynowo-o?owiowych Paw?owski Lucjan
1984 PM/1984/04 Mieleszko Alicja Aleksandra Wp?yw ilości fazy aktywnej na w?aściwości fizykochemiczne i katalityczne katalizatora Co-Mo/Na-gamma-Al2O3 Grzegorczyk Wies?aw
1983 PM/1983/01 Micha?ek Ireneusz Wp?yw temperatury i pary wodnej na przebieg redukcji nośnikowych katalizatorów ?elazowych i ich w?asności chemisorpcyjne
1983 PM/1983/02 Bojarczuk Wies?aw Ryszard Badanie reakcji uwodornienia etylenu na katalizatorach ?elazowo-kobaltowych z zastosowaniem do reakcji typu Fischera-Tropscha
1983 PM/1983/03 Olczuk Marek Krzysztof Testowanie bimetalicznych katalizatorów w reakcji syntezy Fischera-Tropscha
1983 PM/1983/04 Kotowska Urszula Wp?yw sodu na fizykochemiczne i katalityczne w?aściwości katalizatora CoMo/alfa-Al2O3
1982 PM/1982/01 Kurenda Maria Aleksandra Badania mo?liwości utylizacji produktów ubocznych powstających przy myciu gazów koksowniczych roztworami przenośników tlenu Kozak Zdzis?aw
1982 PM/1982/03 Turbakiewicz Jerzy Badania wp?ywu warunków zestalania na w?asności siarki polimerycznej otrzymanej przez reakcj? Wackenrodera Kozak Zdzis?aw
1982 PM/1982/05 Gorza?ka Maryla Badania w?aściwości katalizatorów niklowych reformingu parowego butanu otrzymanego metodą podwójnej impregnacji Borowiecki Tadeusz
1982 PM/1982/06 Lekka Ewa Agnieszka Badania formowania si? katalizatorów ?elazowych w reakcji syntezy Fischera - Tropscha
1982 PM/1982/07 ?uk Halina Badania aktywowania konwencjonalnych katalizatorów kobaltowo-molibdenowych dla potrzeb reakcji parowej konwersji tlenku w?gla
1982 PM/1982/08 Sliwi?ski Krzysztof Optymalizacja warunków wytrącania niklowo-glinowej masy katalitycznej przeznaczonej do wytwarzania SNG
1981 PM/1981/01 Turbiarz Henryk Badanie zaw?glania katalizatorów reformingu parowego wy?szych w?glowodorów Machocki Andrzej
1981 PM/1981/02 ?yko Krystyna Badania mo?liwości utylizacji pasty siarkowej powstającej przy oczyszczaniu gazu koksowniczego metodą "perox" Kozak Danuta
1981 PM/1981/03 Drzewiecka Barbara Utlenianie siarkowodoru za pomocą dwutlenku siarki w roztworach metanolowych w niskich temperaturach Kozak Zdzis?aw
1981 PM/1981/04 Rarot Andrzej Rozpoznanie mo?liwości badania reakcji syntezy Fischera-Tropscha w warunkach laboratoryjnych Chmiel Bogus?aw
1981 PM/1981/05 Wójcik Zbigniew Przygotowanie warsztatu naukowo-badawczego do prac nad adsorpcją i katalitycznym utlenianiem gazowego NH3 na aparaturze DTA
1981 PM/1981/07 Walczak Lucyna Próby otrzymywania sorbenta cynkowego metodą saturacji bieli cynkowej Nie?ko Jerzy
1980 PM/1980/01 Czaja Longina Badania nad oczyszczaniem siarki odzyskanej z gazów Kozak Zdzis?aw
1980 PM/1980/03 Szetelnicki Wies?aw Badania mo?liwości przerobu siarki z gazów koksowniczych na siark? strąconą Kozak Zdzis?aw
1980 PM/1980/05 Szpakut Anna Badanie szybkości zaw?glania katalizatorów do reformingu parowego wy?szych w?glowodorów Machocki Andrzej
1980 PM/1980/06 Semeniuk Stanis?aw Otrzymywanie i badanie w?asności siarki polimerycznej Kozak Zdzis?aw
1980 PM/1980/07 Sendecki Bogus?aw G??bokie oczyszczanie gazu ziemnego zawierającego organiczne związki siarki Kozak Danuta,Kozak Zdzis?aw
1980 PM/1980/09 Zemlak Janusz Wp?yw substancji amfifilowych na w?asności cieczy Wackenrodera Kozak Zdzis?aw
1980 PM/1980/14 Celi?ska Ewa Otrzymywanie sorbentów cynkowych metodą hydrolizy cynkanu sodowego oraz metodą rozk?adu octanu cynkowego Nie?ko Jerzy
1980 PM/1980/15 Krasowski Marian Technologia wytwarzania katalizatora metanizacji. Opracowanie za?o?e? do operacji przygotowania roztworu azotanu niklowego oraz procesu wytrącania koncentratu
1979 PM/1979/01 Mach Gra?yna Próby zastosowania aparatury DTA - O2 universal do charakteryzowania preparatów siarki
1979 PM/1979/02 Stanek Marian Testowanie katalizatorów przeznaczonych dla reformingu parowego wy?szych w?glowodorów w reakcji konwersji metanu parą wodną
1979 PM/1979/04 Bąk Marian Oczyszczanie gazu do wytwarzania atmosfer ochronnych i regulowanych Kozak Zdzis?aw
1979 PM/1979/05 Wróblewska Ma?gorzata Zatruwanie siarkowodorem katalizatorów niklowych Borowiecki Tadeusz
1979 PM/1979/06 Gajewska Irena Barbara Badania reakcji H2S i SO2 w trudnolotnych rozpuszczalnikach organicznych, w temperaturze bliskiej wrzenia wody Kozak Danuta
1979 PM/1979/07 Pasikowska Maria Badania nad modyfikacją sk?adu katalizatora do metanizacji gazów o du?ej zawartości CO
1979 PM/1979/08 Borysiewicz Stefan Badanie zaw?glania katalizatorów reformingu parowego wy?szych w?glowodorów Machocki Andrzej
1979 PM/1979/11 Frąk Urszula Badanie przebiegu redukcji katalizatorów niklowych metodą dyfrakcji promieni X
1978 PM/1978/02 Ga?czy?ski Piotr Badanie stabilności katalizatorów wanadowych w reakcji utleniania durenu do DBPM z parą wodną i bez jej udzia?u
1978 PM/1978/03 Majewski Krzysztof Badanie zatruwania siarkowodorem katalizatorów niklowych procesu metanizacji
1978 PM/1978/04 Wardziak Zofia Koncepcja realizacji zagadnie? dotyczących katalizy i katalizatorów w dziesi?cioletniej szkole średniej
1978 PM/1978/05 Karczmarska Emilia Badanie zmian temperatury z?o?a jonitowego w procesie eksploatacji
1978 PM/1978/06 Cera Joanna Badanie przydatności wybranych ska? przyw?glowych z regionu lubelskiego do wytwarzania spieku samorozpadowego stosowanego do otrzymywania tlenku glinowego
1978 PM/1978/07 Choma Gra?yna Studium mo?liwości wykraplania pary wodnej z gazów resztkowych z procesu Clausa
1978 PM/1978/08 Szewczyk Krystyna Usuwanie azotu amonowego z wód i ścieków na drodze wymiany ligandów
1978 PM/1978/10 Bekier Gabriela Badania efektów cieplnych absorpcji CO2 w roztworach KOH
1978 PM/1978/11 Borkowska Lidia Badanie siarki elementarnej nierozpuszczalnej w dwusiarczku w?gla Kozak Zdzis?aw
1978 PM/1978/13 Dmitrewicz Ewa Katalizatory procesu reformingu parowego w?glowodorów - przegląd literatury patentowej
1978 PM/1978/14 Wo?niak W?odzimierz Badania nad regeneracją ścieków pochodzących z trawienia wyrobów ?elaznych w roztworze kwasu siarkowego
1978 PM/1978/16 Gawe?da Ewa Badanie w?asności katalizatorów typu Ni/gamma-Al2O3
1978 PM/1978/17 Nó?ka Jacek Budowa i testowanie aparatury laboratoryjnej do konwersji metanu z parą wodną
1978 PM/1978/18 Czajkowski Jerzy Badanie zaw?glania katalizatorów w reakcji reformingu parowego n-butanu Machocki Andrzej
1977 PM/1977/01 Bielec Lucyna Badanie odporności na spiekanie katalizatorów reformingu parowego metanu zawierającego metale VIII grupy uk?adu okresowego
1977 PM/1977/02 Bratko Wojciech Badania reakcji utleniania durenu do dwubezwodnika piromelitowego na katalizatorach wanadowych promowanych srebrem
1977 PM/1977/03 ?yśko Leszek Badanie kinetyki reakcji reformingu parowego metanu na wybranych metalach VIII grupy uk?adu okresowego
1977 PM/1977/04 Król Stanis?aw Badania nad konwersją H2S do siarki elementarnej w rozpuszczalnikach organicznych
1977 PM/1977/05 Bielecka Elzbieta Barbara Badanie kalcynacji i redukcji wspó?strącanych katalizatorów Ni/Al2O3
1977 PM/1977/06 Michalska Anna Badanie stabilności siarki nierozpuszczalnej w CS2 Kozak Danuta
1977 PM/1977/07 Kuku?owicz Eugeniusz Badania wp?ywu warunków strącania siarki elementarnej na jej w?asności
1977 PM/1977/08 Janik Barbara Badania nad zmianami chemicznymi chromowych kąpieli galwanicznych w czasie ich eksploatacji Paw?owski Lucjan
1977 PM/1977/09 Ga?czy?ski Jerzy Wp?yw niektórych zanieczyszcze? na utlenianie amoniaku
1977 PM/1977/11 Krzywania Barbara Testowanie reaktora bezgradientowego w reakcji metanizacji dwutlenku w?gla
1977 PM/1977/12 Dominiuk Halina Badania rozpoznawcze nad unieszkodliwianiem ścieków z trawienia drutów Paw?owski Lucjan
1977 PM/1977/14 Pluta Ewa Usuwanie azotu amonowego i mocznikowego z wód i ścieków na drodze wymiany ligandów
1977 PM/1977/15 Biega?ski Grzegorz Badania nad demineralizacją kondensatów z saletry amonowej na szeregowym uk?adzie jonitowym Amberlite-200, Amberlite IRA-94 S
1977 PM/1977/16 Biega?ska Marzenna badania nad demineralizacją kondensatów z saletry amonowej na szeregowym uk?adie jonitowym Amberlite-200, Amberlite IRA-94 S, Amberlite-200, Amberlite IRA-94 S
1977 PM/1977/17 Chudnicka Bo?enna Badania nad otrzymywaniem sorbentów metodą strąceniową z roztworów azotanów cynku i glinu
1977 PM/1977/18 Sieniawska Zofia Badania nad regeneracją ścieków pochodzących z trawienia wyrobów ?elaznych w roztworze kwasu solnego
1977 PM/1977/19 Zbyszy?ski Zbys?aw Jaros?aw Ocena w?asności wybranych katalizatorów przemys?owych i preparowanych uk?adów modelowych pod kątem mo?liwości zastosowania ich w procesie metanizacji
1976 PM/1976/01 Rakowska-Jarzyna Stanis?awa Badania nad konwersją siarkowodoru do siarki elementarnej w wybranych rozpuszczalnikach
1976 PM/1976/02 Mendyk Ewaryst Badania mo?liwości otrzymywania siarki nierozpuszczalnej w CS2 przez konwersj? H2S za pomocą SO2 w rozpuszczalnikach organicznych zakwaszonych H2SO4
1976 PM/1976/04 Kwiatek Wies?awa Redukcja katalizatorów niklowych
1976 PM/1976/05 Cel Halina Badanie redukcji utleniania durenu do bezwodnika piromelitowego na katalizatorach wanadowych promowanych srebrem
1976 PM/1976/06 Boluk Jan Kalorymetryczne badania reakcji katalitycznego utleniania wodoru i amoniaku
1976 PM/1976/07 Bendyk Janina Odmiany alotropowych siarki - w?asności i metody otrzymywania Kozak Zdzis?aw
1976 PM/1976/08 Cz?stochowski W?adys?aw Otrzymywanie kwasu amidosulfonowego
1976 PM/1976/11 Kozie? El?bieta Badania nad wp?ywem kwasu azotowego na degradacj? chemiczną kationów Amberlite 200 i Wofatitu CA-20
1976 PM/1976/12 Dylewska Urszula Badanie wp?ywu st??enia i szybkości przep?ywu kwasu azotowego na przebieg regeneracji kationitu Amberlite 200
1976 PM/1976/13 Krupa Maria Badania nad otrzymywaniem aktywnego tlenku cyrkonowego
1976 PM/1976/14 Jó?wiak Jadwiga Badania nad wp?ywem st??enia i szybkości przep?ywu kwasu azotowego na przebieg regeneracji kationitu Wofatit KS-10
1976 PM/1976/15 Warminski Stanis?aw Badania nad oczyszczaniem ścieków z chemicznej spó?dzielni pracy "Permedia"
1976 PM/1976/16 Taranska Danuta Badania nad oczyszczaniem wód z obiegu ch?odniczego lokomotyw spalinowych
1976 PM/1976/17 Doma?ska Wanda Badania nad oczyszczaniem ścieków pochodzących z CHSP Permedia i RWM Na??czów
1975 PM/1975/01 Koz?owska Anna Badanie aktywności metali VIII grupy w reakcjach reformingu parowego metanu i metanizacji CO2
1975 PM/1975/02 Skulimowska Jadwiga Zastosowanie metody DTA do badania reakcji katalitycznego utleniania wodoru
1975 PM/1975/03 Mo?odecka Lucyna Badania nad oczyszczaniem alkalicznych ścieków zawierających glin w formie glinianu sodowego
1975 PM/1975/04 Sprycha Wies?awa Badania nad konwersją siarkowodoru do siarki elementarnej w roztworach wodnych i w wybranych rozpuszczalnikach organicznych
1975 PM/1975/05 Bolibok Marek Badania nad konwersją H2S do siarki elementarnej w roztworach metanolowych
1975 PM/1975/06 Jab?o?ski Marian Badania nad promotorowaniem wspó?strącanych katalizatorów niklowych typu Ni/Al2O3
1974 PM/1974/01 Dykiel-Lidzbarska Stanis?awa Badania katalizatorów i nośników reakcji utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego
1974 PM/1974/02 Dziadko Dariusz Badania rozk?adu termicznego pirosiarczanów metali alkalicznych
1974 PM/1974/03 Kiec Miros?aw Badanie katalizatorów wanadowych w reakcji utleniania durenu do bezwodnika kwasu piromelitowego w fazie gazowej
1974 PM/1974/04 Kolek Anna Badanie wp?ywu rodzaju kationu na stabilnoś? termiczną zeolitowego katalizatora krakingu
1974 PM/1974/05 Siedlanowski Jan Reakcja Clausa w roztworach
1974 PM/1974/06 Chmiel Jerzy Badania termoró?nicowe reakcji utleniania metanu na katalizatorach tlenkowych
1974 PM/1974/07 Wocior El?bieta Badanie redukcji i aktywności katalizatorów niklowych w reakcji metanu dwutlenkiem w?gla
1974 PM/1974/08 S?awaty?ska Barbara Badania nad wp?ywem dodatków na aktywnoś?, selektywnoś? i stabilnoś? niklu w reakcji katalitycznego uwodornienia dwutlenku w?gla
1973 PM/1973/01 Szurgoci?ska Maria Badanie procesu redukcji katalizatorów niklowych metodą impulsową mikrokatalityczną
1973 PM/1973/02 Baczewska Helena Badanie katalizatorów utleniania durenu do bezwodnika kwasu piromelitowego w fazie gazowej
1973 PM/1973/03 Kukuryk Genowefa Termograwimetryczne badanie syntezy i rozk?adu pirosiarczanów sodu i potasu
1973 PM/1973/04 Witczak Janina Badania nad otrzymywaniem dobrze filtrowalnego wodorotlenku cyrkonowego z fluorocyrkonianu potasowego
1973 PM/1973/06 Saneluta Czes?aw Badanie wp?ywu czasu wygrzewania na wielkoś? powierzchni katalizatorów niklowych
1973 PM/1973/07 Jaśkiewicz Zofia Badanie reakcji utleniania amoniaku na katalizatorach tlenkowych
1973 PM/1973/08 Ja?owiec Zofia Synteza zeolitu Y i preparatyka katalizatorów krakingu zawierających zeolity X i Y
1973 PM/1973/09 Kalinowski Józef Katalityczne utlenianie benzenu w fazie gazowej na katalizatorach spreparowanych na wybranych nośnikach
1973 PM/1973/10 Kaliszuk Zygmunt Romuald Badania chemisorpcji siarkowodoru na katalizatorach niklowych
1973 PM/1973/11 Gąszczyk Ryszard Badania nad wykorzystaniem siarczanu potasowego do odsiarczania gazów
1973 PM/1973/12 Langwi?ska Joanna Badanie termoró?nicowe reakcji utleniania metanu
1973 PM/1973/13 Ka?czugowska Barbara Badania nad wp?ywem wielkości krystalitów niklu w kontaktach przemys?owych na szybkoś? reakcji reformingu parowego metanu
1973 PM/1973/14 Sobi?o Teresa Wyznaczanie wspó?czynnika wymiany ciep?a mi?dzy pastylką katalizatora a mieszaniną reakcyjną w czasie przebiegu reakcji katalitycznej
1972 PM/1972/01 Luchowski W?adys?aw Preparatyka i badanie w?asności katalizatorów reakcji utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego
1972 PM/1972/02 El?bieta Hejna Badanie absorpcji dwutlenku siarki w roztworach w?glanu sodu
1972 PM/1972/03 Fabian Ewa Synteza zeolitów typu X i Y i badanie ich aktywności katalitycznej w reakcji modelowej
1972 PM/1972/04 Wnuk Marcin Termograwimetryczne badania sorpcji i desorpcji dwutlenku siarki na molibdenowych kontaktach wanadowych
1972 PM/1972/05 Izbicki Janusz Badanie w?asności katalitycznych stopu Pt-Rh w reakcji utleniania amoniaku
1972 PM/1972/06 Korczak Barbara Badanie sorpcji dwutlenku siarki na kontakcie wanadowym ze sk?adem gazów siarkowych metodą dynamiczną
1972 PM/1972/07 Starkiewicz Maria Badanie sorpcyjnych w?aściwości kontaktów wanadowych
1972 PM/1972/08 Wierzejski Boles?aw Badania chemisorpcji wodoru na katalizatorach niklowych
1972 PM/1972/09 Ciucias Jerzy Otrzymywanie związków niobu i tantalu z ?elazostopu
1972 PM/1972/10 Sommer-Ciucias Anna Badania nad hydrolizą fluorocyrkonianu potasowego
1972 PM/1972/11 Miącz Aleksander Katalityczne utlenianie durenu w fazie gazowej do dwubezwodnika kwasu piromelitowego
1972 PM/1972/12 Kolemba Bo?ena Uwodornienie benzenu do cykloheksanu na katalizatorach niklowych
1972 PM/1972/13 Solecki Jan Badania chemisorpcji siarkowodoru na katalizatorach niklowych
1972 PM/1972/14 Frąk Ryszard Badanie kinetyki reakcji reformingu parowego metanu na katalizatorach niklowych
1972 PM/1972/15 Zamolska-Szczepańska Lidia Oznaczanie siarki w gazach
1971 PM/1971/02 Choroszyńska Maria Badanie tekstury katalizatorów stosowanych do utleniania amoniaku, benzenu do bezwodnika maleinowego oraz katalizatorów niklowych
1971 PM/1971/03 Dzioba Eugeniusz Badanie impulsową metodą mikrokatalityczną katalizatorów niklowych kontaktowego półspalania CH4
1971 PM/1971/04 Bugalski Maciej Niektóre własności katalityczne tlenków metali grup I-IV układu okresowego w reakcji utleniania amoniaku
1971 PM/1971/05 Kiełbasa Bogusław Badanie chemisorpcji siarkowodoru na katalizatorach niklowych
1971 PM/1971/06 Gierżatowicz Ryszard Sorpcja germanu na sorbentach polifenolo-formaldehydowych
1971 PM/1971/07 Szymański Lech Badanie chemisorpcji wodoru na katalizatorach niklowych
1971 PM/1971/08 Kotowicz Ryszard Próby otrzymywania związków niobu i tantalu z żelazostopów
1971 PM/1971/09 Osuch Teresa Odzysk wolframu z "czarnego szlamu"
1971 PM/1971/10 Machocki Andrzej Otrzymywanie ZnS czystości spektralnej
1971 PM/1971/11 Żaba Danuta Badanie kontaktów wanadowych
1971 PM/1971/12 Hulewska Wiesława Badanie reakcji konwersji różnych odmian fosfogipsu do siarczanu amonu i węglanu wapnia
1971 PM/1971/13 Leszczyńska Zofia Badanie katalitycznych własności tlenków pierwiastków grup V - VIII układu okresowego w reakcji utleniania amoniaku
1971 PM/1971/14 Figurski Andrzej Badania nad wydzielaniem fluoru w procesie anhydrytowym otrzymywania kwasu fosforowego
1971 PM/1971/15 Dzioba Eugeniusz Badanie impulsową metodą mikrokatalityczną katalizatorów niklowych kontaktowego półspalania CH4
1971 PM/1971/16 Kozak Krzysztof Termograwimetryczne badanie kontaktów wanadowych w atmosferze powietrza i SO2
1971 PM/1971/17 Doraczyńska Anna Preparatyka i badanie wybranych modeli kontaktów w procesie utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego
1971 PM/1971/18 Okuń Andrzej Badania wpływu preparatyki na własności kontaktów wanadowo-molibdenowych procesu utleniania benzenu do bezwodnika kwasu maleinowego
1971 PM/1971/19 Kapalska Iwona Maria Badanie możliwości odzysku platyny z roztworów HNO3 na sorbentach
1970 PM/1970/01 Godyński Stanisław Badanie wpływu wybranych sposobów preparatyki kontaktu na jego przydatność w procesie utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego
1970 PM/1970/04 Woźniak Barbara Badanie wytrzymałości mechanicznej i tekstury katalizatorów złożonych
1970 PM/1970/06 Hanaka Lucyna Modyfikacja katalizatorów glinokrzemianowych pierwiastkami ziem rzadkich i badanie ich aktywności w reakcji krakingu kumenu metodą impulsową
1970 PM/1970/07 Słapczyński Andrzej Badanie aktywności niklowych katalizatorów przemysłowego RKS w procesie konwersji parowej n-heksanu
1970 PM/1970/10 Bernat Aleksandra Badanie efektów cieplnych reakcji utleniania NH3 na katalizatorach mieszanych
1970 PM/1970/11 Burdzicki Mieczysław Badanie efektów cieplnych reakcji utleniania amoniaku na katalizatorze Co2O3
1970 PM/1970/12 Lasota Stanisław Wpływ preparatyki na własności kontaktów wanadowo-molibdenowych reakcji utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego
1970 PM/1970/14 Denis Andrzej Wyznaczanie aktywności powierzchniowej katalizatorów niklowych poprzez chemisorpcję związków siarki
1970 PM/1970/17 Mysiak Jerzy Badanie katalizatorów złożonych przy pomocy niskotemperaturowej adsorpcji azotu i chemisorpcji wodoru
Typ pracy Rozprawa doktorska
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
1992 RD/1992/01 Ryczkowski Janusz Metoda podwójnej impregnacji - mechanizm procesu i właœciwoœci fizyko-chemiczne katalizatorów
1979 RD/1979/01 Machocki Andrzej Badania redukcji katalizatorów Ni/gamma-Al2O3
1979 RD/1979/02 Grzegorczyk Wiesław Badania nad wpływem małych dodatków miedzi na własnoœci katalityczne układu Ni/gamma-Al2O3
1977 RD/1977/01 Chmiel Bogusław Leopold Badanie katalizatorów wanadowych w reakcji utleniania durenu do dwubezwodnika kwasu piromelitowego, Wp?yw srebra jako promotora na przebieg procesu
1977 RD/1977/02 Gołębiowski Andrzej Studium kinetyki syntezy amoniaku na katalizatorach przemysłowych
1977 RD/1977/03 Borowiecki Tadeusz Badania aktywności niektórych metali VIII grupy układu okresowego w reakcji reformingu parowego metanu
1974 RD/1974/01 Krigier-Wojnowski Andrzej Badania zjawisk cieplnych podczas katalitycznego utleniania amoniaku w warunkach modelowych
1974 RD/1974/02 Niećko Jerzy Badania nad otrzymywaniem wodorotlenku cyrkonowego z roztworów fluorocyrkonianu potasowego
Summary for Promotor: Barcicki Janusz (181 Detail Records)
 
Promotor Borowiecki Tadeusz
Typ pracy Praca licencjacka
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
2014 PL/2014/01 Zwolak Beata Chemizacja rolnictwa w Polsce i jej wpływ na środowisko naturalne
2014 PL/2014/02 Izdebska Patrycja Nawozy fosforowe
2013 PL/2013/11 Drobek Katarzyna Metanol - właściwości, otrzymywanie, zastosowanie
2013 PL/2013/12 Capała Szymon Benzyny. Właściwości i otrzymywanie
2013 PL/2013/13 Górska Magdalena Chlorek sodu - wydobycie, właściwości, zastosowanie
2013 PL/2013/14 Góźdź Agata Produkcja mocznika i melaminy
2012 PL/2012/06 Gos Magdalena Maria Glony i perspektywy ich energetycznego wykorzystania
2012 PL/2012/09 Drwal Marzena Substancje czynne pochodzenia roślinnego oraz działanie wybranych roślin na organizm człowieka
2012 PL/2012/10 Balińska Ewa Kofeina
2012 PL/2012/11 Soszyńska Arletta Anna Metody oczyszczania ścieków
2012 PL/2012/12 Heda Kinga Beata Nowoczesne środki piorące
2012 PL/2012/13 Hawajska Renata Kauczuki i guma
2011 PL/2011/07 Wójtowicz Ewelina Drożdże (Saccharomyces) i ich znaczenie gospodarcze
2011 PL/2011/10 Góra Joanna Wykorzystanie energii słonecznej
2011 PL/2011/11 Celuch Anna Magdalena Przerób gudronu
2011 PL/2011/13 Pieœko Marek Odsiarczanie gazów odlotowych
2011 PL/2011/14 Lewandowski Tomasz Gaz łupkowy jako jedno z niekonwencjonalnych źródeł energii o dużym potencjale wykorzystania Rotko Marek
2010 PL/2010/03 Troć Ewelina Procesy i reaktory membranowe
2010 PL/2010/14 Więckowska Żaneta Geologiczna sekwestracja dwutlenku węgla
2010 PL/2010/15 Surdy Anna Technologie konwersji biomasy
2010 PL/2010/16 Adamiak Karolina Zgazowanie węgla
2010 PL/2010/17 Siuda Anna Zastosowanie olejków eterycznych w kosmetyce
2009 PL/2009/04 Danielak Micha? Andrzej Zastosowanie środowiska Labview na przyk?adzie wagi mikroanalitycznej firmy Radwag Zawadzki Witold
2009 PL/2009/05 Sieczka Pawe? System gospodarowania i odzysku odpadów metalowych w Polsce
2008 PL/2008/02 Zawadzka Justyna Spalanie paliw alternatywnych w cementowni Zawadzki Witold
2008 PL/2008/04 Rollinger Paweł Handel emisjami - nowe narzędzie w zarzšdzaniu ochronš powietrza
2007 PL/2007/01 Pich Mariusz Badana ilościowe oraz sk?adu morfologicznego odpadów komunalnych powstających w D.S. "Zana" Lesiuk Adam
2007 PL/2007/03 Mazurek Rados?aw Oczyszczanie spalin silników diesla
2006 PL/2006/04 Kacprzak Justyna Jolanta Witaminy i mikroelementy a zdrowie cz?owieka
2006 PL/2006/09 Bot Iwona Ogniwa paliwowe - typy i zastosowanie
2006 PL/2006/10 Oryszczuk Anna Pestycydy - korzyści i zagro?enia p?ynące z zastosowania środków ochrony roślin
2006 PL/2006/11 Kuśmierczyk Karolina Rola i zasady wdra?ania systemowego zarządzania środowiskiem w Polsce Lesiuk Adam
2006 PL/2006/13 Kozdra Tomasz Wybrane sposoby unieszkodliwiania odpadów elektrycznych i elektronicznych jako odpadów niebezpiecznych
2005 PL/2005/01 Kicun Emilia W?giel jako surowiec chemiczny
2005 PL/2005/03 Chudzik Michał Wymagania stawiane paliwom silnikowym
2004 PL/2004/02 Krukowski Marcin Wprowadzenie do symulacji procesowych w oparciu o pakiet chemcad Giecko Grzegorz
2004 PL/2004/04 Adamczak Aneta Metody odpylania gazów
2003 PL/2003/03 Bielecka Agnieszka Procesy membranowe w ochronie środowiska
2003 PL/2003/04 Widzi?ska Izabela Opioidy wykorzystywane w zwalczaniu bólów nowotworowych
2002 PL/2002/01 Konefa? Ewelina Paliwa z produktów roślinnych
2002 PL/2002/02 Sawicz Agnieszka Technologiczne wykorzystanie CO2
2001 PL/2001/02 Adamska Agata Hydroodsiarczanie olejów nap?dowych
2001 PL/2001/03 Paczkowska Karolina Naturalne i antropogeniczne ?ród?a chloru - problemy środowiskowe
2001 PL/2001/05 Pa?ka Aleksamdra Zagospodarowanie odpadów gumowych
2001 PL/2001/07 Tkaczyk Katarzyna Odsiarczanie w?gla
2000 PL/2000/01 Pukos Tomasz Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w środowisku
2000 PL/2000/02 Sławińska Monika Koksowanie węgla - przebieg i technologia procesu
2000 PL/2000/04 Krycka Wojciech Sadza - właściwości, otrzymywanie, zastosowanie
2000 PL/2000/05 Piechota Mariusz Toksyczne zanieczyszczenia powietrza przez silniki wysokoprężne
1999 PL/1999/01 Kalisz Grzegorz Porównanie właściwości stopowych katalizatora żelazowego i rutenu osadzonego na węglu - katalizatorów syntezy amoniaku
1999 PL/1999/02 Bartuzi Agnieszka Porównanie metod odsiarczania gazów odlotowych
1999 PL/1999/04 Topyła Edyta Procesy membranowe w ochronie środowiska
1999 PL/1999/06 Guz Anna Włókna sztuczne nowej generacji
1998 PL/1998/01 Markiewicz Jacek Przewodzące polimery
1998 PL/1998/02 Weremecki Tomasz Dioksyny - źródła, zagrożenia, środki zaradcze
1998 PL/1998/06 Klimek Beata Paliwa alternatywne i biopaliwa
1997 PL/1997/02 Lesiuk Adam Cl2 w technologii chemicznej - zastosowanie i zagrożenia
1997 PL/1997/03 Czech Marcin Degradacja polimerów
1996 PL/1996/01 Piwko Grzegorz Nowe zastosowania gazu syntezowego
1996 PL/1996/02 Turek Janina Agnieszka Różne metody otrzymywania glinu
1996 PL/1996/03 Wasilewski Paweł Spalanie odpadów przemysłowych
1996 PL/1996/05 Stępień Piotr Kauczuk. Guma. Wulkanizacja.
1996 PL/1996/08 Piotrowska Joanna Technologia otrzymywania eteru metylo-tert-butylowego
1996 PL/1996/09 Polak Ilona Nadtlenek wodoru, jego synteza i perspektywy wykorzystania
1995 PL/1995/02 Kłoda Małgorzata Technologia szkła
1995 PL/1995/03 Dziadosz Agnieszka Nowoczesne technologie upłynniania węgla
1995 PL/1995/04 Burzyńska Dorota Anna Technologie odpadowe i bezodpadowe otrzymywania węglanu sodu
1995 PL/1995/06 Duszyński Dariusz Katalityczne dopalanie spalin samochodowych
1995 PL/1995/09 Słomka Joanna Benzyny ekologiczne
1995 PL/1995/10 Mazur Barbara Wodór - ekologicznie czysty i bezpieczny nośnik energii
Typ pracy Praca magisterska
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
2015 PM/2015/06 Capała Szymon Zawęglanie katalizatorów niklowo-cerowych do prereformingu
2014 PM/2014/01 Gos Magdalena Maria Reforming parowy gliceryny Cichy Marcin
2014 PM/2014/02 Drwal Marzena Zawęglanie katalizatorów prereformingu
2013 PM/2013/07 Panasiuk Anna Wpływ promotorów na zawęglanie katalizatorów i morfologię depozytów w reformingu parowym n-butanu
2013 PM/2013/08 Góra Joanna Badania katalizatorów reformingu parowego glicerolu Cichy Marcin
2012 PM/2012/01 Madej Jarosław Wpływ inhibitorów korozji na trawienie powierzchni miedzi w środowisku kwaśnym Kalbarczyk Adrian,Ryczkowski Janusz
2012 PM/2012/11 Ćwir Marcin Cyprian Modyfikowane katalizatory rodowe w reformingu parowym gliceryny Cichy Marcin
2012 PM/2012/12 Więckowska Żaneta Zawęglanie katalizatorów niklowych w reformingu z dwutlenkiem węgla
2011 PM/2011/05 Kusiak Krzysztof Reforming parowy glicerolu na katalizatorach niklowych na modyfikowanym nośniku Al2O3
2011 PM/2011/11 Mańko Paulina Przemysłowe procesy fermentacyjne
2011 PM/2011/12 Golińska Edyta Reforming parowy glicerolu na katalizatorach z metalami szlachetnymi Cichy Marcin
2011 PM/2011/14 Seta Irena Uzdatnianie wody do celów przemysłowych
2011 PM/2011/15 Danielak Michał Andrzej Zastosowanie środowiska Labview w oprogramowaniu przyrządów kontrolno pomiarowych Zawadzki Witold
2010 PM/2010/01 Skroban Alina Badanie katalizatorów w reformingu parowym glicerolu Cichy Marcin
2010 PM/2010/02 Jastrzębska Edyta Nowe generacje biopaliw
2010 PM/2010/13 Reszczyński Paweł Badania właściwości domieszkowanych Cr i Co katalizatorów Fe2O3 - Al2O3 do wysokotemperaturowego rozkładu N2O
2010 PM/2010/14 Bachanek Ilona Badania właściwości katalizatorów syntezy metanolu Cu/ZnO/Al2O3 modyfikowanych cyrkonem
2009 PM/2009/08 Bródka Andrzej Katalizatory niklowo-renowe w reformingu parowym metanu
2009 PM/2009/09 Nowak Agnieszka Dezaktywacja katalizatorów Co-Mn do parowej konwersji Co w przemianach gazów syntezowych z produktów zgazowania w?gla Antoniak Katarzyna,Kowalik Pawe?
2009 PM/2009/10 Kwaśnik Marcin Otrzymywanie wodoru z gliceryny Chmiel Bogus?aw
2009 PM/2009/11 Kozicka-Gocel Marta Rozk?ad metanu jako sposób pozyskiwania czystego wodoru Denis Andrzej
2009 PM/2009/12 Mazurek Radosław Reforming parowy gliceryny
2009 PM/2009/13 Król Jarosław Badania wpływu dodatku magnezu na właœciwoœci katalizatorów typu Cu/ZnO/Al2O3 do niskotemperaturowej konwersji tlenku węgla z para wodnš
2008 PM/2008/01 Pi?at El?bieta Selektywne utlenianie toluenu do aldehydu benzoesowego. Związki zapachowe. Synteza oraz badanie w?aściwości katalizatorów ?elazowo-molibdenowych Gac Wojciech
2008 PM/2008/02 Kurzawski Pawe? Zintegrowany system mikroreaktora, wagi oscylacyjnej, spektrometru masowego i chromatografu gazowego do bada? katalizatorów: charakterystyka, zastosowanie i optymalizacja Giecko Grzegorz
2008 PM/2008/14 Oryszczuk Anna Ocena cyklu ?ycia (LCA) - nowoczesny instrument w zarządzaniu środowiskiem
2008 PM/2008/08 ?urek Monika Badania katalizatorów reformingu parowego dla reformerów typu GHR Pa?czyk Monika,Sikorska Joanna
2007 PM/2007/07 Chudzik Micha? Badania katalizatorów niklowo-renowych Denis Andrzej
2007 PM/2007/08 Krakowska Monika Rozk?ad metanu na zmodyfikowanych katalizatorach niklowych Denis Andrzej,Gac Wojciech
2006 PM/2006/02 Adamczak Aneta Katalityczny rozk?ad metanu na katalizatorach niklowo - miedziowych
2006 PM/2006/06 Mierzwa Agnieszka Badania nanostrukturalnych katalizatorów niskotemperaturowego rozk?adu N2O Giecko Grzegorz
2006 PM/2006/11 Karpiński Tomasz Poziom imisji dwutlenku azotu na głównych skrzyżowaniach w Lublinie Lesiuk Adam
2005 PM/2005/03 Wa?ko Edyta Uk?ady zdyspergowane w kosmetyce
2005 PM/2005/04 Chruœciel Marta Badania imisji NO2 w otoczeniu emitorów komunikacyjnych i wpływu wybranych czynników na jej zmiennoœć Lesiuk Adam
2004 PM/2004/01 Albi?ski Maciej Kserografia - aspekty chemiczne, fizyczne, urządzenia i materia?y
2004 PM/2004/02 Konefa? Ewelina Badania nad katalizatorami rozk?adu tlenku diazotu w symulowanych warunkach produkcji kwasu azotowego Giecko Grzegorz
2004 PM/2004/06 Rowicki Pawe? Badania rozk?adu st??e? NO2 w otoczeniu emitorów komunikacyjnych Lesiuk Adam
2003 PM/2003/05 ?ywicka Iwona Zastosowanie metody pasywnej do bada? NO2 ze ?róde? komunikacyjnych Lesiuk Adam
2003 PM/2003/07 Peregryn Bogusz Badanie katalizatorów i powierzchni cia? sta?ych metodami spektroskopii w zakresie podczerwieni Pasieczna Sylwia,Ryczkowski Janusz
2003 PM/2003/08 Tkaczyk Katarzyna W?a?ciwo?ci fizykochemiczne katalizatorów Ni-Sn/Al2O3 Ryczkowski Janusz
2003 PM/2003/09 Mazur Marta Badanie aktywności katalizatorów Ni/Al2O3-MgO w procesie reformingu parowego metanu i reformingu metanu z ditlenku w?gla Pa?czyk Monika
2003 PM/2003/10 Misztal Małgorzata Metody temperaturowo programowane w badaniu właœciwoœci katalizatorów Gac Wojciech
2003 PM/2003/11 Paczkowska Karolina Katalizatory rozk?adu tlenku diazotu (N2O) Giecko Grzegorz
2003 PM/2003/12 Lesisz-Piekuci?ska Iwona Wp?yw obecności tlenku magnezu w nośnikach katalizatorów niklowych na ich odpornoś? na zaw?glanie w procesie reformingu parowego n-butanu oraz reakcji pirolizy metanu i dysproporcjonowania tlenku w?gla Denis Andrzej,Gac Wojciech
2002 PM/2002/03 Górski Andrzej Biologicznie aktywne dodatki do żywnoœci Dominko Anna
2002 PM/2002/01 Dziura Piotr Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni do bada? in situ
2002 PM/2002/02 Lipczy?ska Beata Badanie zaw?glania katalizatorów niklowo-magnezowo-glinowych w reformingu parowym w?glowodorów Czubryt-Idzik Maria
2002 PM/2002/06 Krycka Wojciech Badanie katalizatorów niklowo-wolframowych w reakcji reformingu parowego n-butanu Grzegorczyk Wies?aw,Pa?czyk Monika
2002 PM/2002/09 Piotrowski Marek Badanie rozprzestrzeniania si? tlenków azotu (NOx) ze ?róde? komunikacyjnych Lesiuk Adam
2002 PM/2002/10 Koz?owska Monika Analiza sk?adowania odpadów komunalnych na wysypisku w Rokitnie w 2000 roku Chmiel Bogus?aw
2002 PM/2002/12 G?bka Grzegorz Metody usuwania tlenków azotu Ryczkowski Janusz
2001 PM/2001/01 Kalisz Grzegorz Techniki temperaturowo programowane w badaniach katalizatorów niklowo-wolframowych Gac Wojciech
2001 PM/2001/02 Wal Barbara Badanie katalizatorów niklowych promotowanych Ce i Mo w reformingu parowym w?glowodorów Czubryt-Idzik Maria,Sikorska Joanna,Stasi?ska Beata
2001 PM/2001/03 KuŸma Natasza Badanie katalizatorów niklowych promotowanych Mn w reformingu parowym węglowodorów Czubryt-Idzik Maria,Sikorska Joanna
2001 PM/2001/05 Parcheta Anna Zaw?glanie katalizatorów w reakcji reformingu parowego w?glowodorów
2001 PM/2001/06 Bartuzi Agnieszka Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni do oceny jako?ci mineralnych olejów silnikowych Ryczkowski Janusz
2001 PM/2001/07 Topyła Edyta Ocena stopnia zużycia syntetycznych i półsyntetycznych olejów silnikowych metodš spektroskopii w podczerwieni Ryczkowski Janusz
2001 PM/2001/08 Bukowski Rafał Badanie katalizatorów niklowych-molibdenowych w reakcji hydrogenolizy n-butanu
2001 PM/2001/10 Kieślewska Ewelina Agnieszka Wst?pna ocena stopnia zapylenia powietrza frakcją areozolu PM-10 w wybranych pomieszczeniach zamkni?tych oraz w powietrzu atmosferycznym Nie?ko Jerzy
2000 PM/2000/01 Markiewicz Kacek Sebastian Badania wp?ywu dodatku molibdenu do katalizatora niklowego w reakcji hydrogenolizy n-butanu Giecko Grzegorz,Pa?czyk Monika
2000 PM/2000/03 Trela Maria Marta Badanie odporności na zaw?glanie promotowanych katalizatorów niklowych metodą TPReakcji n-butanu z parą wodną Denis Andrzej
2000 PM/2000/07 Florek Marek Uzdatnianie wody na potrzeby komunalne i oczyszczanie ?cieków w Lublinie Ryczkowski Janusz
2000 PM/2000/08 Siudyga Tomasz Badanie spalania polimerów w warunkach laboratoryjnych Chmiel Bogus?aw
2000 PM/2000/10 Turek Renata Oddzia?ywanie sk?adowiska odpadów komunalnych "Rokitno" na powietrze atmosferyczne Chmiel Bogus?aw
1999 PM/1999/01 Trych Katarzyna Wp?yw promotora lantanowego i barowego na zaw?glanie katalizatorów niklowych reformingu parowego w?glowodorów Stasi?ska Beata
1999 PM/1999/02 Bielecka-Kowalik Ewa Metody identyfikacji odpadów z tworzyw sztucznych Ryczkowski Janusz
1999 PM/1999/03 Nowacki Tomasz Badanie spalania polimerów w warunkach laboratoryjnych Chmiel Bogus?aw,M?ynarska Halina,Pasieczna Sylwia
1999 PM/1999/04 D?browska Renata Agnieszka Próby identyfikacji substancji dodatkowych do ?ywno?ci metod? spektroskopii w podczerwieni Ryczkowski Janusz
1999 PM/1999/08 Rudzka Aneta Wp?yw warunków zewn?trznych (temperatura, UV) na w?asno?ci u?ytkowe jednorazowych opakowa? ?ywno?ci Ryczkowski Janusz
1999 PM/1999/09 Muszy?ska Ma?gorzata Badanie zaw?glania katalizatorów niklowych w mieszaninach równowagowych Stasi?ska Beata
1999 PM/1999/10 Kazanowska Violetta Próba otrzymywania sorbentów w?glowych na bazie ?ywicy jonowymiennej Dowex 50 Grzegorczyk Wies?aw
1999 PM/1999/11 Bator Agnieszka Analiza sk?adowania odpadów komunalnych na wysypisku "Rokitno" w 1997 roku Chmiel Bogus?aw,Galparoli Andrea
1998 PM/1998/01 Janda Bogdan Rozbudowa i adaptacja zestawu adsorpcyjno-desorpcyjnego do przeprowadzenia pomiarów IR w warunkach "in situ" Ryczkowski Janusz
1998 PM/1998/02 Sylwestrowicz Remigiusz Charakterystyka katalizatorów Fe-Zn i CaO-ZnO stosowanych do odwodornienia cykloheksanolu
1998 PM/1998/03 Bernat Zofia Anna Modyfikowane katalizatory niklowe osadzane na gamma-Al2O3 Ryczkowski Janusz
1998 PM/1998/04 Buczkowska Anna Wykorzystanie odpadów pow?glowych z KWK "Bogdanka" do produkcji materia?ów budowlanych
1998 PM/1998/05 Piotrowska Joanna Danuta Utylizacja odpadów w piecu cementowym Sacha Józef
1998 PM/1998/06 Kurys Agnieszka Otrzymywanie syntetycznych adsorbentów w?glowych na bazie ?ywicy jonowymiennej Amberlit ICR-84 Grzegorczyk Wies?aw
1998 PM/1998/07 Moskwa Katarzyna Wp?yw metody preparatyki katalizatorów na ich w?aściwości w reakcji utleniającego sprz?gania metanu Denis Andrzej,Machocki Andrzej
1998 PM/1998/08 Pasieczna Sylwia Badanie spalania polimerów w warunkach laboratoryjnych Chmiel Bogus?aw
1998 PM/1998/09 Stępień Piotr Badanie aktywnoœci katalizatorów na podstawie reakcji dehydratacji etanolu Gac Wojciech
1997 PM/1997/01 Rarata Barbara Katalizatory rozk?adu tlenków azotu
1997 PM/1997/03 Krzysiak Anna Adsorpcyjne wydzielanie produktów utleniającego sprz?gania metanu Gryglicki Jaros?aw,Machocki Andrzej
1997 PM/1997/04 Adamczyk Agnieszka Badania procesu zaw?glania w reformingu butanu z dwutlenkiem w?gla Stasi?ska Beata
1997 PM/1997/06 K?oda Ma?gorzata Interpretacja widm TPD w oparciu o statystyczną teori? szybkości transportu miedzyfazowego Dominko Anna
1997 PM/1997/07 Dziadosz Agnieszka Badanie trwa?ości efektu promotowania katalizatorów niklowych w reakcji reformingu parowego n-butanu Stasi?ska Beata
1997 PM/1997/08 Mazur Barbara Badanie elucji sk?adników ze sta?ych pozosta?ości paleniskowych Grzegorczyk Wies?aw
1997 PM/1997/09 Sroka Agnieszka Katalizatory metaliczne osadzania na modyfikowanych no?nikach Ryczkowski Janusz
1997 PM/1997/11 Burzy?ska-Kargul Dorota Anna testowanie przemys?owych katalizatorów w reakcji dopalania toluenu Chmiel Bogus?aw
1997 PM/1997/13 Gryglicka Urszula Recykling polimerów
1997 PM/1997/14 Uli?ski Grzegorz Wp?yw metali II grupy na kinetyk? zgazowania w?gla parą wodną Grzegorczyk Wies?aw
1997 PM/1997/15 S?omka Joanna Ocena efektywno?ci proszków do prania Ryczkowski Janusz
1997 PM/1997/16 Kolasa Jerzy Badania kinetyki procesu redukcji katalizatorów miedziowo-cynkowo-glinowych
1997 PM/1997/17 Wasilewski Paweł Analiza składowania odpadów komunalnych na wysypisku w Rokitnie w 1996 roku
1997 PM/1997/18 Ostrowska Izabela Badanie katalizatorów w reakcji dopalania toluenu Chmiel Bogus?aw
1997 PM/1997/19 Kowalczuk Dorota Analiza sk?adowania odpadów komunalnych na wysypisku w Rokitnie w 1996 roku Chmiel Bogus?aw
1996 PM/1996/01 Koch Anna Badania wp?ywu promotorów (MoO3, BaO) na w?aściwości katalizatorów niklowych w reformingu parowym w?glowodorów Stasi?ska Beata
1996 PM/1996/02 Szymaniak Joanna Preparatyka bimetalicznych katalizatorów niklowych Ryczkowski Janusz
1996 PM/1996/03 Bis Anna Zawartoś? kompleksonów w szamponach i p?ynach do mycia naczy?
1996 PM/1996/06 S?otwi?ska Anna Iwona Ditlenek w?gla - emisja i wykorzystanie
1996 PM/1996/08 Rybak Mariola Badanie zmian st??enia pierwiastków śladowych w opadzie organicznym Chmiel Bogus?aw
1996 PM/1996/09 Bednarczyk Barbara Badania nad otrzymywaniem etylenu z metanu metodą utleniającej dimeryzacji Denis Andrzej,Machocki Andrzej
1996 PM/1996/10 W?grzynowicz Anna Badanie centrów kwasowych na powierzchni katalizatorów Gryglicki Jaros?aw
1996 PM/1996/11 Sm?tek Jolanta Oczyszczanie ?ugów pokrystalicznych kaprolaktamu metodą ekstrakcji krystalicznej
1996 PM/1996/12 Duda Katarzyna Katalizatory na modyfikowanej fazie no?śnika Ryczkowski Janusz
1996 PM/1996/13 Biernacka Grażyna Badanie katalizatorów tlenkowych w procesie dopalania węglowodorów
1995 PM/1995/01 Do??ga Dorota Oznaczanie tlenku diazotu w powietrzu Ryczkowski Janusz
1995 PM/1995/05 Sowi?ska Dorota Katalizatory tlenkowe dopalania w?glowodorów
1995 PM/1995/08 Karpi?ska Danuta Agnieszka Wp?yw obecności NOx w atmosferze na środowisko naturalne - sposoby ograniczenia emisji
1995 PM/1995/09 Wujec Agnieszka Badanie zawartości związków chelatowych w proszku do prania oraz ich wp?yw na środowisko
1995 PM/1995/10 Sowiński Artur Badanie katalizatorów w procesie dopalania węglowodorów
1995 PM/1995/11 Karaœ Aneta Paliwa silnikowe a motoryzacyjne zanieczyszczenie œrodowiska
1995 PM/1995/12 Sokalska Elżbieta Badania procesu zawęglania katalizatorów typu Ni-Mo/Al2O3 w reakcji reformingu parowego n-butanu Sikorska Joanna
1994 PM/1994/03 Cio?ek Andrzej Promotowane katalizatory niklowe reformingu parowego w?glowodorów Sikorska Joanna,Stasi?ska Beata
1994 PM/1994/05 Leśkiewicz Ewa Bezpośrednia konwersja metanu do wy?szych w?glowodorów, w?aściwości powierzchni katalizatorów Gryglicki Jaros?aw,Machocki Andrzej
1994 PM/1994/07 Rubaj Kazimiera Galwaniczne badania kinetyki zgazowania w?gla aktywnego za pomocą pary wodnej
1994 PM/1994/08 Pastuszko Sławomir Zawęglanie promotowanych katalizatorów niklowych w hydrogenolizie i termicznym rozkładzie n-butanu
1994 PM/1994/09 Zajšc Iwona Testowanie katalizatorów w reakcji dopalania organicznych zanieczyszczeń powietrza
1993 PM/1993/01 Samulak Ma?gorzata Bezpośrednia konwersja metanu do wy?szych w?glowodorów Machocki Andrzej
1993 PM/1993/02 Wzištek Grażyna Katalityczne sposoby eliminowania tlenku węgla, węglowodorów i tlenków azotu emitowanych do atmosfery
1992 PM/1992/01 Kosmala Marzena Bezpośrednia konwersja metanu do wy?szych w?glowodorów Machocki Andrzej
1991 PM/1991/03 Remin Anna Zgazowanie depozytów w?glowych z katalizatorów niklowych reformingu parowego w?glowodorów
1990 PM/1990/01 Dro?dziel Beata Badania katalizatorów konwersji parowej tlenku w?gla Barcicki Janusz,Grzegorczyk Wies?aw
1989 PM/1989/03 Frycz Katarzyna Badanie wp?ywu sk?adu chemicznego nośnika oraz stosunku reagentów na aktywnoś? i selektywnoś? katalizatorów niklowych w reakcji reformingu parowego n-butanu
1988 PM/1988/01 Szymanek Jan Wp?yw sk?adu chemicznego nośnika na aktywnoś? katalizatorów niklowych w reakcji reformingu parowego w?glowodorów
1986 PM/1986/02 Cieœlak Robert Badania oddziaływań katalizatorów niklowych reformingu parowego węglowodorów z parš wodnš w warunkach procesu
1985 PM/1985/03 Grabowska Gra?yna Badania wp?ywu dyspersji niklu na aktywnoś? katalizatorów reakcji reformingu parowego n-butanu
1981 PM/1981/06 Wójcik Halina Badanie katalizatorów niklowych w reakcji reformingu parowego butanu
1980 PM/1980/10 Wójcicki Marek Reforming parowy w?glowodorów na metalach VIII grupy uk?adu okresowego
1980 PM/1980/13 Krzysztof Okoniewski Badanie wp?ywu sk?adu chemicznego nośnika na aktywnoś? i odpornoś? na zaw?glanie niklowych kontaktów reformingu parowego butanu
Typ pracy Rozprawa doktorska
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
2006 RD/2006/02 Stołecki Kazimierz Badania procesu uwodornienia benzenu
2002 RD/2002/01 Giecko Grzegorz Badania promotowanych niklem katalizatorów w reakcji przemian węglowodorów
2000 RD/2000/01 Stasińska Beata Badania zawęglania katalizatorów niklowych promotowanych molibdenem w reakcji reformingu parowego węglowodorów
Summary for Promotor: Borowiecki Tadeusz (203 Detail Records)
 
Promotor Chmiel Bogus?aw
Typ pracy Praca licencjacka
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
2008 PL/2008/05 Kukla Barbara Problem wyrobów azbestowych na terenie miasta Przeworska - propozycja planu ich usuwania
2007 PL/2007/04 Kwaśnik Marcin Biopaliwa. Transestryfikacja oleju rzepakowego
2006 PL/2006/12 Kocio?kiewicz Marta Badanie pionowego rozk?adu st??e? tlenków azotu na obszarach miejskich Lesiuk Adam
2005 PL/2005/02 Wawrzyszko Ewa Kompostowanie jako metoda biodegradacji odpadów
2004 PL/2004/07 Jamróz Emilia Problem zu?ytych urządze? elektrycznych i elektronicznych w odpadach
2002 PL/2002/05 Karczewska Marzena Recykling makulatury na przyk?adzie wytwórni papieru toaletowego "Parpap" w Parczewie
2001 PL/2001/04 ?ywicka Iwona Badanie odpadów komunalnych w D.S. Grześ w dzielnicy akademickiej UMCS w Lublinie Lesiuk Adam
2001 PL/2001/08 Makowska Agata Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Typ pracy Praca magisterska
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
2008 PM/2008/11 Kocio?kiewicz Marta Ocena stanu realizacji zada? "Programu ochrony środowiska" i Planu gospodarki odpadami" w powiecie ??czy?skim w latach 2004 - 2007
2008 PM/2008/13 Kuniszyk Ma?gorzata Stan aktualny oraz prognozy produkcji biogazu na Lubelszczy?nie
2007 PM/2007/09 Wawrzyszko Ewa Ocena stanu realizacji "Programu Ochrony Środowiska" i Planu Gospodarki Odpadami" w gminie Szczebrzeszyn w latach 2005 - 2006
2006 PM/2006/14 Jamróz Emilia Plan gospodarki odpadami dla miasta Stalowa Wola
2004 PM/2004/07 Karczewska Marzena Plan gospodarki odpadami dla miasta i gminy Parczew (projekt) Lesiuk Adam
2003 PM/2003/01 Lizak Rados?aw Analiza funkcjonowania zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Pu?awach w latach 2001 - 2002
2003 PM/2003/13 Makowska Agata Krótkookresowy plan gospodarki odpadami dla gminy Konopnica
2002 PM/2002/08 Pukos Tomasz Ocena mo?liwości pozyskiwania biogazu ze sk?adowiska Rokitno
2001 PM/2001/09 Iwaniuk Ilona Ocena eksploatacji sk?adowiska odpadów komunalnych "Rokitno" w roku 1999
2001 PM/2001/13 Skwarek Tomasz Projekt systemu kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi w Dzielnicy Akademickiej UMCS w Lublinie
2000 PM/2000/11 Jaślanek Magdalena Anna Analiza sk?adowania odpadów komunalnych na wysypisku "Rokitno" w 1998 roku
1999 PM/1999/05 Lesiuk Adam Badania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających w Dzielnicy Akademickiej UMCS w Lublinie
1980 PM/1980/04 Jedli?ski Marian Badanie katalizatorów niklowych w reakcji reformingu parowego metanu. Wp?yw potasu na kinetyk?
Summary for Promotor: Chmiel Bogus?aw (21 Detail Records)
 
Promotor Chmiel Bogusław
Typ pracy Praca licencjacka
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
2010 PL/2010/05 Łyk Magdalena Maria Ochrona skóry przed promieniowaniem ultrafioletowym na przykładzie filtrów UV
2010 PL/2010/06 Lewandowska Katarzyna Oleje roślinne i ich zastosowanie w kosmetyce
2010 PL/2010/11 Cąkała Magdalena Produkcja alternatywnych paliw stałych z odpadów
2003 PL/2003/07 Chruœciel Marta Gospodarka odpadami w osiedlu akademickim UMCS: badania składu morfologicznego odpadów, ocena wiedzy ekologicznej mieszkańców osiedla
2002 PL/2002/06 Rowicki Paweł Technologia produkcji i przetwórstwa aluminium Lesiuk Adam
2000 PL/2000/03 Piotrowski Marek Badania efektywności selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających na IX piętrze D.S. "Helios"
1999 PL/1999/03 Iwaniuk Ilona Teoria i praktyka gospodarowania odpadami medycznymi
1998 PL/1998/04 Ciosek Robert Gospodarka odpadami szpitalnymi
1998 PL/1998/05 Konior Magdalena Anna Gospodarcze wykorzystanie odpadów komunalnych - możliwości i bariery
1996 PL/1996/10 Jankowska Marta Kompleksowe systemy gospodarki odpadami niebezpiecznymi
1996 PL/1996/11 Kozicka Anna Wykorzystanie zakładów cementowych dla potrzeb utylizacji i unieszkodliwiania odpadów
1996 PL/1996/12 Zając Katarzyna Ewelina Gospodarka odpadami niebezpiecznymi
1995 PL/1995/07 Słotwińska Anna Iwona Energetyka jądrowa - za i przeciw
1995 PL/1995/08 Krzysiak Anna Laboratoryjne badanie wypalania kamienia wapiennego
1995 PL/1995/11 Kowalczuk Dorota Biologiczne metody unieszkodliwiania odpadów stałych
1994 PL/1994/04 Zarzeczna Urszula Procesy chemiczne w fotografii
1993 PL/1993/03 Kurek Barbara Problem odpadów przy produkcji sody, kwasu fosforowego i kaprolaktamu
Typ pracy Praca magisterska
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
2010 PM/2010/15 Kukla Barbara Plan gospodarki odpadami dla powiatu przeworskiego na lata 2010 - 2014
Summary for Promotor: Chmiel Bogusław (18 Detail Records)
 
Promotor Dominko Anna
Typ pracy Praca licencjacka
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
1996 PL/1996/06 Moskwa Katarzyna Wyszukiwanie informacji chemicznej w sieci internet Borowiecki Tadeusz
Summary for Promotor: Dominko Anna (1 Detail Records)
 
Promotor Gac Wojciech
Typ pracy Praca licencjacka
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
2015 PL/2015/04 Romańczuk Karolina Nanocząstki srebra - otrzymywanie, właściwości i zastosowanie
2015 PL/2015/05 Zamorska Maja Olejki eteryczne - otrzymywanie, właściwości, zastosowanie
2014 PL/2014/03 Wysmulska Emilia Surfaktanty - budowa, właściwości oraz zastosowanie do syntezy nanomateriałów
2012 PL/2012/14 Nowakowska Magdalena Substancje zapachowe - sposoby pozyskiwania, charakterystyka i zastosowanie
2010 PL/2010/12 Szkodzińska Urszula Konwersja metanolu do wodoru
2006 PL/2006/08 Jakimiuk Piotr Niskotemperaturowe utlenianie CO
2004 PL/2004/03 Mazurek Katarzyna Naturalne i syntetyczne substancje zapachowe stosowane w perfumerii
Typ pracy Praca magisterska
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
2015 PM/2015/08 Bakalarz Dominika Przegląd metod syntezy, badań i zastosowania nanocząstek srebra
2013 PM/2013/12 Momot Daniel Włókna węglowe jako nośnik katalizatorów miedziowych reformingu parowego metanolu
2007 PM/2007/06 Vaz Ana Luisa An application of silver and gold catalysts in the abatement of carbon monoxide and volatile organic compounds
2006 PM/2006/03 Mazurek Katarzyna Utlenianie alkoholi w obecności katalizatorów srebrowo - manganowych
2005 PM/2005/01 Bielecka Agnieszka Niskotemperaturowe utlenianie tlenku w?gla oraz lotnych związków organicznych
Summary for Promotor: Gac Wojciech (12 Detail Records)
 
Promotor Giecko Grzegorz
Typ pracy Praca licencjacka
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
2007 PL/2007/02 Nowak Agnieszka Otrzymywanie octanu butylu z zastosowaniem destylacji reaktywnej
2006 PL/2006/05 Czubkowski Pawe? Symulacja procesu utleniania amoniaku w procesie produkcji kwasu azotowego z zastosowaniem pakietu chemcad
2006 PL/2006/06 Peregryn Bogusz Badania katalizatorów niklowych promotowanych wolframem w reakcji hydrogenolizy etanu w uk?adzie niestacjonarnym
Typ pracy Praca magisterska
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
2006 PM/2006/01 Krukowski Marcin Badania katalizatorów rozk?adu N2O
Summary for Promotor: Giecko Grzegorz (4 Detail Records)
 
Promotor Grzegorczyk Wies?aw
Typ pracy Praca licencjacka
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
2009 PL/2009/02 Oświeci?ska Ewelina Odpady - problemy i zadania podstawowych jednostek samorządu terytorialnego
2009 PL/2009/03 Rejmak Anna Obowiązki prowadzącego instalacj? technologiczną wynikające z prawa ochrony środowiska
2008 PL/2008/03 Joniec Joanna Energia odnawialna w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
2003 PL/2003/01 Lisiecka Ewelina Tworzywa, ?ywice - wybrane zastosowania i utylizacja
Typ pracy Praca magisterska
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
2006 PM/2006/08 Kowalczyk Izabela Reforming parowy bio-etanolu, Analiza uk?adu reakcyjnego
2006 PM/2006/09 Krzyszto? Karolina Realizacja postanowie? prawa ochrony środowiska w zakresie ograniczania wp?ywu instalacji technologicznej na środowisko naturalne na przyk?adzie Z.A. Pu?awy S.A.
2004 PM/2004/05 Sawicz Agnieszka Badania modyfikowanych sorbentów w?glowych Denis Andrzej
2002 PM/2002/05 Trojanowska-Bąk Monika Modyfikacja sorbentów mineralnych metodą depozycji pirow?gla z cykloheksenu
2001 PM/2001/12 Kasprzak Katarzyna Modyfikacja sorbentów mineralnych poprzez piroliz? cykloheksenu
2000 PM/2000/02 Filipiak Agnieszka Wp?yw warunków przetwarzania ?ywicy jonowymiennej Amberlit ICR-84 na w?aściwości katalizatorów Borowiecki Tadeusz
2000 PM/2000/09 Klimek Beata Analiza spalin z silników samochodowych
1999 PM/1999/06 Stalska Anna Badanie kinetyki reakcji zgazowania w?gla para wodną
1998 PM/1998/10 Krzywicki Marcin Tomasz Charakterystyka sta?ych pozosta?ości paleniskowych
Summary for Promotor: Grzegorczyk Wies?aw (13 Detail Records)
 
Promotor Grzegorczyk Wiesław
Typ pracy Praca licencjacka
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
2011 PL/2011/15 Bąk Paweł Koksownictwo i jego wpływ na środowisko
2004 PL/2004/08 Kowalczyk Izabela Biopaliwa płynne
2004 PL/2004/09 Krzysztoń Karolina Zagrożenia instalacji przemysłowych dla środowiska naturalnego na przykładzie Z.A. "Puławy"
2000 PL/2000/06 Sławiński Sebastnian Odpady niebezpieczne
1999 PL/1999/07 Kasprzak Katarzyna Ograniczenie uciążliwości zakładów energetyki węglowej dla œśrodowiska
1997 PL/1997/01 Stalska Anna Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii
1996 PL/1996/07 Kurys Agnieszka Źródła emisji toksycznych substancji do atmosfery
1995 PL/1995/05 Uliński Grzegorz Zasady ochrony patentowej oraz przegląd patentów - oczyszczanie gazów przemysłowych
1994 PL/1994/03 Sawecki Jarosław Metody przetwarzania paliw stałych
Typ pracy Praca magisterska
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
2011 PM/2011/06 Strzelecka Dorota Biopaliwa pierwszej generacji
2011 PM/2011/07 Wolnowska Katarzyna Biopaliwa pierwszej generacji - gospodarka odpadami
Summary for Promotor: Grzegorczyk Wiesław (11 Detail Records)
 
Promotor Kozak Danuta
Typ pracy Praca magisterska
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
1979 PM/1979/10 Dyniec Danuta Badania nad absorpcją i desorpcją siarkowodoru w metanolowych roztworach etanoloaminy
1977 PM/1977/10 Kotlenga Janusz Badania mo?liwości regeneracji przez rektyfikacj? roztworów metanolowych u?ywanych do konwersji siarkowodoru do siarki
1976 PM/1976/09 Nar?kiewicz Andrzej Badanie mo?liwości otrzymywania siarki nierozpuszczonej w CS2 przez konwersj? H2S za pomocą SO2 w roztworach metanolowych
Summary for Promotor: Kozak Danuta (3 Detail Records)
 
Promotor Kozak Zdzis?aw
Typ pracy Praca magisterska
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
1982 PM/1982/02 Durlak Anna Laboratoryjne próby wytwarzania strącanego w?glanu wapniowego
1982 PM/1982/04 ?a?ko Adam Próby wykorzystania klutonu jako przenośnika tlenu do oczyszczania gazów od siarkowodoru
1980 PM/1980/11 Ko?odziejczyk Maciej Ocena przydatności do produkcji gumy preparatu siarki nierozpuszczalnej w dwusiarczku w?gla
1980 PM/1980/12 Sydor Jan Badania mo?liwości przerobu siarki elementarnej z odzysku z paliw gazowych na siark? strąconą
1979 PM/1979/03 Skiba W?adys?awa O reakcji pomi?dzy dwutlenkiem siarki i amoniakiem w bezwodnym metanolu
1978 PM/1978/01 Jasi?ski Antoni Przemys? kwasu siarkowego w Polsce
1977 PM/1977/13 Polak Leszek Oznaczanie śladowych ilości dwutlenku siarki i siarkowodoru w powietrzu
1976 PM/1976/03 Dras Adolf Ochrona środowiska przed ska?eniem SO2 i H2S na terenie mazowieckich zak?adów rafineryjnych i petrochemicznych w P?ocku
1976 PM/1976/10 Czucza?ski Aleksander Badanie utleniania H2S za pomocą SO2 w kwaśnych roztworach DEG
Summary for Promotor: Kozak Zdzis?aw (9 Detail Records)
 
Promotor Lesiuk Adam
Typ pracy Praca licencjacka
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
2011 PL/2011/12 Łagód Artur Metody badań odpadów komunalnych w praktyce
2010 PL/2010/13 Mazurek Sylwia Oddziaływanie pestycydów na środowisko
Typ pracy Praca magisterska
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
2009 PM/2009/14 Pich Mariusz Ocena oddziaływania składowiska odpadów komunalnych w Korczowie k/Biłgoraja pod kątem uciążliwości zapachowej
2008 PM/2008/12 Kuśmierczyk Karolina Przegląd ekologiczny UMCS w perspektywie wdro?enia systemu zarządzania środowiskiem
2008 PM/2008/10 Kozdra Tomasz Ocena systemu gospodarki odpadami komunalnymi w ZZO "Korczów"
Summary for Promotor: Lesiuk Adam (5 Detail Records)
 
Promotor Machocki Andrzej
Typ pracy Praca licencjacka
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
2015 PL/2015/01 Kawala Sandra Przemysłowe metody odpylania gazów
2015 PL/2015/02 Czarnota Jacek Piroliza olefinowa
2015 PL/2015/03 Karwowski Tomasz Wodór jako alternatywne paliwo do pojazdów mechanicznych
2014 PL/2014/04 Bednarz Rafał Konrad Wodór i jego magazynowanie za pomocą wodorków metali
2013 PL/2013/03 Marczak Paweł Otrzymywanie nadtlenku wodoru
2012 PL/2012/02 Wydmuch Magdalena Mydła - właściwości, rodzaje, otrzymywanie
2012 PL/2012/03 Cieślak Anna Ekstrakcja i jej zastosowanie w przemyśle
2012 PL/2012/05 Kubik Martyna Azbest jako problem środowiskowy z uwzględnieniem terenu Lubelszczyzny
2011 PL/2011/01 Murawska Magdalena Chemiczne dodatki do żywności - substancje słodzące Gac Wojciech
2011 PL/2011/08 Czerwonka Jadwiga Wpływ rolnictwa na degradację środowiska naturalnego
2011 PL/2011/09 Pastuszka Karolina Oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych
2010 PL/2010/01 Tymicka Bożena Nanomateriały węglowe - budowa, metody otrzymywania, perspektywy zastosowania
2010 PL/2010/02 Ambryszewski Łukasz Materiały wybuchowe
2010 PL/2010/04 Wachnicki Patryk Odnawialne źródła energii jako istotny element w wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w systemie hybrydowym
2009 PL/2009/01 Ko?odziej Marcin Metody produkcji paliw syntetycznych
2008 PL/2008/01 Pietryka Iwona Maria Metan towarzyszący kopalinom
2006 PL/2006/01 Ga?kowska Agnieszka Otrzymywanie gliceryny i jej zastosowania
2006 PL/2006/03 Cieniuch Jolanta Procesy katalityczne w rozwoju motoryzacji
2004 PL/2004/01 Kosiarczyk Iwona Substancje zag?szczające w środkach spo?ywczych
2004 PL/2004/05 Czajkowska Katarzyna Alternatywne ?ród?a energii
2003 PL/2003/02 Warszawska Ma?gorzata Barwniki w ?ywności
2003 PL/2003/05 Grzegrzó?ka Anna "Szczyt Ziemi" w Johannesburgu światowy szczyt na temat zrównowa?onego rozwoju (WSSD)
2001 PL/2001/01 Ste? Ma?gorzata Produkcja i zastosowanie celulozy
2001 PL/2001/06 Próchniak Wiesław Współczesne œrodki powierzchniowo czynne
1999 PL/1999/05 Bogusz Paweł Otrzymywanie szkła
1998 PL/1998/03 Fabiańczuk Monika Bezpośrednia przemiana metanu w chemikalia i paliwa
1994 PL/1994/05 Bednarczyk Barbara Freony: właściwości, zastosowanie, konsekwencje klimatyczne
Typ pracy Praca magisterska
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
2015 PM/2015/05 Walczak Michał Wpływ metody preparatyki katalizatorów Cu/ZnO/Al2O3 na właściwości fizykochemiczne i aktywność w reakcji niskotemperaturowej konwersji CO (NTKCO) Antoniak Katarzyna
2015 PM/2015/07 Szczerepa Ilona Katalizatory kobaltowo-cerowe dla procesu utleniania sadzy ze spalin silników Diesla Rotko Marek
2013 PM/2013/01 Barszcz Agnieszka Badania katalizatorów parowego reformingu metanolu metodami temperaturowo-programowanej desorpcji Gac Wojciech
2013 PM/2013/09 Barczuk Kinga Rola witamin w kosmetyce
2013 PM/2013/10 Wawer Michał Katalizatory palladowe modyfikowane Al2O3 i Cr2O3 w reformingu parowym metanolu Zawadzki Witold
2013 PM/2013/11 Wachnicki Patryk Reforming parowy metanolu na katalizatorach palladowo-cynkowych Zawadzki Witold
2012 PM/2012/05 Szkodzińska Urszula Reforming parowy i parowo-tlenowy etanolu na katalizatorach kobaltowych Greluk Magdalena
2012 PM/2012/06 Kołodziej Marcin Stabilność, aktywność i selektywność reformingu parowo-tlenowego etanolu Greluk Magdalena
2012 PM/2012/07 Tymicka Bożena "Pachnidło" Patricka Suskinda i współczene metody pozyskiwania naturalnych substancji zapachowych
2011 PM/2011/04 Maj Aleksandra Temperaturowo-programowane badania przemian etanolu na nośnikowych katalizatorach kobaltowych Gac Wojciech
2011 PM/2011/09 Małysa Mateusz Katalizatory manganowo-miedziowe w reformingu parowym metanolu Gac Wojciech
2011 PM/2011/10 Kutyła Karolina Optymalizacja reformingu parowego etanolu na katalizatorach kobaltowych dla maksymalizacji wydajności wodoru i jej stabilności Denis Andrzej
2011 PM/2011/13 Gajownik Łukasz Reforming parowy etanolu na katalizatorach kobaltowych z binarnymi nośnikami tlenkowymi Denis Andrzej
2010 PM/2010/03 Typiak Iga Aktywność i selektywność katalizatorów kobaltowych w procesie reformingu parowego etanolu Denis Andrzej
2010 PM/2010/04 Rozwałka Kamil Wytwarzanie wodoru w katalitycznym procesie reformingu parowego bio-etanolu Denis Andrzej,Rybak Piotr,Tomaszewska Bogna
2010 PM/2010/05 Kalbarczyk Adrian Badania właściwości utleniająco-redukujących katalizatorów reformingu parowego bio-ethanolu Gac Wojciech
2010 PM/2010/11 Bielenica Paweł Preparatyka katalizatorów naściennych Zawadzki Witold
2010 PM/2010/12 Nowacki Karol Wpływ promotorów na zawęglanie katalizatorów kobaltowych w warunkach reformingu parowego etanolu Denis Andrzej
2009 PM/2009/01 Piwko Sylwester Badania metodami temperaturowo-programowanymi katalizatorów kobaltowych przeznaczonych do procesu reformingu parowego etanolu Gac Wojciech
2009 PM/2009/15 Zając Paweł Aktywność i selektywność nośnikowych katalizatorów kobaltowych dla reformingu parowego etanolu Denis Andrzej
2008 PM/2008/09 Niemiec Wojciech Reforming parowy etanolu na katalizatorach metal/nośnik aktywowanych tlenkiem ceru Denis Andrzej,Gac Wojciech,Grzegorczyk Wies?aw
2008 PM/2008/15 Cieniuch Jolanta Wodór z bio-etanolu dla celów energetycznych
2007 PM/2007/03 Antoniak Katarzyna Catalysts for utilization of methane from coal mines and fine coal dust Figueiredo Jose L.,Goncalves Filomena,Stasi?ska Beata
2006 PM/2006/10 Rotko Marek Badania metodą SSITKA utleniania metanu na nośnikowych katalizatorach palladowych
2006 PM/2006/12 Iwan Adam Otrzymywanie wodoru do ogniw paliwowych w katalitycznej reakcji reformingu parowego etanolu Denis Andrzej,Grzegorczyk Wies?aw
2006 PM/2006/13 P?dzik Norbert Badania nośnikowych katalizatorów palladowych metodami temperaturowo programowanymi Gac Wojciech
2005 PM/2005/05 Grzegrzółka Anna Bezpłomieniowe spalanie metanu nie emitujšce tlenków azotu na noœnikowych katalizatorach palladowych
2003 PM/2003/03 Dudek Katarzyna Przetwarzanie ?ywicy jonowymiennej Amberlit ICR-84 na sorbenty w?glowe Denis Andrzej,Grzegorczyk Wies?aw,Pielach Marek
2003 PM/2003/04 Próchniak Wies?aw Badanie katalizatorów utleniającego sprz?gania metanu metodami TPD, TPRa i wymiany izotopowej tlenu Jezior Renata,Stasi?ska Beata
2003 PM/2003/06 Mazurek Marta Analiza funkcjonowania sk?adowiska odpadów komunalnych "KRAS - EKO" w Wincentowie Chmiel Bogus?aw,Lesiuk Adam
2002 PM/2002/07 Ga?kowska Magdalena Gospodarka wodna cukrowni na przyk?adzie Cukrowni "Lublin" S.A.
2002 PM/2002/11 Czerwi?ska Patrycja Utleniające sprz?ganie metanu w obecności chlorometanów jako gazowych promotorów reakcji Denis Andrzej
2002 PM/2002/13 Cizio Małgorzata Katalityczne spalanie metanu nie emitujšce tlenków azotu
2001 PM/2001/04 Ziółkowska Monika Badanie powierzchni katalizatorów utleniajšcego sprzęgania metanu metodš spektroskopii w podczerwieni Frąk Ryszard
2001 PM/2001/11 Janczara Tomasz Utleniające odwodornienie metanolu do formaldehydu na katalizatorach tlenkowych Denis Andrzej,M?ynarska Halina
2001 PM/2001/14 Bogusz Pawe? Utleniające sprz?ganie metanu na katalizatorach Na/CaO modyfikowanych jonami chlorkowymi i siarczkowymi Denis Andrzej,Jezior Renata
2000 PM/2000/04 Fabia?czuk Monika Badania zaw?glania katalizatora Na/CaO w reakcji odwodornienia etanu do etylenu Czubryt-Idzik Maria
2000 PM/2000/12 Siurek Jakub Krzysztof Przeróbka i zagospodarowanie osadów ściekowych w miejskiej oczyszczalni ścieków "Hajdów" w Lublinie
2000 PM/2000/13 Wo?oszyn Kamila Katalityczne spalanie metanu Denis Andrzej
1999 PM/1999/07 Broda Magdalena Katalityczne spalanie gazu ziemnego Denis Andrzej
Typ pracy Rozprawa doktorska
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
2011 RD/2011/01 Rotko Marek Określenie parametrów kinetycznych katalitycznej reakcji całkowitego utleniania metanu za pomocą reagentów znaczonych trwałymi izotopami
2004 RD/2004/01 Jezior Renata Badanie właœciwoœci katalizatorów reakcji utleniajšcego sprzęgania metanu
Summary for Promotor: Machocki Andrzej (69 Detail Records)
 
Promotor Nazimek Dobies?aw
Typ pracy Praca magisterska
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
1995 PM/1995/04 ?ysiak Leonard Adsorpcja chelatów na no?nikach nieorganicznych Ryczkowski Janusz
1995 PM/1995/06 Struga Marta Aktywnoś? i selektywnoś? kontaktów rodowych i platynowych w reakcji redukcji tlenków azotu tlenkiem w?gla Machocki Andrzej
1981 PM/1981/09 Jackowska Izabela Hydrogenoliza n-butanu na stopowych katalizatorach Ni-Pd/SiO2
1980 PM/1980/02 Wilczy?ski S?awomir Hydrogenoliza n-butanu na uk?adach polimetalicznych Ni-Ru-Cu/SiO2
1979 PM/1979/09 Pielach Marek Badanie katalitycznych w?asności uk?adu stopowego Ni-Ru-Cu w reakcji hydrogenolizy n-butanu
Summary for Promotor: Nazimek Dobies?aw (5 Detail Records)
 
Promotor Nazimek Dobiesław
Typ pracy Praca magisterska
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
1994 PM/1994/04 Bocheńska Anetta Kinga Oznaczanie małych ilości podtlenku azotu w powietrzu Ryczkowski Janusz
Summary for Promotor: Nazimek Dobiesław (1 Detail Records)
 
Promotor Nie?ko Jerzy
Typ pracy Praca magisterska
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
1997 PM/1997/12 Przepióra Ireneusz Gospodarka ściekowa na Wydziale Anodowni w Wytwórni Sprz?tu Komunikacyjnego w Świdniku, ze szczególnym uwzgl?dnieniem ścieków powstających z trawienia wyrobów aluminiowych
1981 PM/1981/08 Kuśmierzak Marek Otrzymywanie roztworów azotanu cynkowego jako pó?produktu do otrzymywania sorbenta cynkowego metodą strąceniową
1978 PM/1978/09 Stadnik Magdalena Badania nad otrzymywaniem sorbentów cyrkonowych metodą strąceniową
1978 PM/1978/15 Grzelak Janusz Badania rozpoznawcze nad mo?liwością otrzymywania sorbentów cynkowych metodą zarabiania
Summary for Promotor: Nie?ko Jerzy (4 Detail Records)
 
Promotor Niećko Jerzy
Typ pracy Praca licencjacka
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
1994 PL/1994/02 Wdowiak Edyta Srebro, jego właściwości i odzysk ze zużytych materiałów fotograficznych
1993 PL/1993/02 Karaś Aneta Problem emisji par węglowodorów do atmosfery w czasie napełniania zbiorników paliwowych Borowiecki Tadeusz
Summary for Promotor: Niećko Jerzy (2 Detail Records)
 
Promotor Pańczyk Monika
Typ pracy Praca licencjacka
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
2014 PL/2014/07 Kędzierska Agata Rodzaje i metody produkcji mydła
2014 PL/2014/08 Ożga Milena Technologia produkcji piwa
2013 PL/2013/10 Bakalarz Dominika Nadtlenek wodoru - otrzymywanie i zastosowanie
2011 PL/2011/05 Momot Daniel Związki powierzchniowo czynne w kosmetykach
Summary for Promotor: Pańczyk Monika (4 Detail Records)
 
Promotor Pasieczna-Patkowska Sylwia
Typ pracy Praca licencjacka
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
2014 PL/2014/05 Gębska Agnieszka Ekstrakcja nadkrytyczna
2014 PL/2014/06 Szawarska Anna Hydrożele w zastosowaniach biomedycznych
2013 PL/2013/04 Siemko Ewa Substancje barwiące w produktach kosmetycznych
2013 PL/2013/05 Skimina Aneta Kwasy w kosmetyce - wybrane przykłady i ich zastosowanie
2012 PL/2012/07 Grzesiak Agata Substancje szkodliwe w produktach kosmetycznych
2012 PL/2012/08 Sieroń Katarzyna Współczesny eliksir młodości
2011 PL/2011/02 Brewczak Patrycja Substancje zapachowe i sposoby ich pozyskiwania
2011 PL/2011/03 Ryczek Paulina Marta Substancje biologicznie czynne w kremach i balsamach
Typ pracy Praca magisterska
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
2013 PM/2013/02 Dadał Karolina Anna Oznaczanie metanolu i etanolu w materiale biologicznym metodą GC-FID
2013 PM/2013/03 Brewczak Patrycja Analiza wyrobów kosmetycznych za pomocą różnych technik spektroskopii IR
Summary for Promotor: Pasieczna-Patkowska Sylwia (10 Detail Records)
 
Promotor Paw?owski Lucjan
Typ pracy Praca magisterska
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
1984 PM/1984/01 Grabowska Zofia Zastosowanie ureazy do rozk?adu mocznika w ściekach Wąsąg Henryk
1980 PM/1980/08 Malec Teresa Badanie odporności katalizatorów na dzia?anie kwasu azotowego
1978 PM/1978/12 Krzysiak Sabina Usuwanie azotanów z wody pitnej
Summary for Promotor: Paw?owski Lucjan (3 Detail Records)
 
Promotor Rotko Marek
Typ pracy Praca licencjacka
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
2013 PL/2013/01 Walczak Michał Kevlar i teflon - właściwości, otrzymywanie, zastosowanie
2013 PL/2013/02 Szczerepa Ilona Uzdatnianie wody do celów spożywczych i przemysłowych
2012 PL/2012/01 Domka Katarzyna Problem emisji cząstek stałych (sadzy) z silników Diesla
Typ pracy Praca magisterska
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
2013 PM/2013/06 Lewandowski Tomasz Badania układów katalitycznych dla procesu utleniania sadzy ze spalin silników Diesla
Summary for Promotor: Rotko Marek (4 Detail Records)
 
Promotor Ryczkowski Janusz
Typ pracy Praca licencjacka
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
2013 PL/2013/06 Serafin Edyta Ekstrakcja nadkrytyczna
2013 PL/2013/07 Wójcik Aleksandra Właściwości oraz lecznicze i pielęgnacyjne zastosowanie bursztynu bałtyckiego - sukcynitu
2013 PL/2013/08 Grudnik Paulina Nanocząstki - ich charakterystyka oraz zastosowanie w przemyśle kosmetycznym i medycznym
2013 PL/2013/09 Ptak Aleksandra Gaz łupkowy - szansa czy zagrożenie dla Polski
2011 PL/2011/06 Janik Anna Dodatki do żywności
2010 PL/2010/07 Cichońska Magda Glicerol - właściwości i zastosowanie Pasieczna-Patkowska Sylwia
2010 PL/2010/08 Legat Justyna Zastosowanie nanocząstek TiO2 i wybranych metali
2010 PL/2010/09 Kucharewicz Anna Katarzyna Naturalne i syntetyczne substancje zapachowe i ich zastosowanie w kosmetyce Zawadzki Witold
2010 PL/2010/10 Sendyk Sandra Antyoksydanty i ich zastosowanie w kosmetykach
2006 PL/2006/07 Machowski Adrian ?ród?a energii w przysz?o?ci
2004 PL/2004/06 Miazga Żaneta Ochrona skóry przed czynnikami zewnętrznymi
2003 PL/2003/06 Ko?uchowski Adam Luminofory pó?przewodnikowe i ich zastosowanie na przyk?adzie diod elektroluminescencyjnych i laserów
2002 PL/2002/03 ??de?ek Pawe? Katalizatory samochodowe
2002 PL/2002/04 Gomó?ka Agnieszka Dodatki do benzyn silnikowych
1996 PL/1996/04 Buczkowska Anna Produkcja kwasu fosforowego i utylizacja fosfogipsu
1995 PL/1995/01 Harasim Alina Katalizatory bimetaliczne, przegląd literatury Borowiecki Tadeusz
1994 PL/1994/01 Duda Katarzyna EDTA i jego analogi
1993 PL/1993/01 Karpińska Danuta Ocena możliwości zastosowania spektroskopii w podczerwieni do oznaczania niewielkich ilości podtlenku azotu Borowiecki Tadeusz
Typ pracy Praca magisterska
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
2015 PM/2015/01 Rak Katarzyna Badania sorbentów na bazie ZnO w aspekcie sorpcji modelowego związku siarki Kowalik Paweł
2015 PM/2015/02 Pilch-Bober Klaudia Wpływ rozpuszczalników organicznych na degradację powłok lakierniczych
2015 PM/2015/03 Pieniążek Dominika Wpływ dodatków reologicznych i podgęszczających na układy rozpuszczalnikowe preparatów do odlakierowywania
2015 PM/2015/04 Nita Małgorzata Badania zdolności pianotwórczych wybranych związków powierzchniowo czynnych
2014 PM/2014/03 Grzesiak Agata Badanie zdolności pianotwórczych wybranych kombinacji związków powierzchniowo czynnych
2014 PM/2014/04 Sieroń Katarzyna Zielone technologie w pokryciach antykorozyjnych - inhibitory korozji
2013 PM/2013/04 Król Dominika Eksfoliacja hydroksykwasami w kosmetyce
2013 PM/2013/05 Ryczek Paulina Marta Drzewo oliwne w kosmetyce
2012 PM/2012/02 Majek Rafał Wpływ czynników naturalnych (UV, wilgotność) na degradację wybranych polimerów
2012 PM/2012/04 Rosiński Jacek Fosforowanie powierzchni metali z udziałem różnych dodatków Kalbarczyk Adrian
2012 PM/2012/08 Pawlonka Justyna Rozkład polimerów biodegradowalnych w warunkach naturalnych Pasieczna-Patkowska Sylwia
2012 PM/2012/09 Sendyk Sandra produkty pszczele - właściwości i zastosowanie w kosmetyce i medycynie naturalnej
2011 PM/2011/01 Sadura Karol Systemy kontroli jakości kosmetyków i metody analizy wybranych ich składników
2011 PM/2011/02 Grobelna Elżbieta Badanie napięcia powierzchniowego preparatów antykorozyjnych w środowisku alkalicznym w funkcji temperatury i stężenia
2011 PM/2011/03 Goliszek Marta Badanie napięcia powierzchniowego preparatów antykorozyjnych i ich roztworów kwaśnych w funkcji temperatury i stężenia
2011 PM/2011/08 Jurkowski Jarosław Badanie procesu biodegradacji opakowań z tworzyw sztucznych metodą FT-IR Pasieczna-Patkowska Sylwia
2010 PM/2010/06 Pawelczak Iwona Wpływ warunków prowadzenia procesu elektrolizy na właściwości nanocząstek srebra Gac Wojciech
2010 PM/2010/07 Ziomek Katarzyna Bezchromowe metody pasywacji powierzchni
2010 PM/2010/08 Czajka Magdalena Analiza składu chemicznego i ocena aktywności przeciwbakteryjnej oraz przeciwgrzybiczej olejku eterycznego z igliwia i młodych pędów jodły syberyjskiej (abies sibirica)
2010 PM/2010/09 Sobek Marta Chemiczne sposoby odgazowania cieczy
2010 PM/2010/10 Grądziel Katarzyna Analiza właściwości wybranych związków siary bydlęcej, ich struktury chemicznej oraz mechanizmu działania Pasieczna-Patkowska Sylwia
2009 PM/2009/02 Baran Barbara Energetyczne wykorzystanie odpadów z tworzyw sztucznych Pasieczna-Patkowska Sylwia
2009 PM/2009/03 Sobieszek Pawe? Produkcja saletry amonowej w Zak?adach Azotowych "Pu?awy" S.A. w zestawieniu z innymi technologiami w Polsce i na ?wiecie
2009 PM/2009/04 Gębska Marta Ochrona czasowa powierzchni metali przed korozją
2009 PM/2009/05 Jankowski Marcin Trawienie powierzchni metali w roztworach kwa?nych z udzia?em inhibitorów korozji
2009 PM/2009/06 Krupa Adam Fosforanowanie powierzchni metali z udzia?em aktywatorów
2009 PM/2009/07 Werykowska Klaudia Ocena powierzchni metali po procesach mycia, trawienia i fosforanowania
2008 PM/2008/03 Machowski Adrian Adsorpcja na no?nikach nieorganicznych trilonu M
2008 PM/2008/04 Ga?kowska Agnieszka Adsorpcja na no?nikach nieorganicznych trilonu D
2008 PM/2008/05 Kot Beata Adsorpcja na no?nikach nieorganicznych trilonu C
2008 PM/2008/06 Dawidowicz Micha? Oddzia?ywanie chelatów z powierzchni? no?nika tlenkowego o punkcie izoelektrycznym powierzchni w okolicy pH=7
2008 PM/2008/07 Korzeniowska Joanna Badanie adsorpcji na no?nikach nieorganicznych EDDS - zamiennika EDTA
2007 PM/2007/01 Jakubowski Marek Preparatyka katalizatorów niklowych na tlenku glinu o ró?nej powierzchni ogólnej Pasieczna-Patkowska Sylwia
2007 PM/2007/02 Kicun Emilia Badania spektroskopowe ciemnych materia?ów o charakterze u?ytkowym Pasieczna-Patkowska Sylwia
2007 PM/2007/04 Jacyna Pawe? Ocena aktywno?ci przemys?owego katalizatora do uwodornienia benzenu
2007 PM/2007/05 Kowalczyk Ewelina Modyfikowane adsorbenty w?glowe Figueiredo Jose L.,Freitas M. M. A.,Goncalves Filomena
2006 PM/2006/04 Miazga ?aneta Wyodr?bnianie olejków z ro?lin leczniczych stosowanych w kosmetyce Pasieczna Sylwia
2006 PM/2006/05 Staszczuk Przemys?aw Analiza depozytów w?glowych powsta?ych na przemys?owym katalizatorze uwodornienia benzenu Pasieczna Sylwia
2004 PM/2004/03 Gomó?ka Agnieszka Badanie depozytów osadzonych w katalizatorach samochodowych Pasieczna Sylwia
2004 PM/2004/04 ??de?ek Pawe? Analiza techniczna lotnych zwi?zków organicznych przy u?yciu spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni
2003 PM/2003/02 Pa?ka Aleksandra Oznaczenie niskich st??e? lotnych zwi?zków organicznych metod? spektroskopii w podczerwieni Borowiecki Tadeusz
2002 PM/2002/04 S?awi?ska Monika Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni do bada? depozytów w?glowych Pasieczna Sylwia
2000 PM/2000/05 Weremecki Tomasz Próba oceny spo?ywczych olejów ro?linnych na podstawie jako?ciowej analizy w podczerwieni Borowiecki Tadeusz
2000 PM/2000/06 Kulawiec Renata Badania adsorpcji reagentów organicznych na powierzchniach tlenkowych metod? spektroskopii w podczerwieni Borowiecki Tadeusz
1997 PM/1997/10 Harasim Alina Spektroskopia IR w analizie adsorpcji kompleksów na gamma-Al2O3
Typ pracy Rozprawa doktorska
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
2013 RD/2013/01 Próchniak Wiesław Modyfikowane katalizatory miedziowe dla procesu parowego reformingu metanolu
2006 RD/2006/01 Pasieczna Sylwia Techniki spektroskopii IR w badaniach adsorbentów i katalizatorów
Summary for Promotor: Ryczkowski Janusz (65 Detail Records)
 
Promotor Stasi?ska Beata
Typ pracy Praca licencjacka
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
2006 PL/2006/02 Skrok Katarzyna Biogaz i fermentacja metanowa, zagro?enie czy ?ród?o energii odnawialnej
Typ pracy Praca magisterska
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
2005 PM/2005/02 Gontarz Anna Badania aktywności katalizatorów palladowych na nośniku glinowym modyfikowanym jonami wapnia, lantanu i ceru w reakcji katalitycznego utleniania metanu Machocki Andrzej
Summary for Promotor: Stasi?ska Beata (2 Detail Records)
 
Promotor Stasińska Beata
Typ pracy Praca licencjacka
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
2012 PL/2012/04 Grzesik Anna Substancje aktywne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego biorące udział w procesach rewitalizacji organizmu człowieka
2011 PL/2011/04 Dadał Karolina Anna Skład i metody badań właściwości kremów
Typ pracy Praca magisterska
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Autor Tytuł polski Współpromotor / Opiekun
2012 PM/2012/03 Chodyń Agnieszka Energetyczne wykorzystanie gazów kopalnianych
2012 PM/2012/10 Cąkała Magdalena Katalityczne zagospodarowanie biogazu z wysypisk jako metoda ograniczenia emisji metanu
Summary for Promotor: Stasińska Beata (4 Detail Records)
 
 
Grand Total (761 Detail Records )