System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

CUSTOM VIEW: Prace - szczegóły   Export to Excel   Export to Word

Show all  Advanced Search
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-16 Next
Records 1 to 50 of 761
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Typ pracy Autor Tytuł polski Tytuł angielski Promotor Opiekun
2002 PL/2002/03 Praca licencjacka ??de?ek Pawe? Katalizatory samochodowe Ryczkowski Janusz
2004 PM/2004/04 Praca magisterska ??de?ek Pawe? Analiza techniczna lotnych zwi?zków organicznych przy u?yciu spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni Technical analysis of volatile organic compounds using infrared absorption spectroscopy Ryczkowski Janusz
1982 PM/1982/04 Praca magisterska ?a?ko Adam Próby wykorzystania klutonu jako przenośnika tlenu do oczyszczania gazów od siarkowodoru Kozak Zdzis?aw
1982 PM/1982/07 Praca magisterska ?uk Halina Badania aktywowania konwencjonalnych katalizatorów kobaltowo-molibdenowych dla potrzeb reakcji parowej konwersji tlenku w?gla Barcicki Janusz
2008 PM/2008/08 Praca magisterska ?urek Monika Badania katalizatorów reformingu parowego dla reformerów typu GHR Borowiecki Tadeusz Pa?czyk Monika,Sikorska Joanna
1981 PM/1981/02 Praca magisterska ?yko Krystyna Badania mo?liwości utylizacji pasty siarkowej powstającej przy oczyszczaniu gazu koksowniczego metodą "perox" Barcicki Janusz Kozak Danuta
1995 PM/1995/04 Praca magisterska ?ysiak Leonard Adsorpcja chelatów na no?nikach nieorganicznych Nazimek Dobies?aw Ryczkowski Janusz
2003 PM/2003/05 Praca magisterska ?ywicka Iwona Zastosowanie metody pasywnej do bada? NO2 ze ?róde? komunikacyjnych Borowiecki Tadeusz Lesiuk Adam
2001 PL/2001/04 Praca licencjacka ?ywicka Iwona Badanie odpadów komunalnych w D.S. Grześ w dzielnicy akademickiej UMCS w Lublinie Chmiel Bogus?aw Lesiuk Adam
1977 PM/1977/03 Praca magisterska ?yśko Leszek Badanie kinetyki reakcji reformingu parowego metanu na wybranych metalach VIII grupy uk?adu okresowego Barcicki Janusz
2006 PM/2006/02 Praca magisterska Adamczak Aneta Katalityczny rozk?ad metanu na katalizatorach niklowo - miedziowych Borowiecki Tadeusz
2004 PL/2004/04 Praca licencjacka Adamczak Aneta Metody odpylania gazów Borowiecki Tadeusz
1997 PM/1997/04 Praca magisterska Adamczyk Agnieszka Badania procesu zaw?glania w reformingu butanu z dwutlenkiem w?gla Borowiecki Tadeusz Stasi?ska Beata
2010 PL/2010/16 Praca licencjacka Adamiak Karolina Zgazowanie węgla Coal gasification Borowiecki Tadeusz
2001 PL/2001/02 Praca licencjacka Adamska Agata Hydroodsiarczanie olejów nap?dowych Borowiecki Tadeusz
2004 PM/2004/01 Praca magisterska Albi?ski Maciej Kserografia - aspekty chemiczne, fizyczne, urządzenia i materia?y Borowiecki Tadeusz
2010 PL/2010/02 Praca licencjacka Ambryszewski Łukasz Materiały wybuchowe Explosives Machocki Andrzej
1969 PM/1969/19 Praca magisterska Androsiuk Barbara Oznaczanie zawartości oleju w produktach przemysłu azotowego Akerman Karol
1967 PM/1967/07 Praca magisterska Antas Elżbieta Próby otrzymywania dwutlenku cyrkonu wysokiej czystości z fluorocyrkonianu potasu i wytracanie zasadowego fluorku cyrkonu Akerman Karol
2007 PM/2007/03 Praca magisterska Antoniak Katarzyna Catalysts for utilization of methane from coal mines and fine coal dust Catalysts for utilization of methane from coal mines and fine coal dust Machocki Andrzej Figueiredo Jose L.,Goncalves Filomena,Stasi?ska Beata
1968 PM/1968/04 Praca magisterska Antoniuk Teresa Odzysk tantalu, niobu i wolframu z odpadów wolframowych Akerman Karol
1969 PM/1969/04 Praca magisterska Babilońska Teresa Badanie wnikania składnika aktywnego katalizatora wanadowego do utleniania SO2 w układzie modelowym nośnik-składnik aktywny/nośnik Akerman Karol
2010 PM/2010/14 Praca magisterska Bachanek Ilona Badania właściwości katalizatorów syntezy metanolu Cu/ZnO/Al2O3 modyfikowanych cyrkonem Study of Cu/ZnO/Al2O3 methanol synthesis catalysts modified by zirconiuk Borowiecki Tadeusz
1973 PM/1973/02 Praca magisterska Baczewska Helena Badanie katalizatorów utleniania durenu do bezwodnika kwasu piromelitowego w fazie gazowej Barcicki Janusz
2013 PL/2013/10 Praca licencjacka Bakalarz Dominika Nadtlenek wodoru - otrzymywanie i zastosowanie Hydrogen peroxide - synthesis and application Pańczyk Monika
2015 PM/2015/08 Praca magisterska Bakalarz Dominika Przegląd metod syntezy, badań i zastosowania nanocząstek srebra Overview of sythesis methods, researches and use of silver nanoparticles Gac Wojciech
2012 PL/2012/10 Praca licencjacka Balińska Ewa Kofeina Coffeine Borowiecki Tadeusz
2009 PM/2009/02 Praca magisterska Baran Barbara Energetyczne wykorzystanie odpadów z tworzyw sztucznych The energy-utilization of waste material from plastics Ryczkowski Janusz Pasieczna-Patkowska Sylwia
1970 PM/1970/13 Praca magisterska Barczak Adam Próby oczyszczania czterojodku germanu przez topienie strefowe Akerman Karol
2013 PM/2013/09 Praca magisterska Barczuk Kinga Rola witamin w kosmetyce The role of vitamins in cosmetics Machocki Andrzej
1968 PM/1968/09 Praca magisterska Barnaś Tadeusz Preparowanie i badanie własności katalitycznych katalizatorów krakingu aktywowanych pierwiastkami ziem rzadkich Akerman Karol
2013 PM/2013/01 Praca magisterska Barszcz Agnieszka Badania katalizatorów parowego reformingu metanolu metodami temperaturowo-programowanej desorpcji Studies of catalysts for steam reforming of metanol by temperature-programmed desorption Machocki Andrzej Gac Wojciech
1967 PM/1967/19 Praca magisterska Barszczowska Elżbieta Opracowanie metody odzysku germanu ze szlamów cynkowych Akerman Karol
2001 PM/2001/06 Praca magisterska Bartuzi Agnieszka Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni do oceny jako?ci mineralnych olejów silnikowych Borowiecki Tadeusz Ryczkowski Janusz
1999 PL/1999/02 Praca licencjacka Bartuzi Agnieszka Porównanie metod odsiarczania gazów odlotowych Borowiecki Tadeusz
1999 PM/1999/11 Praca magisterska Bator Agnieszka Analiza sk?adowania odpadów komunalnych na wysypisku "Rokitno" w 1997 roku Borowiecki Tadeusz Chmiel Bogus?aw,Galparoli Andrea
1996 PM/1996/09 Praca magisterska Bednarczyk Barbara Badania nad otrzymywaniem etylenu z metanu metodą utleniającej dimeryzacji Borowiecki Tadeusz Denis Andrzej,Machocki Andrzej
1994 PL/1994/05 Praca licencjacka Bednarczyk Barbara Freony: właściwości, zastosowanie, konsekwencje klimatyczne Machocki Andrzej
2014 PL/2014/04 Praca licencjacka Bednarz Rafał Konrad Wodór i jego magazynowanie za pomocą wodorków metali Hydrogen and storing it with hydrides of metals Machocki Andrzej
1978 PM/1978/10 Praca magisterska Bekier Gabriela Badania efektów cieplnych absorpcji CO2 w roztworach KOH Barcicki Janusz
1976 PM/1976/07 Praca magisterska Bendyk Janina Odmiany alotropowych siarki - w?asności i metody otrzymywania Barcicki Janusz Kozak Zdzis?aw
1970 PM/1970/10 Praca magisterska Bernat Aleksandra Badanie efektów cieplnych reakcji utleniania NH3 na katalizatorach mieszanych Barcicki Janusz
1998 PM/1998/03 Praca magisterska Bernat Zofia Anna Modyfikowane katalizatory niklowe osadzane na gamma-Al2O3 Borowiecki Tadeusz Ryczkowski Janusz
1977 PM/1977/16 Praca magisterska Biega?ska Marzenna badania nad demineralizacją kondensatów z saletry amonowej na szeregowym uk?adie jonitowym Amberlite-200, Amberlite IRA-94 S, Amberlite-200, Amberlite IRA-94 S Barcicki Janusz
1977 PM/1977/15 Praca magisterska Biega?ski Grzegorz Badania nad demineralizacją kondensatów z saletry amonowej na szeregowym uk?adzie jonitowym Amberlite-200, Amberlite IRA-94 S Barcicki Janusz
1977 PM/1977/01 Praca magisterska Bielec Lucyna Badanie odporności na spiekanie katalizatorów reformingu parowego metanu zawierającego metale VIII grupy uk?adu okresowego Barcicki Janusz
2005 PM/2005/01 Praca magisterska Bielecka Agnieszka Niskotemperaturowe utlenianie tlenku w?gla oraz lotnych związków organicznych Gac Wojciech
2003 PL/2003/03 Praca licencjacka Bielecka Agnieszka Procesy membranowe w ochronie środowiska Borowiecki Tadeusz
1977 PM/1977/05 Praca magisterska Bielecka Elzbieta Barbara Badanie kalcynacji i redukcji wspó?strącanych katalizatorów Ni/Al2O3 Barcicki Janusz
1999 PM/1999/02 Praca magisterska Bielecka-Kowalik Ewa Metody identyfikacji odpadów z tworzyw sztucznych Borowiecki Tadeusz Ryczkowski Janusz