System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

CUSTOM VIEW: Prace - szczegóły   Export to Excel   Export to Word

Show all  Advanced Search
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-16 Next
Records 1 to 50 of 761
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Typ pracy Autor Tytuł polski Tytuł angielski Promotor Opiekun
2001 PM/2001/05 Praca magisterska Parcheta Anna Zaw?glanie katalizatorów w reakcji reformingu parowego w?glowodorów Borowiecki Tadeusz
2002 PM/2002/01 Praca magisterska Dziura Piotr Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni do bada? in situ Borowiecki Tadeusz
1963 PM/1963/01 Praca magisterska Molik-Baranowska Halina Próby odzyskiwania chromu na torfie Akerman Karol
1963 PM/1963/02 Praca magisterska Jurkiewicz Kazimierz Próby sorpcji molibdenu oraz oddzielenia go od germanu na sorbencie SG Akerman Karol
1963 PM/1963/03 Praca magisterska Sozański Adam Sorpcja tytanu oraz rozdzielanie tytan-cyrkon na sorbencie SG Akerman Karol
1963 PM/1963/04 Praca magisterska Pawłowski Jeremi Sorpcja cyrkonu i rozdzielenie mieszaniny cyrkon-tytan na sorbencie SG Akerman Karol
1964 PM/1964/01 Praca magisterska Bodecki Roman Badanie aktywności katalitycznej kontaktu wanadowego modyfikowanego Ag110m Akerman Karol
1964 PM/1964/02 Praca magisterska Jarosławska Aleksandra Wpływ siarczynów i siarczanów na szybkość sedymentacji i wiskozę szlamów cementowych Akerman Karol
1964 PM/1964/03 Praca magisterska Król Tadeusz Badanie sorpcji molibdenu na sorbencie SG z roztworów kwasu solnego Akerman Karol
1964 PM/1964/04 Praca magisterska Jastowiak Maria Badania aktywności kontaktów wanadowych promotorowanych siarczanami ziem alkalicznych Akerman Karol
1964 PM/1964/05 Praca magisterska Tracz Ambroży Józef Preparatyka i badanie własności elektronowymiennych i sorpcyjnych żywic polifenoloformaldehydowych Akerman Karol
1964 PM/1964/06 Praca magisterska Ulanowski Andrzej Opracowanie optymalnych parametrów prażenia koncentratów molibdenowych dla odzysku renu Akerman Karol
1964 PM/1964/07 Praca magisterska Zając Zygmunt Sorpcja żelaza i rozdzielanie mieszaniny cyrkon-tytan-żelazo na sorbencie SG Akerman Karol
1964 PM/1964/08 Praca magisterska Bugała Witold Optymalne warunki hydrolizy czterochlorku germanu Akerman Karol
1965 PM/1965/01 Praca magisterska Filipowicz Anna Oczyszczanie czteroetylogermanu po aktywacji neutronowej Akerman Karol
1965 PM/1965/02 Praca magisterska Niećko Jerzy Próby odzysku molibdenu z produktów ubocznych hutnictwa miedzi metodą hydrometalurgiczną Akerman Karol
1965 PM/1965/03 Praca magisterska Szczeszek Ireneusz Odzysk molibdenu z produktów odpadowych hutnictwa miedzi Akerman Karol
1965 PM/1965/04 Praca magisterska Jonak Krystyna Otrzymywanie bezwodnych chlorków pierwiastków ziem rzadkich metodą szybkiego odwadniania pod zmniejszonym ciśnieniem Akerman Karol
1965 PM/1965/05 Praca magisterska Planter Marianna Ekstrakcja kobaltu z roztworu siarczanu cynku Akerman Karol
1965 PM/1965/06 Praca magisterska Brodecki Ryszard Otrzymywanie bezwodnych chlorków miszmetalu metodą powolnego odparowywania i suszenia na powietrzu w obecności chlorku wapnia jako czynnika chlorującego Akerman Karol
1965 PM/1965/07 Praca magisterska Siergiejuk Elżbieta Otrzymywanie molibdenu z pyłów miedziowych metodą sorpcji i ekstrakcji Akerman Karol
1965 PM/1965/08 Praca magisterska Wroński Konrad Badania porównawcze kontaktów wanadowych przeznaczonych do utleniania dwutlenku siarki Akerman Karol
1965 PM/1965/09 Praca magisterska Świtluk Wiktor Próby zastosowania termografii przy badaniu warunków rozkładu koncentratu ZrSiO4 Akerman Karol
1965 PM/1965/10 Praca magisterska Krawczyk Mieczysław Badanie aktywności i selektywności niektórych katalizatorów wanadowych w procesie utleniania benzenu do bezwodnika kwasu maleinowego Akerman Karol
1965 PM/1965/12 Praca magisterska Wojtowicz Andrzej Dynamiczny pomiar wiskozy szlamów cementowych Akerman Karol
1966 PM/1966/01 Praca magisterska Chmielewska Marianna Otrzymywanie K2ZrF6 metodą rozkładu koncentratów cyrkonowych fluorokrzemianem potasowym Akerman Karol
1966 PM/1966/02 Praca magisterska Niewczas Kałuska Bogumiła Odzysk molibdenu z pyłów jugosłowiańskiego hutnictwa miedzi Akerman Karol
1966 PM/1966/03 Praca magisterska Sawa Józef Badania cementacji molibdenu w roztworach rozcieńczonych Akerman Karol
1966 PM/1966/04 Praca magisterska Mrówczyńska Henryka Otrzymywanie bezwodnika chlorków ziem rzadkich o minimalnej ilości tlenochlorków Akerman Karol
1966 PM/1966/05 Praca magisterska Żółtek-Kopczewska Teresa Bezpośrednie syntezy alkilobromogermanów z gąbki germanowej i bromków alkilowych Akerman Karol
1966 PM/1966/06 Praca magisterska Krigier-Wojnowski Andrzej Szybkie oznaczanie zawartości fluoru w elektrolitach glinowych i w solach fluorowych metodą pośredniej absorpcjimetrii neutronowej Akerman Karol
1966 PM/1966/07 Praca magisterska Synowiecki Józef Budowa i uruchomienie zestawu do bada? glinokrzemianowych katalizatorów krekingu Akerman Karol
1966 PM/1966/08 Praca magisterska Dąbrowska Maria Wyznaczanie powierzchni katalizatorów wanadowych metodą chromatografii gazowej Akerman Karol
1966 PM/1966/09 Praca magisterska Puacz Zyta Odzysk molibdenu z pyłów krajowego hutnictwa miedzi Akerman Karol
1966 PM/1966/10 Praca magisterska Rybicki Wojciech Badania powierzchni i aktywności katalitycznej kontaktów wanadowych podwójnie promotorowanych Akerman Karol
1966 PM/1966/11 Praca magisterska Dziewicki Czesław Zastosowanie różnicowej analizy termicznej DTA przy badaniu utleniania SO2 na katalizatorach wanadowych Akerman Karol
1966 PM/1966/12 Praca magisterska Kulpa-Rybicka Barbara Wpływ domieszek na własności kontaktów wanadowych Akerman Karol
1966 PM/1966/13 Praca magisterska Kirsch Kazimierz Badanie aktywności i selektywności niektórych katalizatorów wanadowych w procesie utleniania benzenu do bezwodnika kwasu maleinowego Akerman Karol
1966 PM/1966/14 Praca magisterska Warda Czesław Badanie własności katalizatorów wanadowych w procesie utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego Akerman Karol
1967 PM/1967/02 Praca magisterska Kargul Edward Badanie aktywności katalizatorów przemysłowych reakcji utleniania SO2 z zastosowaniem termopary różnicowej Akerman Karol
1967 PM/1967/04 Praca magisterska Zanier Krystyna Odzysk molibdenu z pyłów krajowego hutnictwa miedzi Akerman Karol
1967 PM/1967/05 Praca magisterska Kogutowski Wojciech Badanie wpływu nośnika na aktywność katalizatorów wanadowo-molibdenowych w procesie utleniania benzenu do bezwodnika kwasu maleinowego Akerman Karol
1967 PM/1967/06 Praca magisterska Krokowska Barbara Próby otrzymywania dwutlenku cyrkonu wysokiej czystości z fluorocyrkonianu potasu i oczyszczanie dwutlenku cyrkonu Akerman Karol
1967 PM/1967/07 Praca magisterska Antas Elżbieta Próby otrzymywania dwutlenku cyrkonu wysokiej czystości z fluorocyrkonianu potasu i wytracanie zasadowego fluorku cyrkonu Akerman Karol
1967 PM/1967/08 Praca magisterska Gryta Marian Otrzymywanie i badanie własności katalitycznych katalizatorów krakingu aktywowanych lantanowcami Akerman Karol
1967 PM/1967/09 Praca magisterska Sidor Leszek Wieloskładnikowe kontakty wanadowe Akerman Karol
1967 PM/1967/10 Praca magisterska Wołącewicz Wojciech Badania katalizatorów krakingu metodą impulsową przy użyciu chromatografu gazowego Akerman Karol
1967 PM/1967/11 Praca magisterska Podlewska Ludmiła Próby otrzymywania dwutlenku cyrkonu wysokiej czystości z fluorocyrkonianu potasu i hydroliza zasadowego fluorku cyrkonu Akerman Karol
1967 PM/1967/12 Praca magisterska Mierzejewski Mieczysław Preparatyka i badanie aktywności katalizatorów w procesie utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego Akerman Karol
1967 PM/1967/13 Praca magisterska Gradek Irena Cementacja indu z roztworów chlorkowych na cynku i glinie Akerman Karol