System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

CUSTOM VIEW: Prace - szczegóły   Export to Excel   Export to Word

Show all  Advanced Search
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-16 Next
Records 1 to 50 of 761
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Typ pracy Autor Tytuł polski Tytuł angielski Promotor Opiekun
2012 PM/2012/07 Praca magisterska Tymicka Bożena "Pachnidło" Patricka Suskinda i współczene metody pozyskiwania naturalnych substancji zapachowych "Perfume" by Patrick Suskind and modern methods of obtaining natural fragrances Machocki Andrzej
2003 PL/2003/05 Praca licencjacka Grzegrzó?ka Anna "Szczyt Ziemi" w Johannesburgu światowy szczyt na temat zrównowa?onego rozwoju (WSSD) Machocki Andrzej
2006 PL/2006/07 Praca licencjacka Machowski Adrian ?ród?a energii w przysz?o?ci Ryczkowski Janusz
1996 PM/1996/04 Praca magisterska Liszka Anna Absorpcja metodą usuwania oparów w?glowodorów Barcicki Janusz
1995 PM/1995/04 Praca magisterska ?ysiak Leonard Adsorpcja chelatów na no?nikach nieorganicznych Nazimek Dobies?aw Ryczkowski Janusz
2008 PM/2008/05 Praca magisterska Kot Beata Adsorpcja na no?nikach nieorganicznych trilonu C Ryczkowski Janusz
2008 PM/2008/04 Praca magisterska Ga?kowska Agnieszka Adsorpcja na no?nikach nieorganicznych trilonu D Ryczkowski Janusz
2008 PM/2008/03 Praca magisterska Machowski Adrian Adsorpcja na no?nikach nieorganicznych trilonu M Ryczkowski Janusz
1997 PM/1997/03 Praca magisterska Krzysiak Anna Adsorpcyjne wydzielanie produktów utleniającego sprz?gania metanu Borowiecki Tadeusz Gryglicki Jaros?aw,Machocki Andrzej
1995 PM/1995/06 Praca magisterska Struga Marta Aktywnoś? i selektywnoś? kontaktów rodowych i platynowych w reakcji redukcji tlenków azotu tlenkiem w?gla Nazimek Dobies?aw Machocki Andrzej
2010 PM/2010/03 Praca magisterska Typiak Iga Aktywność i selektywność katalizatorów kobaltowych w procesie reformingu parowego etanolu Activity and selectivity of supported cobalt catalysts in the steam reforming of ethanol Machocki Andrzej Denis Andrzej
2009 PM/2009/15 Praca magisterska Zając Paweł Aktywność i selektywność nośnikowych katalizatorów kobaltowych dla reformingu parowego etanolu Activity and selectivity supported cobalt catalysts for steam reforming of ethanol Machocki Andrzej Denis Andrzej
2004 PL/2004/05 Praca licencjacka Czajkowska Katarzyna Alternatywne ?ród?a energii Machocki Andrzej
2007 PM/2007/06 Praca magisterska Vaz Ana Luisa An application of silver and gold catalysts in the abatement of carbon monoxide and volatile organic compounds An application of silver and gold catalysts in the abatement of carbon monoxide and volatile organic compounds Gac Wojciech
2006 PM/2006/05 Praca magisterska Staszczuk Przemys?aw Analiza depozytów w?glowych powsta?ych na przemys?owym katalizatorze uwodornienia benzenu Ryczkowski Janusz Pasieczna Sylwia
2003 PM/2003/06 Praca magisterska Mazurek Marta Analiza funkcjonowania sk?adowiska odpadów komunalnych "KRAS - EKO" w Wincentowie Machocki Andrzej Chmiel Bogus?aw,Lesiuk Adam
2003 PM/2003/01 Praca magisterska Lizak Rados?aw Analiza funkcjonowania zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Pu?awach w latach 2001 - 2002 Chmiel Bogus?aw
1999 PM/1999/11 Praca magisterska Bator Agnieszka Analiza sk?adowania odpadów komunalnych na wysypisku "Rokitno" w 1997 roku Borowiecki Tadeusz Chmiel Bogus?aw,Galparoli Andrea
2000 PM/2000/11 Praca magisterska Jaślanek Magdalena Anna Analiza sk?adowania odpadów komunalnych na wysypisku "Rokitno" w 1998 roku Chmiel Bogus?aw
1997 PM/1997/19 Praca magisterska Kowalczuk Dorota Analiza sk?adowania odpadów komunalnych na wysypisku w Rokitnie w 1996 roku Borowiecki Tadeusz Chmiel Bogus?aw
2002 PM/2002/10 Praca magisterska Koz?owska Monika Analiza sk?adowania odpadów komunalnych na wysypisku w Rokitnie w 2000 roku Borowiecki Tadeusz Chmiel Bogus?aw
1997 PM/1997/17 Praca magisterska Wasilewski Paweł Analiza składowania odpadów komunalnych na wysypisku w Rokitnie w 1996 roku Borowiecki Tadeusz
2010 PM/2010/08 Praca magisterska Czajka Magdalena Analiza składu chemicznego i ocena aktywności przeciwbakteryjnej oraz przeciwgrzybiczej olejku eterycznego z igliwia i młodych pędów jodły syberyjskiej (abies sibirica) Analysis of the chemical composition and the estimation of the antibacterial activity and anti-mushroom of the ethereal oil from the conifer needles and burgeons of the siberian fir - abies sibirica Ryczkowski Janusz
2000 PM/2000/09 Praca magisterska Klimek Beata Analiza spalin z silników samochodowych Grzegorczyk Wies?aw
2004 PM/2004/04 Praca magisterska ??de?ek Pawe? Analiza techniczna lotnych zwi?zków organicznych przy u?yciu spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni Technical analysis of volatile organic compounds using infrared absorption spectroscopy Ryczkowski Janusz
2013 PM/2013/03 Praca magisterska Brewczak Patrycja Analiza wyrobów kosmetycznych za pomocą różnych technik spektroskopii IR Analysis of cosmetic products using different IR spectroscopy techniques Pasieczna-Patkowska Sylwia
2010 PM/2010/10 Praca magisterska Grądziel Katarzyna Analiza właściwości wybranych związków siary bydlęcej, ich struktury chemicznej oraz mechanizmu działania Analysis of selected characteristics of bovine colostrum, their chemical structure and mechanism action Ryczkowski Janusz Pasieczna-Patkowska Sylwia
1968 PM/1968/13 Praca magisterska Szeląg Romana Analiza ziarnowa surowców z siarczanu wapniowego do produkcji kwasu suarkowego Akerman Karol
2010 PL/2010/10 Praca licencjacka Sendyk Sandra Antyoksydanty i ich zastosowanie w kosmetykach Antyoxidants and their applications in cosmetics Ryczkowski Janusz
2012 PL/2012/05 Praca licencjacka Kubik Martyna Azbest jako problem środowiskowy z uwzględnieniem terenu Lubelszczyzny Asbestos as an environmental problem with regard to the Lublin area Machocki Andrzej
2007 PL/2007/01 Praca licencjacka Pich Mariusz Badana ilościowe oraz sk?adu morfologicznego odpadów komunalnych powstających w D.S. "Zana" Borowiecki Tadeusz Lesiuk Adam
2000 PM/2000/06 Praca magisterska Kulawiec Renata Badania adsorpcji reagentów organicznych na powierzchniach tlenkowych metod? spektroskopii w podczerwieni Ryczkowski Janusz Borowiecki Tadeusz
2005 PM/2005/02 Praca magisterska Gontarz Anna Badania aktywności katalizatorów palladowych na nośniku glinowym modyfikowanym jonami wapnia, lantanu i ceru w reakcji katalitycznego utleniania metanu Stasi?ska Beata Machocki Andrzej
1964 PM/1964/04 Praca magisterska Jastowiak Maria Badania aktywności kontaktów wanadowych promotorowanych siarczanami ziem alkalicznych Akerman Karol
1977 RD/1977/03 Rozprawa doktorska Borowiecki Tadeusz Badania aktywności niektórych metali VIII grupy układu okresowego w reakcji reformingu parowego metanu Barcicki Janusz
1982 PM/1982/07 Praca magisterska ?uk Halina Badania aktywowania konwencjonalnych katalizatorów kobaltowo-molibdenowych dla potrzeb reakcji parowej konwersji tlenku w?gla Barcicki Janusz
1966 PM/1966/03 Praca magisterska Sawa Józef Badania cementacji molibdenu w roztworach rozcieńczonych Akerman Karol
1972 PM/1972/13 Praca magisterska Solecki Jan Badania chemisorpcji siarkowodoru na katalizatorach niklowych Barcicki Janusz
1973 PM/1973/10 Praca magisterska Kaliszuk Zygmunt Romuald Badania chemisorpcji siarkowodoru na katalizatorach niklowych Barcicki Janusz
1972 PM/1972/08 Praca magisterska Wierzejski Boles?aw Badania chemisorpcji wodoru na katalizatorach niklowych Barcicki Janusz
1978 PM/1978/10 Praca magisterska Bekier Gabriela Badania efektów cieplnych absorpcji CO2 w roztworach KOH Barcicki Janusz
2000 PL/2000/03 Praca licencjacka Piotrowski Marek Badania efektywności selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających na IX piętrze D.S. "Helios" Chmiel Bogusław
1982 PM/1982/06 Praca magisterska Lekka Ewa Agnieszka Badania formowania si? katalizatorów ?elazowych w reakcji syntezy Fischera - Tropscha Barcicki Janusz
2005 PM/2005/04 Praca magisterska Chruœciel Marta Badania imisji NO2 w otoczeniu emitorów komunikacyjnych i wpływu wybranych czynników na jej zmiennoœć Borowiecki Tadeusz Lesiuk Adam
1974 PM/1974/01 Praca magisterska Dykiel-Lidzbarska Stanis?awa Badania katalizatorów i nośników reakcji utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego Barcicki Janusz
1990 PM/1990/01 Praca magisterska Dro?dziel Beata Badania katalizatorów konwersji parowej tlenku w?gla Borowiecki Tadeusz Barcicki Janusz,Grzegorczyk Wies?aw
1967 PM/1967/10 Praca magisterska Wołącewicz Wojciech Badania katalizatorów krakingu metodą impulsową przy użyciu chromatografu gazowego Akerman Karol
2007 PM/2007/07 Praca magisterska Chudzik Micha? Badania katalizatorów niklowo-renowych Borowiecki Tadeusz Denis Andrzej
2006 PL/2006/06 Praca licencjacka Peregryn Bogusz Badania katalizatorów niklowych promotowanych wolframem w reakcji hydrogenolizy etanu w uk?adzie niestacjonarnym Giecko Grzegorz
2013 PM/2013/01 Praca magisterska Barszcz Agnieszka Badania katalizatorów parowego reformingu metanolu metodami temperaturowo-programowanej desorpcji Studies of catalysts for steam reforming of metanol by temperature-programmed desorption Machocki Andrzej Gac Wojciech