System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

CUSTOM VIEW: Prace - szczegóły   Export to Excel   Export to Word

Show all  Advanced Search
Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-16 Next
Records 101 to 150 of 761
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Typ pracy Autor Tytuł polski Tytuł angielski Promotor Opiekun
1969 PM/1969/14 Praca magisterska Szklarz Mieczysław Wpływ składu fazy gazowej na aktywność kontaktów wanadowych aktywowanych talem w procesie utleniania SO2 Akerman Karol
1969 PM/1969/15 Praca magisterska Pliszczyński Witlod Obliczanie efektywności współczynników dyfuzji w ciałach porowatych Akerman Karol
1969 PM/1969/16 Praca magisterska Jędrak Jan Otrzymywanie azotanu cyrkonylu z fluorocyrkonianu potasu Akerman Karol
1969 PM/1969/17 Praca magisterska Stępniak Krystyna Odzysk wolframu z odpadów wolframowych Akerman Karol
1969 PM/1969/18 Praca magisterska Wójcik Kazimiera Wyznaczanie efektywnych współczynników dyfuzji w ciałach porowatych metoda chromatografii gazowej Akerman Karol
1969 PM/1969/19 Praca magisterska Androsiuk Barbara Oznaczanie zawartości oleju w produktach przemysłu azotowego Akerman Karol
1970 PM/1970/01 Praca magisterska Godyński Stanisław Badanie wpływu wybranych sposobów preparatyki kontaktu na jego przydatność w procesie utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego Barcicki Janusz
1970 PM/1970/02 Praca magisterska Stefaniak Ewa Anna Badanie reakcji konwersji fosfogipsu do siarczanu amonu i węglanu wapnia Akerman Karol
1970 PM/1970/03 Praca magisterska Gurczyńska Zofia Próby sorpcji i elucji wolframu na sorbencie SG z roztworów otrzymywanych z rozkładu "czarnego szlamu" Akerman Karol
1970 PM/1970/04 Praca magisterska Woźniak Barbara Badanie wytrzymałości mechanicznej i tekstury katalizatorów złożonych Barcicki Janusz
1970 PM/1970/05 Praca magisterska Gołąbek Adam Odzysk wolframu z "czarnego szlamu" na drodze alkalicznego i kwaśnego rozkładu Akerman Karol
1970 PM/1970/06 Praca magisterska Hanaka Lucyna Modyfikacja katalizatorów glinokrzemianowych pierwiastkami ziem rzadkich i badanie ich aktywności w reakcji krakingu kumenu metodą impulsową Barcicki Janusz
1970 PM/1970/07 Praca magisterska Słapczyński Andrzej Badanie aktywności niklowych katalizatorów przemysłowego RKS w procesie konwersji parowej n-heksanu Barcicki Janusz
1970 PM/1970/08 Praca magisterska Mańko Mieczysław Utlenianie SO2 na kontaktach wanadowych w warunkach niedomiaru tlenu Akerman Karol
1970 PM/1970/09 Praca magisterska Hebda Jadwiga Badania rozkładu mocznika w alkalicznych rozcieńczonych roztworach wodnych Akerman Karol
1970 PM/1970/10 Praca magisterska Bernat Aleksandra Badanie efektów cieplnych reakcji utleniania NH3 na katalizatorach mieszanych Barcicki Janusz
1970 PM/1970/11 Praca magisterska Burdzicki Mieczysław Badanie efektów cieplnych reakcji utleniania amoniaku na katalizatorze Co2O3 Barcicki Janusz
1970 PM/1970/12 Praca magisterska Lasota Stanisław Wpływ preparatyki na własności kontaktów wanadowo-molibdenowych reakcji utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego Barcicki Janusz
1970 PM/1970/13 Praca magisterska Barczak Adam Próby oczyszczania czterojodku germanu przez topienie strefowe Akerman Karol
1970 PM/1970/14 Praca magisterska Denis Andrzej Wyznaczanie aktywności powierzchniowej katalizatorów niklowych poprzez chemisorpcję związków siarki Barcicki Janusz
1970 PM/1970/15 Praca magisterska Grzegorczyk Wiesław Otrzymywanie szlamów dla mokrego procesu produkcji kwasu siarkowego z fosfogipsu Akerman Karol
1970 PM/1970/16 Praca magisterska Janiuk Ryszard Maciej Otrzymywanie galokrzemianów Akerman Karol
1970 PM/1970/17 Praca magisterska Mysiak Jerzy Badanie katalizatorów złożonych przy pomocy niskotemperaturowej adsorpcji azotu i chemisorpcji wodoru Barcicki Janusz
1970 PM/1970/18 Praca magisterska Jówko Antoni Próby otrzymywania sorbentów przez kondensacje polifenoli z furfurolem Akerman Karol
2000 PL/2000/01 Praca licencjacka Pukos Tomasz Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w środowisku Borowiecki Tadeusz
1971 PM/1971/02 Praca magisterska Choroszyńska Maria Badanie tekstury katalizatorów stosowanych do utleniania amoniaku, benzenu do bezwodnika maleinowego oraz katalizatorów niklowych Barcicki Janusz
1971 PM/1971/03 Praca magisterska Dzioba Eugeniusz Badanie impulsową metodą mikrokatalityczną katalizatorów niklowych kontaktowego półspalania CH4 Barcicki Janusz
1971 PM/1971/04 Praca magisterska Bugalski Maciej Niektóre własności katalityczne tlenków metali grup I-IV układu okresowego w reakcji utleniania amoniaku Barcicki Janusz
1971 PM/1971/05 Praca magisterska Kiełbasa Bogusław Badanie chemisorpcji siarkowodoru na katalizatorach niklowych Barcicki Janusz
1971 PM/1971/06 Praca magisterska Gierżatowicz Ryszard Sorpcja germanu na sorbentach polifenolo-formaldehydowych Barcicki Janusz
1971 PM/1971/07 Praca magisterska Szymański Lech Badanie chemisorpcji wodoru na katalizatorach niklowych Barcicki Janusz
1971 PM/1971/08 Praca magisterska Kotowicz Ryszard Próby otrzymywania związków niobu i tantalu z żelazostopów Barcicki Janusz
1971 PM/1971/09 Praca magisterska Osuch Teresa Odzysk wolframu z "czarnego szlamu" Barcicki Janusz
1971 PM/1971/10 Praca magisterska Machocki Andrzej Otrzymywanie ZnS czystości spektralnej Barcicki Janusz
1971 PM/1971/11 Praca magisterska Żaba Danuta Badanie kontaktów wanadowych Barcicki Janusz
1971 PM/1971/12 Praca magisterska Hulewska Wiesława Badanie reakcji konwersji różnych odmian fosfogipsu do siarczanu amonu i węglanu wapnia Barcicki Janusz
1971 PM/1971/13 Praca magisterska Leszczyńska Zofia Badanie katalitycznych własności tlenków pierwiastków grup V - VIII układu okresowego w reakcji utleniania amoniaku Barcicki Janusz
1971 PM/1971/14 Praca magisterska Figurski Andrzej Badania nad wydzielaniem fluoru w procesie anhydrytowym otrzymywania kwasu fosforowego Barcicki Janusz
1971 PM/1971/15 Praca magisterska Dzioba Eugeniusz Badanie impulsową metodą mikrokatalityczną katalizatorów niklowych kontaktowego półspalania CH4 Barcicki Janusz
1971 PM/1971/16 Praca magisterska Kozak Krzysztof Termograwimetryczne badanie kontaktów wanadowych w atmosferze powietrza i SO2 Barcicki Janusz
1971 PM/1971/17 Praca magisterska Doraczyńska Anna Preparatyka i badanie wybranych modeli kontaktów w procesie utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego Barcicki Janusz
1971 PM/1971/18 Praca magisterska Okuń Andrzej Badania wpływu preparatyki na własności kontaktów wanadowo-molibdenowych procesu utleniania benzenu do bezwodnika kwasu maleinowego Barcicki Janusz
1971 PM/1971/19 Praca magisterska Kapalska Iwona Maria Badanie możliwości odzysku platyny z roztworów HNO3 na sorbentach Barcicki Janusz
1972 PM/1972/01 Praca magisterska Luchowski W?adys?aw Preparatyka i badanie w?asności katalizatorów reakcji utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego Barcicki Janusz
1972 PM/1972/02 Praca magisterska El?bieta Hejna Badanie absorpcji dwutlenku siarki w roztworach w?glanu sodu Barcicki Janusz
1972 PM/1972/03 Praca magisterska Fabian Ewa Synteza zeolitów typu X i Y i badanie ich aktywności katalitycznej w reakcji modelowej Barcicki Janusz
1972 PM/1972/04 Praca magisterska Wnuk Marcin Termograwimetryczne badania sorpcji i desorpcji dwutlenku siarki na molibdenowych kontaktach wanadowych Barcicki Janusz
1972 PM/1972/05 Praca magisterska Izbicki Janusz Badanie w?asności katalitycznych stopu Pt-Rh w reakcji utleniania amoniaku Barcicki Janusz
1972 PM/1972/06 Praca magisterska Korczak Barbara Badanie sorpcji dwutlenku siarki na kontakcie wanadowym ze sk?adem gazów siarkowych metodą dynamiczną Barcicki Janusz
1972 PM/1972/07 Praca magisterska Starkiewicz Maria Badanie sorpcyjnych w?aściwości kontaktów wanadowych Barcicki Janusz