System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

CUSTOM VIEW: Prace - szczegóły   Export to Excel   Export to Word

Show all  Advanced Search
Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-16 Next
Records 151 to 200 of 761
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Typ pracy Autor Tytuł polski Tytuł angielski Promotor Opiekun
1972 PM/1972/08 Praca magisterska Wierzejski Boles?aw Badania chemisorpcji wodoru na katalizatorach niklowych Barcicki Janusz
1972 PM/1972/09 Praca magisterska Ciucias Jerzy Otrzymywanie związków niobu i tantalu z ?elazostopu Barcicki Janusz
1972 PM/1972/10 Praca magisterska Sommer-Ciucias Anna Badania nad hydrolizą fluorocyrkonianu potasowego Barcicki Janusz
1972 PM/1972/11 Praca magisterska Miącz Aleksander Katalityczne utlenianie durenu w fazie gazowej do dwubezwodnika kwasu piromelitowego Barcicki Janusz
1972 PM/1972/12 Praca magisterska Kolemba Bo?ena Uwodornienie benzenu do cykloheksanu na katalizatorach niklowych Barcicki Janusz
1972 PM/1972/13 Praca magisterska Solecki Jan Badania chemisorpcji siarkowodoru na katalizatorach niklowych Barcicki Janusz
1973 PM/1973/01 Praca magisterska Szurgoci?ska Maria Badanie procesu redukcji katalizatorów niklowych metodą impulsową mikrokatalityczną Barcicki Janusz
1973 PM/1973/02 Praca magisterska Baczewska Helena Badanie katalizatorów utleniania durenu do bezwodnika kwasu piromelitowego w fazie gazowej Barcicki Janusz
1973 PM/1973/03 Praca magisterska Kukuryk Genowefa Termograwimetryczne badanie syntezy i rozk?adu pirosiarczanów sodu i potasu Barcicki Janusz
1973 PM/1973/04 Praca magisterska Witczak Janina Badania nad otrzymywaniem dobrze filtrowalnego wodorotlenku cyrkonowego z fluorocyrkonianu potasowego Barcicki Janusz
2008 PM/2008/12 Praca magisterska Kuśmierczyk Karolina Przegląd ekologiczny UMCS w perspektywie wdro?enia systemu zarządzania środowiskiem Lesiuk Adam
1973 PM/1973/06 Praca magisterska Saneluta Czes?aw Badanie wp?ywu czasu wygrzewania na wielkoś? powierzchni katalizatorów niklowych Barcicki Janusz
1973 PM/1973/07 Praca magisterska Jaśkiewicz Zofia Badanie reakcji utleniania amoniaku na katalizatorach tlenkowych Barcicki Janusz
1973 PM/1973/08 Praca magisterska Ja?owiec Zofia Synteza zeolitu Y i preparatyka katalizatorów krakingu zawierających zeolity X i Y Barcicki Janusz
1973 PM/1973/09 Praca magisterska Kalinowski Józef Katalityczne utlenianie benzenu w fazie gazowej na katalizatorach spreparowanych na wybranych nośnikach Barcicki Janusz
1973 PM/1973/10 Praca magisterska Kaliszuk Zygmunt Romuald Badania chemisorpcji siarkowodoru na katalizatorach niklowych Barcicki Janusz
1973 PM/1973/11 Praca magisterska Gąszczyk Ryszard Badania nad wykorzystaniem siarczanu potasowego do odsiarczania gazów Barcicki Janusz
1973 PM/1973/12 Praca magisterska Langwi?ska Joanna Badanie termoró?nicowe reakcji utleniania metanu Barcicki Janusz
1973 PM/1973/13 Praca magisterska Ka?czugowska Barbara Badania nad wp?ywem wielkości krystalitów niklu w kontaktach przemys?owych na szybkoś? reakcji reformingu parowego metanu Barcicki Janusz
1974 PM/1974/01 Praca magisterska Dykiel-Lidzbarska Stanis?awa Badania katalizatorów i nośników reakcji utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego Barcicki Janusz
1974 PM/1974/02 Praca magisterska Dziadko Dariusz Badania rozk?adu termicznego pirosiarczanów metali alkalicznych Barcicki Janusz
1974 PM/1974/03 Praca magisterska Kiec Miros?aw Badanie katalizatorów wanadowych w reakcji utleniania durenu do bezwodnika kwasu piromelitowego w fazie gazowej Barcicki Janusz
1974 PM/1974/04 Praca magisterska Kolek Anna Badanie wp?ywu rodzaju kationu na stabilnoś? termiczną zeolitowego katalizatora krakingu Barcicki Janusz
1974 PM/1974/05 Praca magisterska Siedlanowski Jan Reakcja Clausa w roztworach Barcicki Janusz
1974 PM/1974/06 Praca magisterska Chmiel Jerzy Badania termoró?nicowe reakcji utleniania metanu na katalizatorach tlenkowych Barcicki Janusz
1974 PM/1974/07 Praca magisterska Wocior El?bieta Badanie redukcji i aktywności katalizatorów niklowych w reakcji metanu dwutlenkiem w?gla Barcicki Janusz
1975 PM/1975/01 Praca magisterska Koz?owska Anna Badanie aktywności metali VIII grupy w reakcjach reformingu parowego metanu i metanizacji CO2 Barcicki Janusz
1975 PM/1975/02 Praca magisterska Skulimowska Jadwiga Zastosowanie metody DTA do badania reakcji katalitycznego utleniania wodoru Barcicki Janusz
1975 PM/1975/03 Praca magisterska Mo?odecka Lucyna Badania nad oczyszczaniem alkalicznych ścieków zawierających glin w formie glinianu sodowego Barcicki Janusz
1975 PM/1975/04 Praca magisterska Sprycha Wies?awa Badania nad konwersją siarkowodoru do siarki elementarnej w roztworach wodnych i w wybranych rozpuszczalnikach organicznych Barcicki Janusz
1975 PM/1975/05 Praca magisterska Bolibok Marek Badania nad konwersją H2S do siarki elementarnej w roztworach metanolowych Barcicki Janusz
1976 PM/1976/01 Praca magisterska Rakowska-Jarzyna Stanis?awa Badania nad konwersją siarkowodoru do siarki elementarnej w wybranych rozpuszczalnikach Barcicki Janusz
1976 PM/1976/02 Praca magisterska Mendyk Ewaryst Badania mo?liwości otrzymywania siarki nierozpuszczalnej w CS2 przez konwersj? H2S za pomocą SO2 w rozpuszczalnikach organicznych zakwaszonych H2SO4 Barcicki Janusz
1976 PM/1976/03 Praca magisterska Dras Adolf Ochrona środowiska przed ska?eniem SO2 i H2S na terenie mazowieckich zak?adów rafineryjnych i petrochemicznych w P?ocku Kozak Zdzis?aw
1976 PM/1976/04 Praca magisterska Kwiatek Wies?awa Redukcja katalizatorów niklowych Barcicki Janusz
1976 PM/1976/05 Praca magisterska Cel Halina Badanie redukcji utleniania durenu do bezwodnika piromelitowego na katalizatorach wanadowych promowanych srebrem Barcicki Janusz
1976 PM/1976/06 Praca magisterska Boluk Jan Kalorymetryczne badania reakcji katalitycznego utleniania wodoru i amoniaku Barcicki Janusz
1976 PM/1976/07 Praca magisterska Bendyk Janina Odmiany alotropowych siarki - w?asności i metody otrzymywania Barcicki Janusz Kozak Zdzis?aw
1976 PM/1976/08 Praca magisterska Cz?stochowski W?adys?aw Otrzymywanie kwasu amidosulfonowego Barcicki Janusz
1977 PM/1977/01 Praca magisterska Bielec Lucyna Badanie odporności na spiekanie katalizatorów reformingu parowego metanu zawierającego metale VIII grupy uk?adu okresowego Barcicki Janusz
1977 PM/1977/02 Praca magisterska Bratko Wojciech Badania reakcji utleniania durenu do dwubezwodnika piromelitowego na katalizatorach wanadowych promowanych srebrem Barcicki Janusz
1977 PM/1977/03 Praca magisterska ?yśko Leszek Badanie kinetyki reakcji reformingu parowego metanu na wybranych metalach VIII grupy uk?adu okresowego Barcicki Janusz
1977 PM/1977/04 Praca magisterska Król Stanis?aw Badania nad konwersją H2S do siarki elementarnej w rozpuszczalnikach organicznych Barcicki Janusz
1977 PM/1977/05 Praca magisterska Bielecka Elzbieta Barbara Badanie kalcynacji i redukcji wspó?strącanych katalizatorów Ni/Al2O3 Barcicki Janusz
1977 PM/1977/06 Praca magisterska Michalska Anna Badanie stabilności siarki nierozpuszczalnej w CS2 Barcicki Janusz Kozak Danuta
1977 PM/1977/07 Praca magisterska Kuku?owicz Eugeniusz Badania wp?ywu warunków strącania siarki elementarnej na jej w?asności Barcicki Janusz
1977 PM/1977/08 Praca magisterska Janik Barbara Badania nad zmianami chemicznymi chromowych kąpieli galwanicznych w czasie ich eksploatacji Barcicki Janusz Paw?owski Lucjan
1977 PM/1977/09 Praca magisterska Ga?czy?ski Jerzy Wp?yw niektórych zanieczyszcze? na utlenianie amoniaku Barcicki Janusz
1978 PM/1978/01 Praca magisterska Jasi?ski Antoni Przemys? kwasu siarkowego w Polsce Kozak Zdzis?aw
1978 PM/1978/02 Praca magisterska Ga?czy?ski Piotr Badanie stabilności katalizatorów wanadowych w reakcji utleniania durenu do DBPM z parą wodną i bez jej udzia?u Barcicki Janusz