System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

CUSTOM VIEW: Prace - szczegóły   Export to Excel   Export to Word

Show all  Advanced Search
Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-16 Next
Records 201 to 250 of 761
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Typ pracy Autor Tytuł polski Tytuł angielski Promotor Opiekun
1978 PM/1978/03 Praca magisterska Majewski Krzysztof Badanie zatruwania siarkowodorem katalizatorów niklowych procesu metanizacji Barcicki Janusz
1979 PM/1979/01 Praca magisterska Mach Gra?yna Próby zastosowania aparatury DTA - O2 universal do charakteryzowania preparatów siarki Barcicki Janusz
1979 PM/1979/02 Praca magisterska Stanek Marian Testowanie katalizatorów przeznaczonych dla reformingu parowego wy?szych w?glowodorów w reakcji konwersji metanu parą wodną Barcicki Janusz
1979 PM/1979/03 Praca magisterska Skiba W?adys?awa O reakcji pomi?dzy dwutlenkiem siarki i amoniakiem w bezwodnym metanolu Kozak Zdzis?aw
1979 PM/1979/04 Praca magisterska Bąk Marian Oczyszczanie gazu do wytwarzania atmosfer ochronnych i regulowanych Barcicki Janusz Kozak Zdzis?aw
1979 PM/1979/05 Praca magisterska Wróblewska Ma?gorzata Zatruwanie siarkowodorem katalizatorów niklowych Barcicki Janusz Borowiecki Tadeusz
1979 PM/1979/06 Praca magisterska Gajewska Irena Barbara Badania reakcji H2S i SO2 w trudnolotnych rozpuszczalnikach organicznych, w temperaturze bliskiej wrzenia wody Barcicki Janusz Kozak Danuta
1979 PM/1979/07 Praca magisterska Pasikowska Maria Badania nad modyfikacją sk?adu katalizatora do metanizacji gazów o du?ej zawartości CO Barcicki Janusz
1979 PM/1979/08 Praca magisterska Borysiewicz Stefan Badanie zaw?glania katalizatorów reformingu parowego wy?szych w?glowodorów Barcicki Janusz Machocki Andrzej
1979 PM/1979/09 Praca magisterska Pielach Marek Badanie katalitycznych w?asności uk?adu stopowego Ni-Ru-Cu w reakcji hydrogenolizy n-butanu Nazimek Dobies?aw
1980 PM/1980/01 Praca magisterska Czaja Longina Badania nad oczyszczaniem siarki odzyskanej z gazów Barcicki Janusz Kozak Zdzis?aw
1980 PM/1980/02 Praca magisterska Wilczy?ski S?awomir Hydrogenoliza n-butanu na uk?adach polimetalicznych Ni-Ru-Cu/SiO2 Nazimek Dobies?aw
1980 PM/1980/03 Praca magisterska Szetelnicki Wies?aw Badania mo?liwości przerobu siarki z gazów koksowniczych na siark? strąconą Barcicki Janusz Kozak Zdzis?aw
1980 PM/1980/04 Praca magisterska Jedli?ski Marian Badanie katalizatorów niklowych w reakcji reformingu parowego metanu. Wp?yw potasu na kinetyk? Chmiel Bogus?aw
1980 PM/1980/05 Praca magisterska Szpakut Anna Badanie szybkości zaw?glania katalizatorów do reformingu parowego wy?szych w?glowodorów Barcicki Janusz Machocki Andrzej
1981 PM/1981/01 Praca magisterska Turbiarz Henryk Badanie zaw?glania katalizatorów reformingu parowego wy?szych w?glowodorów Barcicki Janusz Machocki Andrzej
1981 PM/1981/02 Praca magisterska ?yko Krystyna Badania mo?liwości utylizacji pasty siarkowej powstającej przy oczyszczaniu gazu koksowniczego metodą "perox" Barcicki Janusz Kozak Danuta
1981 PM/1981/03 Praca magisterska Drzewiecka Barbara Utlenianie siarkowodoru za pomocą dwutlenku siarki w roztworach metanolowych w niskich temperaturach Barcicki Janusz Kozak Zdzis?aw
1981 PM/1981/04 Praca magisterska Rarot Andrzej Rozpoznanie mo?liwości badania reakcji syntezy Fischera-Tropscha w warunkach laboratoryjnych Barcicki Janusz Chmiel Bogus?aw
1981 PM/1981/05 Praca magisterska Wójcik Zbigniew Przygotowanie warsztatu naukowo-badawczego do prac nad adsorpcją i katalitycznym utlenianiem gazowego NH3 na aparaturze DTA Barcicki Janusz
1982 PM/1982/01 Praca magisterska Kurenda Maria Aleksandra Badania mo?liwości utylizacji produktów ubocznych powstających przy myciu gazów koksowniczych roztworami przenośników tlenu Barcicki Janusz Kozak Zdzis?aw
1982 PM/1982/02 Praca magisterska Durlak Anna Laboratoryjne próby wytwarzania strącanego w?glanu wapniowego Kozak Zdzis?aw
1982 PM/1982/03 Praca magisterska Turbakiewicz Jerzy Badania wp?ywu warunków zestalania na w?asności siarki polimerycznej otrzymanej przez reakcj? Wackenrodera Barcicki Janusz Kozak Zdzis?aw
1983 PM/1983/01 Praca magisterska Micha?ek Ireneusz Wp?yw temperatury i pary wodnej na przebieg redukcji nośnikowych katalizatorów ?elazowych i ich w?asności chemisorpcyjne Barcicki Janusz
1983 PM/1983/02 Praca magisterska Bojarczuk Wies?aw Ryszard Badanie reakcji uwodornienia etylenu na katalizatorach ?elazowo-kobaltowych z zastosowaniem do reakcji typu Fischera-Tropscha Barcicki Janusz
1984 PM/1984/01 Praca magisterska Grabowska Zofia Zastosowanie ureazy do rozk?adu mocznika w ściekach Paw?owski Lucjan Wąsąg Henryk
1984 PM/1984/02 Praca magisterska Kieba?a Bo?ena Reakcja hydrogenolizy n-butanu na wysokozdyspergowanych katalizatorach kobaltowych i niklowych Barcicki Janusz Nazimek Dobies?aw
1985 PM/1985/01 Praca magisterska Czubryt Maria Nośnikowe katalizatory ?elazowo-kobaltowe w reakcji uwodornienia tlenku w?gla Barcicki Janusz Machocki Andrzej
1987 PM/1987/01 Praca magisterska Paszko Tadeusz W?asności LaNi5 wzgl?dem wodoru Barcicki Janusz Frąk Ryszard
1987 PM/1987/02 Praca magisterska Kogut Janusz Hydrogenoliza i izomeryzacja alkanów na katalizatorach Pt/Al2O3 oraz Ir/Al2O3 o wysokiej dyspersji metalu Barcicki Janusz Nazimek Dobies?aw
1989 PM/1989/01 Praca magisterska Ku?nicka Andrzej Badanie imisji tlenków azotu w powietrzu atmosferycznym placu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie Barcicki Janusz Kozak Zdzis?aw
1989 PM/1989/02 Praca magisterska Markowicz Renata Ocena mo?liwości zwi?kszenia selektywności syntezy lekkich olefin na katalizatorach ?elazowych za pomocą promotorów, inhibitorów i nośnika Barcicki Janusz Machocki Andrzej
1990 PM/1990/01 Praca magisterska Dro?dziel Beata Badania katalizatorów konwersji parowej tlenku w?gla Borowiecki Tadeusz Barcicki Janusz,Grzegorczyk Wies?aw
1990 PM/1990/02 Praca magisterska Butkiewicz Andrzej Wp?yw odczynników organicznych stosowanych w impregnacji uk?adów nikiel - na nośniku Al2O3 na ich pó?niejszą aktywnoś? katalityczną Barcicki Janusz Nazimek Dobies?aw
1990 PM/1990/03 Praca magisterska Stefanek Iwona Wp?yw preparatyki katalizatorów niklowych na przebieg hydrogenolizy n-alkanów Barcicki Janusz Nazimek Dobies?aw
1990 PM/1990/04 Praca magisterska G?ca Anna Próby odzysku germanu z odpadu powstającego przy produkcji świat?owodów Barcicki Janusz Kozak Danuta,Kozak Zdzis?aw,Nie?ko Jerzy
1991 PM/1991/01 Praca magisterska Szynkaruk Renata Wp?yw sposobu preparatyki katalizatorów platynowych na izomeryzacj? n-butanu do izo-butanu Barcicki Janusz Nazimek Dobies?aw
1991 PM/1991/02 Praca magisterska Wawrzyszko Iwona Synteza wy?szych w?glowodorów ze związków C1 - otrzymywanie wysokoaromatycznych paliw silnikowych z gazu syntezowego Barcicki Janusz Machocki Andrzej
1993 PM/1993/01 Praca magisterska Samulak Ma?gorzata Bezpośrednia konwersja metanu do wy?szych w?glowodorów Borowiecki Tadeusz Machocki Andrzej
1994 PM/1994/01 Praca magisterska Marcewicz Agnieszka Określenie poziomu st??enia wybranych metali ci??kich w osadach ściekowych z oczyszczalni ścieków "Hajdów" w Lublinie, w aspekcie oceny mo?liwości wykorzystania tych osadów do celów rolniczych Barcicki Janusz Nie?ko Jerzy
1994 PM/1994/02 Praca magisterska Wójciuk Barbara Zastosowanie termograwimetrii oraz spektroskopii masowej w badaniach miedziowych katalizatorów konwersji tlenku w?gla Barcicki Janusz Grzegorczyk Wies?aw
1994 PM/1994/03 Praca magisterska Cio?ek Andrzej Promotowane katalizatory niklowe reformingu parowego w?glowodorów Borowiecki Tadeusz Sikorska Joanna,Stasi?ska Beata
1994 PM/1994/04 Praca magisterska Bocheńska Anetta Kinga Oznaczanie małych ilości podtlenku azotu w powietrzu Nazimek Dobiesław Ryczkowski Janusz
1994 PM/1994/05 Praca magisterska Leśkiewicz Ewa Bezpośrednia konwersja metanu do wy?szych w?glowodorów, w?aściwości powierzchni katalizatorów Borowiecki Tadeusz Gryglicki Jaros?aw,Machocki Andrzej
1994 PM/1994/06 Praca magisterska Karbowicz Krystyna Matematyczny opis niskotemperaturowej konwersji tlenku w?gla na katalizatorach miedziowych Barcicki Janusz Grzegorczyk Wies?aw
1995 PM/1995/01 Praca magisterska Do??ga Dorota Oznaczanie tlenku diazotu w powietrzu Borowiecki Tadeusz Ryczkowski Janusz
1995 PM/1995/02 Praca magisterska Samulak Krzysztof Spektroskopowe badania adsorpcji podtlenku azotu na no?nikach nieorganicznych Barcicki Janusz Ryczkowski Janusz
1995 PM/1995/03 Praca magisterska Kic Barbara Redukcja miedziowo-cynkowego katalizatora NTKCO Barcicki Janusz Denis Andrzej,Grzegorczyk Wies?aw
1995 PM/1995/04 Praca magisterska ?ysiak Leonard Adsorpcja chelatów na no?nikach nieorganicznych Nazimek Dobies?aw Ryczkowski Janusz
1995 PM/1995/05 Praca magisterska Sowi?ska Dorota Katalizatory tlenkowe dopalania w?glowodorów Borowiecki Tadeusz