System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

CUSTOM VIEW: Prace - szczegóły   Export to Excel   Export to Word

Show all  Advanced Search
Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-16 Next
Records 251 to 300 of 761
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Typ pracy Autor Tytuł polski Tytuł angielski Promotor Opiekun
1995 PM/1995/06 Praca magisterska Struga Marta Aktywnoś? i selektywnoś? kontaktów rodowych i platynowych w reakcji redukcji tlenków azotu tlenkiem w?gla Nazimek Dobies?aw Machocki Andrzej
1995 PM/1995/07 Praca magisterska K?pi?ska Donata Zmiany sk?adu fazowego w katalizatorze miedziowo-cynkowym w warunkach obróbki termicznej Barcicki Janusz Grzegorczyk Wies?aw
1995 PM/1995/08 Praca magisterska Karpi?ska Danuta Agnieszka Wp?yw obecności NOx w atmosferze na środowisko naturalne - sposoby ograniczenia emisji Borowiecki Tadeusz
1996 PM/1996/01 Praca magisterska Koch Anna Badania wp?ywu promotorów (MoO3, BaO) na w?aściwości katalizatorów niklowych w reformingu parowym w?glowodorów Borowiecki Tadeusz Stasi?ska Beata
1996 PM/1996/02 Praca magisterska Szymaniak Joanna Preparatyka bimetalicznych katalizatorów niklowych Borowiecki Tadeusz Ryczkowski Janusz
1996 PM/1996/03 Praca magisterska Bis Anna Zawartoś? kompleksonów w szamponach i p?ynach do mycia naczy? Borowiecki Tadeusz
1996 PM/1996/04 Praca magisterska Liszka Anna Absorpcja metodą usuwania oparów w?glowodorów Barcicki Janusz
1996 PM/1996/05 Praca magisterska Zuchowska Maria Badania procesu redukcji katalizatorów miedziowo-cynkowo-glinowych Barcicki Janusz Grzegorczyk Wies?aw
1996 PM/1996/06 Praca magisterska S?otwi?ska Anna Iwona Ditlenek w?gla - emisja i wykorzystanie Borowiecki Tadeusz
1996 PM/1996/07 Praca magisterska Sawecki Jaros?aw Grawimetryczne badania kinetyki zgazowania w?gla aktywnego za pomocą pary wodnej Barcicki Janusz Borowiecki Tadeusz,Grzegorczyk Wies?aw
1996 PM/1996/08 Praca magisterska Rybak Mariola Badanie zmian st??enia pierwiastków śladowych w opadzie organicznym Borowiecki Tadeusz Chmiel Bogus?aw
1996 PM/1996/09 Praca magisterska Bednarczyk Barbara Badania nad otrzymywaniem etylenu z metanu metodą utleniającej dimeryzacji Borowiecki Tadeusz Denis Andrzej,Machocki Andrzej
1996 PM/1996/10 Praca magisterska W?grzynowicz Anna Badanie centrów kwasowych na powierzchni katalizatorów Borowiecki Tadeusz Gryglicki Jaros?aw
1996 PM/1996/11 Praca magisterska Sm?tek Jolanta Oczyszczanie ?ugów pokrystalicznych kaprolaktamu metodą ekstrakcji krystalicznej Borowiecki Tadeusz
1997 PM/1997/01 Praca magisterska Rarata Barbara Katalizatory rozk?adu tlenków azotu Borowiecki Tadeusz
1997 PM/1997/02 Praca magisterska Maternowski Maciej Badanie spalania polimerów w warunkach laboratoryjnych Barcicki Janusz Chmiel Bogus?aw
1997 PM/1997/03 Praca magisterska Krzysiak Anna Adsorpcyjne wydzielanie produktów utleniającego sprz?gania metanu Borowiecki Tadeusz Gryglicki Jaros?aw,Machocki Andrzej
1997 PM/1997/04 Praca magisterska Adamczyk Agnieszka Badania procesu zaw?glania w reformingu butanu z dwutlenkiem w?gla Borowiecki Tadeusz Stasi?ska Beata
1997 PM/1997/05 Praca magisterska Szewczyk Monika Bilans materia?owy i energetyczny procesu utleniającej dimeryzacji metanu Barcicki Janusz Machocki Andrzej
1997 PM/1997/06 Praca magisterska K?oda Ma?gorzata Interpretacja widm TPD w oparciu o statystyczną teori? szybkości transportu miedzyfazowego Borowiecki Tadeusz Dominko Anna
1997 PM/1997/07 Praca magisterska Dziadosz Agnieszka Badanie trwa?ości efektu promotowania katalizatorów niklowych w reakcji reformingu parowego n-butanu Borowiecki Tadeusz Stasi?ska Beata
1997 PM/1997/08 Praca magisterska Mazur Barbara Badanie elucji sk?adników ze sta?ych pozosta?ości paleniskowych Borowiecki Tadeusz Grzegorczyk Wies?aw
1997 PM/1997/09 Praca magisterska Sroka Agnieszka Katalizatory metaliczne osadzania na modyfikowanych no?nikach Borowiecki Tadeusz Ryczkowski Janusz
1997 PM/1997/10 Praca magisterska Harasim Alina Spektroskopia IR w analizie adsorpcji kompleksów na gamma-Al2O3 Ryczkowski Janusz
1997 PM/1997/11 Praca magisterska Burzy?ska-Kargul Dorota Anna testowanie przemys?owych katalizatorów w reakcji dopalania toluenu Borowiecki Tadeusz Chmiel Bogus?aw
1997 PM/1997/12 Praca magisterska Przepióra Ireneusz Gospodarka ściekowa na Wydziale Anodowni w Wytwórni Sprz?tu Komunikacyjnego w Świdniku, ze szczególnym uwzgl?dnieniem ścieków powstających z trawienia wyrobów aluminiowych Nie?ko Jerzy
1998 PM/1998/01 Praca magisterska Janda Bogdan Rozbudowa i adaptacja zestawu adsorpcyjno-desorpcyjnego do przeprowadzenia pomiarów IR w warunkach "in situ" Borowiecki Tadeusz Ryczkowski Janusz
1998 PM/1998/02 Praca magisterska Sylwestrowicz Remigiusz Charakterystyka katalizatorów Fe-Zn i CaO-ZnO stosowanych do odwodornienia cykloheksanolu Borowiecki Tadeusz
1998 PM/1998/03 Praca magisterska Bernat Zofia Anna Modyfikowane katalizatory niklowe osadzane na gamma-Al2O3 Borowiecki Tadeusz Ryczkowski Janusz
1998 PM/1998/04 Praca magisterska Buczkowska Anna Wykorzystanie odpadów pow?glowych z KWK "Bogdanka" do produkcji materia?ów budowlanych Borowiecki Tadeusz
1998 PM/1998/05 Praca magisterska Piotrowska Joanna Danuta Utylizacja odpadów w piecu cementowym Borowiecki Tadeusz Sacha Józef
1999 PM/1999/01 Praca magisterska Trych Katarzyna Wp?yw promotora lantanowego i barowego na zaw?glanie katalizatorów niklowych reformingu parowego w?glowodorów Borowiecki Tadeusz Stasi?ska Beata
1999 PM/1999/02 Praca magisterska Bielecka-Kowalik Ewa Metody identyfikacji odpadów z tworzyw sztucznych Borowiecki Tadeusz Ryczkowski Janusz
1999 PM/1999/03 Praca magisterska Nowacki Tomasz Badanie spalania polimerów w warunkach laboratoryjnych Borowiecki Tadeusz Chmiel Bogus?aw,M?ynarska Halina,Pasieczna Sylwia
1999 PM/1999/04 Praca magisterska D?browska Renata Agnieszka Próby identyfikacji substancji dodatkowych do ?ywno?ci metod? spektroskopii w podczerwieni Borowiecki Tadeusz Ryczkowski Janusz
1999 PM/1999/05 Praca magisterska Lesiuk Adam Badania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających w Dzielnicy Akademickiej UMCS w Lublinie Chmiel Bogus?aw
1999 PM/1999/06 Praca magisterska Stalska Anna Badanie kinetyki reakcji zgazowania w?gla para wodną Grzegorczyk Wies?aw
1999 PM/1999/07 Praca magisterska Broda Magdalena Katalityczne spalanie gazu ziemnego Machocki Andrzej Denis Andrzej
1999 PM/1999/08 Praca magisterska Rudzka Aneta Wp?yw warunków zewn?trznych (temperatura, UV) na w?asno?ci u?ytkowe jednorazowych opakowa? ?ywno?ci Borowiecki Tadeusz Ryczkowski Janusz
2000 PM/2000/01 Praca magisterska Markiewicz Kacek Sebastian Badania wp?ywu dodatku molibdenu do katalizatora niklowego w reakcji hydrogenolizy n-butanu Borowiecki Tadeusz Giecko Grzegorz,Pa?czyk Monika
2000 PM/2000/02 Praca magisterska Filipiak Agnieszka Wp?yw warunków przetwarzania ?ywicy jonowymiennej Amberlit ICR-84 na w?aściwości katalizatorów Grzegorczyk Wies?aw Borowiecki Tadeusz
2000 PM/2000/03 Praca magisterska Trela Maria Marta Badanie odporności na zaw?glanie promotowanych katalizatorów niklowych metodą TPReakcji n-butanu z parą wodną Borowiecki Tadeusz Denis Andrzej
2000 PM/2000/04 Praca magisterska Fabia?czuk Monika Badania zaw?glania katalizatora Na/CaO w reakcji odwodornienia etanu do etylenu Machocki Andrzej Czubryt-Idzik Maria
2000 PM/2000/05 Praca magisterska Weremecki Tomasz Próba oceny spo?ywczych olejów ro?linnych na podstawie jako?ciowej analizy w podczerwieni Ryczkowski Janusz Borowiecki Tadeusz
2000 PM/2000/06 Praca magisterska Kulawiec Renata Badania adsorpcji reagentów organicznych na powierzchniach tlenkowych metod? spektroskopii w podczerwieni Ryczkowski Janusz Borowiecki Tadeusz
2002 PM/2002/04 Praca magisterska S?awi?ska Monika Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni do bada? depozytów w?glowych Ryczkowski Janusz Pasieczna Sylwia
2003 PM/2003/01 Praca magisterska Lizak Rados?aw Analiza funkcjonowania zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Pu?awach w latach 2001 - 2002 Chmiel Bogus?aw
2003 PM/2003/02 Praca magisterska Pa?ka Aleksandra Oznaczenie niskich st??e? lotnych zwi?zków organicznych metod? spektroskopii w podczerwieni Ryczkowski Janusz Borowiecki Tadeusz
2003 PM/2003/03 Praca magisterska Dudek Katarzyna Przetwarzanie ?ywicy jonowymiennej Amberlit ICR-84 na sorbenty w?glowe Machocki Andrzej Denis Andrzej,Grzegorczyk Wies?aw,Pielach Marek
2003 PM/2003/04 Praca magisterska Próchniak Wies?aw Badanie katalizatorów utleniającego sprz?gania metanu metodami TPD, TPRa i wymiany izotopowej tlenu Machocki Andrzej Jezior Renata,Stasi?ska Beata