System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

CUSTOM VIEW: Prace - szczegóły   Export to Excel   Export to Word

Show all  Advanced Search
Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-16 Next
Records 351 to 400 of 761
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Typ pracy Autor Tytuł polski Tytuł angielski Promotor Opiekun
2011 PL/2011/01 Praca licencjacka Murawska Magdalena Chemiczne dodatki do żywności - substancje słodzące Chemical food additives - sweetening agents Machocki Andrzej Gac Wojciech
2010 PL/2010/04 Praca licencjacka Wachnicki Patryk Odnawialne źródła energii jako istotny element w wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w systemie hybrydowym Machocki Andrzej
1999 PL/1999/01 Praca licencjacka Kalisz Grzegorz Porównanie właściwości stopowych katalizatora żelazowego i rutenu osadzonego na węglu - katalizatorów syntezy amoniaku Borowiecki Tadeusz
1999 PL/1999/02 Praca licencjacka Bartuzi Agnieszka Porównanie metod odsiarczania gazów odlotowych Borowiecki Tadeusz
1999 PL/1999/03 Praca licencjacka Iwaniuk Ilona Teoria i praktyka gospodarowania odpadami medycznymi Chmiel Bogusław
1999 PL/1999/04 Praca licencjacka Topyła Edyta Procesy membranowe w ochronie środowiska Borowiecki Tadeusz
1999 PL/1999/05 Praca licencjacka Bogusz Paweł Otrzymywanie szkła Machocki Andrzej
1998 PL/1998/01 Praca licencjacka Markiewicz Jacek Przewodzące polimery Borowiecki Tadeusz
1998 PL/1998/02 Praca licencjacka Weremecki Tomasz Dioksyny - źródła, zagrożenia, środki zaradcze Borowiecki Tadeusz
1996 PL/1996/01 Praca licencjacka Piwko Grzegorz Nowe zastosowania gazu syntezowego Borowiecki Tadeusz
1996 PL/1996/02 Praca licencjacka Turek Janina Agnieszka Różne metody otrzymywania glinu Borowiecki Tadeusz
1996 PL/1996/03 Praca licencjacka Wasilewski Paweł Spalanie odpadów przemysłowych Borowiecki Tadeusz
1996 PL/1996/04 Praca licencjacka Buczkowska Anna Produkcja kwasu fosforowego i utylizacja fosfogipsu Ryczkowski Janusz
1995 PL/1995/01 Praca licencjacka Harasim Alina Katalizatory bimetaliczne, przegląd literatury Ryczkowski Janusz Borowiecki Tadeusz
1995 PL/1995/02 Praca licencjacka Kłoda Małgorzata Technologia szkła Borowiecki Tadeusz
1995 PL/1995/03 Praca licencjacka Dziadosz Agnieszka Nowoczesne technologie upłynniania węgla Borowiecki Tadeusz
1995 PL/1995/04 Praca licencjacka Burzyńska Dorota Anna Technologie odpadowe i bezodpadowe otrzymywania węglanu sodu Borowiecki Tadeusz
1995 PL/1995/05 Praca licencjacka Uliński Grzegorz Zasady ochrony patentowej oraz przegląd patentów - oczyszczanie gazów przemysłowych Grzegorczyk Wiesław
1994 PL/1994/01 Praca licencjacka Duda Katarzyna EDTA i jego analogi Ryczkowski Janusz
1994 PL/1994/02 Praca licencjacka Wdowiak Edyta Srebro, jego właściwości i odzysk ze zużytych materiałów fotograficznych Niećko Jerzy
1979 RD/1979/01 Rozprawa doktorska Machocki Andrzej Badania redukcji katalizatorów Ni/gamma-Al2O3 Barcicki Janusz
2006 RD/2006/02 Rozprawa doktorska Stołecki Kazimierz Badania procesu uwodornienia benzenu Borowiecki Tadeusz
1974 RD/1974/01 Rozprawa doktorska Krigier-Wojnowski Andrzej Badania zjawisk cieplnych podczas katalitycznego utleniania amoniaku w warunkach modelowych Barcicki Janusz
1974 RD/1974/02 Rozprawa doktorska Niećko Jerzy Badania nad otrzymywaniem wodorotlenku cyrkonowego z roztworów fluorocyrkonianu potasowego Barcicki Janusz
1977 RD/1977/01 Rozprawa doktorska Chmiel Bogusław Leopold Badanie katalizatorów wanadowych w reakcji utleniania durenu do dwubezwodnika kwasu piromelitowego, Wp?yw srebra jako promotora na przebieg procesu Barcicki Janusz
1997 PM/1997/14 Praca magisterska Uli?ski Grzegorz Wp?yw metali II grupy na kinetyk? zgazowania w?gla parą wodną Borowiecki Tadeusz Grzegorczyk Wies?aw
1984 PM/1984/03 Praca magisterska Grabowski Ireneusz Odzysk Cyny ze szlamów cynowo-o?owiowych Barcicki Janusz Paw?owski Lucjan
1981 PM/1981/06 Praca magisterska Wójcik Halina Badanie katalizatorów niklowych w reakcji reformingu parowego butanu Borowiecki Tadeusz
1974 PM/1974/08 Praca magisterska S?awaty?ska Barbara Badania nad wp?ywem dodatków na aktywnoś?, selektywnoś? i stabilnoś? niklu w reakcji katalitycznego uwodornienia dwutlenku w?gla Barcicki Janusz
1980 PM/1980/06 Praca magisterska Semeniuk Stanis?aw Otrzymywanie i badanie w?asności siarki polimerycznej Barcicki Janusz Kozak Zdzis?aw
1980 PM/1980/07 Praca magisterska Sendecki Bogus?aw G??bokie oczyszczanie gazu ziemnego zawierającego organiczne związki siarki Barcicki Janusz Kozak Danuta,Kozak Zdzis?aw
1980 PM/1980/08 Praca magisterska Malec Teresa Badanie odporności katalizatorów na dzia?anie kwasu azotowego Paw?owski Lucjan
1980 PM/1980/09 Praca magisterska Zemlak Janusz Wp?yw substancji amfifilowych na w?asności cieczy Wackenrodera Barcicki Janusz Kozak Zdzis?aw
1978 PM/1978/04 Praca magisterska Wardziak Zofia Koncepcja realizacji zagadnie? dotyczących katalizy i katalizatorów w dziesi?cioletniej szkole średniej Barcicki Janusz
1975 PM/1975/06 Praca magisterska Jab?o?ski Marian Badania nad promotorowaniem wspó?strącanych katalizatorów niklowych typu Ni/Al2O3 Barcicki Janusz
2006 PL/2006/06 Praca licencjacka Peregryn Bogusz Badania katalizatorów niklowych promotowanych wolframem w reakcji hydrogenolizy etanu w uk?adzie niestacjonarnym Giecko Grzegorz
1993 PL/1993/01 Praca licencjacka Karpińska Danuta Ocena możliwości zastosowania spektroskopii w podczerwieni do oznaczania niewielkich ilości podtlenku azotu Ryczkowski Janusz Borowiecki Tadeusz
1976 PM/1976/09 Praca magisterska Nar?kiewicz Andrzej Badanie mo?liwości otrzymywania siarki nierozpuszczonej w CS2 przez konwersj? H2S za pomocą SO2 w roztworach metanolowych Kozak Danuta
2008 PM/2008/14 Praca magisterska Oryszczuk Anna Ocena cyklu ?ycia (LCA) - nowoczesny instrument w zarządzaniu środowiskiem Borowiecki Tadeusz
1982 PM/1982/04 Praca magisterska ?a?ko Adam Próby wykorzystania klutonu jako przenośnika tlenu do oczyszczania gazów od siarkowodoru Kozak Zdzis?aw
1980 PM/1980/10 Praca magisterska Wójcicki Marek Reforming parowy w?glowodorów na metalach VIII grupy uk?adu okresowego Borowiecki Tadeusz
1980 PM/1980/11 Praca magisterska Ko?odziejczyk Maciej Ocena przydatności do produkcji gumy preparatu siarki nierozpuszczalnej w dwusiarczku w?gla Kozak Zdzis?aw
1980 PM/1980/12 Praca magisterska Sydor Jan Badania mo?liwości przerobu siarki elementarnej z odzysku z paliw gazowych na siark? strąconą Kozak Zdzis?aw
1976 PM/1976/10 Praca magisterska Czucza?ski Aleksander Badanie utleniania H2S za pomocą SO2 w kwaśnych roztworach DEG Kozak Zdzis?aw
1976 PM/1976/11 Praca magisterska Kozie? El?bieta Badania nad wp?ywem kwasu azotowego na degradacj? chemiczną kationów Amberlite 200 i Wofatitu CA-20 Barcicki Janusz
1976 PM/1976/12 Praca magisterska Dylewska Urszula Badanie wp?ywu st??enia i szybkości przep?ywu kwasu azotowego na przebieg regeneracji kationitu Amberlite 200 Barcicki Janusz
1976 PM/1976/13 Praca magisterska Krupa Maria Badania nad otrzymywaniem aktywnego tlenku cyrkonowego Barcicki Janusz
1976 PM/1976/14 Praca magisterska Jó?wiak Jadwiga Badania nad wp?ywem st??enia i szybkości przep?ywu kwasu azotowego na przebieg regeneracji kationitu Wofatit KS-10 Barcicki Janusz
1977 PM/1977/10 Praca magisterska Kotlenga Janusz Badania mo?liwości regeneracji przez rektyfikacj? roztworów metanolowych u?ywanych do konwersji siarkowodoru do siarki Kozak Danuta
1977 PM/1977/11 Praca magisterska Krzywania Barbara Testowanie reaktora bezgradientowego w reakcji metanizacji dwutlenku w?gla Barcicki Janusz