System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

CUSTOM VIEW: Prace - szczegóły   Export to Excel   Export to Word

Show all  Advanced Search
Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-16 Next
Records 401 to 450 of 761
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Typ pracy Autor Tytuł polski Tytuł angielski Promotor Opiekun
1977 PM/1977/12 Praca magisterska Dominiuk Halina Badania rozpoznawcze nad unieszkodliwianiem ścieków z trawienia drutów Barcicki Janusz Paw?owski Lucjan
1977 PM/1977/13 Praca magisterska Polak Leszek Oznaczanie śladowych ilości dwutlenku siarki i siarkowodoru w powietrzu Kozak Zdzis?aw
1977 PM/1977/14 Praca magisterska Pluta Ewa Usuwanie azotu amonowego i mocznikowego z wód i ścieków na drodze wymiany ligandów Barcicki Janusz
1977 PM/1977/15 Praca magisterska Biega?ski Grzegorz Badania nad demineralizacją kondensatów z saletry amonowej na szeregowym uk?adzie jonitowym Amberlite-200, Amberlite IRA-94 S Barcicki Janusz
1977 PM/1977/16 Praca magisterska Biega?ska Marzenna badania nad demineralizacją kondensatów z saletry amonowej na szeregowym uk?adie jonitowym Amberlite-200, Amberlite IRA-94 S, Amberlite-200, Amberlite IRA-94 S Barcicki Janusz
1978 PM/1978/05 Praca magisterska Karczmarska Emilia Badanie zmian temperatury z?o?a jonitowego w procesie eksploatacji Barcicki Janusz
1978 PM/1978/06 Praca magisterska Cera Joanna Badanie przydatności wybranych ska? przyw?glowych z regionu lubelskiego do wytwarzania spieku samorozpadowego stosowanego do otrzymywania tlenku glinowego Barcicki Janusz
1978 PM/1978/07 Praca magisterska Choma Gra?yna Studium mo?liwości wykraplania pary wodnej z gazów resztkowych z procesu Clausa Barcicki Janusz
1978 PM/1978/08 Praca magisterska Szewczyk Krystyna Usuwanie azotu amonowego z wód i ścieków na drodze wymiany ligandów Barcicki Janusz
1978 PM/1978/09 Praca magisterska Stadnik Magdalena Badania nad otrzymywaniem sorbentów cyrkonowych metodą strąceniową Nie?ko Jerzy
1978 PM/1978/10 Praca magisterska Bekier Gabriela Badania efektów cieplnych absorpcji CO2 w roztworach KOH Barcicki Janusz
1979 PM/1979/10 Praca magisterska Dyniec Danuta Badania nad absorpcją i desorpcją siarkowodoru w metanolowych roztworach etanoloaminy Kozak Danuta
1978 PM/1978/11 Praca magisterska Borkowska Lidia Badanie siarki elementarnej nierozpuszczalnej w dwusiarczku w?gla Barcicki Janusz Kozak Zdzis?aw
1978 PM/1978/12 Praca magisterska Krzysiak Sabina Usuwanie azotanów z wody pitnej Paw?owski Lucjan
2002 PL/2002/03 Praca licencjacka ??de?ek Pawe? Katalizatory samochodowe Ryczkowski Janusz
2002 PL/2002/04 Praca licencjacka Gomó?ka Agnieszka Dodatki do benzyn silnikowych Ryczkowski Janusz
2006 PL/2006/07 Praca licencjacka Machowski Adrian ?ród?a energii w przysz?o?ci Ryczkowski Janusz
2010 PL/2010/05 Praca licencjacka Łyk Magdalena Maria Ochrona skóry przed promieniowaniem ultrafioletowym na przykładzie filtrów UV Skin protection against ultraviolet radiation with the UV filtres as an example Chmiel Bogusław
2010 PL/2010/06 Praca licencjacka Lewandowska Katarzyna Oleje roślinne i ich zastosowanie w kosmetyce Vegetable oils and their applications in cosmetics Chmiel Bogusław
2010 PL/2010/07 Praca licencjacka Cichońska Magda Glicerol - właściwości i zastosowanie Glycerol - properties and its application Ryczkowski Janusz Pasieczna-Patkowska Sylwia
2010 PL/2010/08 Praca licencjacka Legat Justyna Zastosowanie nanocząstek TiO2 i wybranych metali Application of TiO2 and selected metals nanoparticles Ryczkowski Janusz
2010 PL/2010/09 Praca licencjacka Kucharewicz Anna Katarzyna Naturalne i syntetyczne substancje zapachowe i ich zastosowanie w kosmetyce Natural and synthetic aromatic compounds and their applications in cosmetics Ryczkowski Janusz Zawadzki Witold
2010 PL/2010/10 Praca licencjacka Sendyk Sandra Antyoksydanty i ich zastosowanie w kosmetykach Antyoxidants and their applications in cosmetics Ryczkowski Janusz
2010 PL/2010/11 Praca licencjacka Cąkała Magdalena Produkcja alternatywnych paliw stałych z odpadów Chmiel Bogusław
2011 PL/2011/02 Praca licencjacka Brewczak Patrycja Substancje zapachowe i sposoby ich pozyskiwania Fragrances and methods of their obtaining Pasieczna-Patkowska Sylwia
2011 PL/2011/03 Praca licencjacka Ryczek Paulina Marta Substancje biologicznie czynne w kremach i balsamach Pasieczna-Patkowska Sylwia
2011 PL/2011/04 Praca licencjacka Dadał Karolina Anna Skład i metody badań właściwości kremów The composition and methods of testing properties of creams Stasińska Beata
2011 PL/2011/05 Praca licencjacka Momot Daniel Związki powierzchniowo czynne w kosmetykach Surface active agents in cosmetics Pańczyk Monika
2011 PL/2011/06 Praca licencjacka Janik Anna Dodatki do żywności Food Additives Ryczkowski Janusz
2011 PM/2011/01 Praca magisterska Sadura Karol Systemy kontroli jakości kosmetyków i metody analizy wybranych ich składników Cosmetics quality control system and analytical methods for some of their ingredients Ryczkowski Janusz
2011 PM/2011/02 Praca magisterska Grobelna Elżbieta Badanie napięcia powierzchniowego preparatów antykorozyjnych w środowisku alkalicznym w funkcji temperatury i stężenia Studies of surface tension of anticorrosions agents in an alkaline environment as a function of temperature and concentration Ryczkowski Janusz
2011 PM/2011/03 Praca magisterska Goliszek Marta Badanie napięcia powierzchniowego preparatów antykorozyjnych i ich roztworów kwaśnych w funkcji temperatury i stężenia Studies of surface tension of anticorrosion agents in an acid environment as a function of temperature and concentration Ryczkowski Janusz
2010 PM/2010/06 Praca magisterska Pawelczak Iwona Wpływ warunków prowadzenia procesu elektrolizy na właściwości nanocząstek srebra The influence of electrolysis conditions on the proprieties of silver nanoparticles Ryczkowski Janusz Gac Wojciech
2010 PM/2010/07 Praca magisterska Ziomek Katarzyna Bezchromowe metody pasywacji powierzchni Non-chromic methods for surface passivation Ryczkowski Janusz
2010 PM/2010/08 Praca magisterska Czajka Magdalena Analiza składu chemicznego i ocena aktywności przeciwbakteryjnej oraz przeciwgrzybiczej olejku eterycznego z igliwia i młodych pędów jodły syberyjskiej (abies sibirica) Analysis of the chemical composition and the estimation of the antibacterial activity and anti-mushroom of the ethereal oil from the conifer needles and burgeons of the siberian fir - abies sibirica Ryczkowski Janusz
2010 PM/2010/09 Praca magisterska Sobek Marta Chemiczne sposoby odgazowania cieczy Chemical methods of liquid degassing Ryczkowski Janusz
2010 PM/2010/10 Praca magisterska Grądziel Katarzyna Analiza właściwości wybranych związków siary bydlęcej, ich struktury chemicznej oraz mechanizmu działania Analysis of selected characteristics of bovine colostrum, their chemical structure and mechanism action Ryczkowski Janusz Pasieczna-Patkowska Sylwia
2009 PM/2009/02 Praca magisterska Baran Barbara Energetyczne wykorzystanie odpadów z tworzyw sztucznych The energy-utilization of waste material from plastics Ryczkowski Janusz Pasieczna-Patkowska Sylwia
2009 PM/2009/03 Praca magisterska Sobieszek Pawe? Produkcja saletry amonowej w Zak?adach Azotowych "Pu?awy" S.A. w zestawieniu z innymi technologiami w Polsce i na ?wiecie The production of the ammonium nitrate in Zakladach Azotowych "Pulawy" S.A. in the comparison with other Polish and world technologies Ryczkowski Janusz
2009 PM/2009/04 Praca magisterska Gębska Marta Ochrona czasowa powierzchni metali przed korozją Temporrary corrosion protection of metal surface Ryczkowski Janusz
2009 PM/2009/05 Praca magisterska Jankowski Marcin Trawienie powierzchni metali w roztworach kwa?nych z udzia?em inhibitorów korozji The digestion of the metals surface in acid solutions with the participation of the corrosion inhibitors Ryczkowski Janusz
2009 PM/2009/06 Praca magisterska Krupa Adam Fosforanowanie powierzchni metali z udzia?em aktywatorów The phosphatizing of the metals surface with the participation of activators Ryczkowski Janusz
2009 PM/2009/07 Praca magisterska Werykowska Klaudia Ocena powierzchni metali po procesach mycia, trawienia i fosforanowania The estimation of the metals surface after wash, digestion and phosphatizings processes Ryczkowski Janusz
2004 PM/2004/03 Praca magisterska Gomó?ka Agnieszka Badanie depozytów osadzonych w katalizatorach samochodowych Ryczkowski Janusz Pasieczna Sylwia
2004 PM/2004/04 Praca magisterska ??de?ek Pawe? Analiza techniczna lotnych zwi?zków organicznych przy u?yciu spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni Technical analysis of volatile organic compounds using infrared absorption spectroscopy Ryczkowski Janusz
2009 PM/2009/08 Praca magisterska Bródka Andrzej Katalizatory niklowo-renowe w reformingu parowym metanu Nickiel-rhenium catalysts in the steam reforming of methane Borowiecki Tadeusz
2009 PM/2009/09 Praca magisterska Nowak Agnieszka Dezaktywacja katalizatorów Co-Mn do parowej konwersji Co w przemianach gazów syntezowych z produktów zgazowania w?gla Deactivation of Co-Mn catalysts for sour gas shift of coal gasisication products Borowiecki Tadeusz Antoniak Katarzyna,Kowalik Pawe?
2008 PM/2008/03 Praca magisterska Machowski Adrian Adsorpcja na no?nikach nieorganicznych trilonu M Ryczkowski Janusz
2008 PM/2008/04 Praca magisterska Ga?kowska Agnieszka Adsorpcja na no?nikach nieorganicznych trilonu D Ryczkowski Janusz
2008 PM/2008/05 Praca magisterska Kot Beata Adsorpcja na no?nikach nieorganicznych trilonu C Ryczkowski Janusz