System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

CUSTOM VIEW: Prace - szczegóły   Export to Excel   Export to Word

Show all  Advanced Search
Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-16 Next
Records 451 to 500 of 761
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Typ pracy Autor Tytuł polski Tytuł angielski Promotor Opiekun
2008 PM/2008/06 Praca magisterska Dawidowicz Micha? Oddzia?ywanie chelatów z powierzchni? no?nika tlenkowego o punkcie izoelektrycznym powierzchni w okolicy pH=7 Chelates interaction with the surface of oxide support with the isoelectric point of surface around pH = 7 Ryczkowski Janusz
2008 PM/2008/07 Praca magisterska Korzeniowska Joanna Badanie adsorpcji na no?nikach nieorganicznych EDDS - zamiennika EDTA The study of EDDS adsorption on inorganic supports - replacement for EDTA Ryczkowski Janusz
2008 PM/2008/08 Praca magisterska ?urek Monika Badania katalizatorów reformingu parowego dla reformerów typu GHR Borowiecki Tadeusz Pa?czyk Monika,Sikorska Joanna
2007 PM/2007/01 Praca magisterska Jakubowski Marek Preparatyka katalizatorów niklowych na tlenku glinu o ró?nej powierzchni ogólnej Preparation of nickel catalysts supported on alumina with the various total surface area Ryczkowski Janusz Pasieczna-Patkowska Sylwia
2007 PM/2007/02 Praca magisterska Kicun Emilia Badania spektroskopowe ciemnych materia?ów o charakterze u?ytkowym Spectroscopic studies of dark usable materials Ryczkowski Janusz Pasieczna-Patkowska Sylwia
2007 PM/2007/03 Praca magisterska Antoniak Katarzyna Catalysts for utilization of methane from coal mines and fine coal dust Catalysts for utilization of methane from coal mines and fine coal dust Machocki Andrzej Figueiredo Jose L.,Goncalves Filomena,Stasi?ska Beata
2007 PM/2007/04 Praca magisterska Jacyna Pawe? Ocena aktywno?ci przemys?owego katalizatora do uwodornienia benzenu Evaluation of activity of industrial catalyst for hydrogenation of benzene Ryczkowski Janusz
2007 PM/2007/05 Praca magisterska Kowalczyk Ewelina Modyfikowane adsorbenty w?glowe Modified carbon adsorbents Ryczkowski Janusz Figueiredo Jose L.,Freitas M. M. A.,Goncalves Filomena
1995 PM/1995/09 Praca magisterska Wujec Agnieszka Badanie zawartości związków chelatowych w proszku do prania oraz ich wp?yw na środowisko Borowiecki Tadeusz
2003 PM/2003/07 Praca magisterska Peregryn Bogusz Badanie katalizatorów i powierzchni cia? sta?ych metodami spektroskopii w zakresie podczerwieni Borowiecki Tadeusz Pasieczna Sylwia,Ryczkowski Janusz
2003 PM/2003/08 Praca magisterska Tkaczyk Katarzyna W?a?ciwo?ci fizykochemiczne katalizatorów Ni-Sn/Al2O3 Borowiecki Tadeusz Ryczkowski Janusz
1996 PM/1996/12 Praca magisterska Duda Katarzyna Katalizatory na modyfikowanej fazie no?śnika Borowiecki Tadeusz Ryczkowski Janusz
1997 PM/1997/15 Praca magisterska S?omka Joanna Ocena efektywno?ci proszków do prania Borowiecki Tadeusz Ryczkowski Janusz
2000 PM/2000/07 Praca magisterska Florek Marek Uzdatnianie wody na potrzeby komunalne i oczyszczanie ?cieków w Lublinie Borowiecki Tadeusz Ryczkowski Janusz
2008 PL/2008/03 Praca licencjacka Joniec Joanna Energia odnawialna w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej Grzegorczyk Wies?aw
1994 PL/1994/03 Praca licencjacka Sawecki Jarosław Metody przetwarzania paliw stałych Grzegorczyk Wiesław
1996 PL/1996/05 Praca licencjacka Stępień Piotr Kauczuk. Guma. Wulkanizacja. Borowiecki Tadeusz
2009 PL/2009/02 Praca licencjacka Oświeci?ska Ewelina Odpady - problemy i zadania podstawowych jednostek samorządu terytorialnego Waste - problems and tasks of basic units of local government Grzegorczyk Wies?aw
2010 PL/2010/12 Praca licencjacka Szkodzińska Urszula Konwersja metanolu do wodoru Conversion of methanol to hydrogen Gac Wojciech
2006 PL/2006/08 Praca licencjacka Jakimiuk Piotr Niskotemperaturowe utlenianie CO Gac Wojciech
2009 PL/2009/03 Praca licencjacka Rejmak Anna Obowiązki prowadzącego instalacj? technologiczną wynikające z prawa ochrony środowiska Obligations of a plant operator deriving from enviromental protectio law Grzegorczyk Wies?aw
1979 RD/1979/02 Rozprawa doktorska Grzegorczyk Wiesław Badania nad wpływem małych dodatków miedzi na własnoœci katalityczne układu Ni/gamma-Al2O3 Barcicki Janusz
2011 PM/2011/04 Praca magisterska Maj Aleksandra Temperaturowo-programowane badania przemian etanolu na nośnikowych katalizatorach kobaltowych Temperature programmed studies of ethanol conversion on supported cobalt catalysts Machocki Andrzej Gac Wojciech
1985 PM/1985/02 Praca magisterska Gil Urszula Irena Wp?yw stopnia dyspersji nośnika i metody preparatyki na w?aściwości katalizatorów Co Mo/Al2O3 Barcicki Janusz Grzegorczyk Wies?aw
1997 PM/1997/16 Praca magisterska Kolasa Jerzy Badania kinetyki procesu redukcji katalizatorów miedziowo-cynkowo-glinowych Borowiecki Tadeusz
2000 PM/2000/08 Praca magisterska Siudyga Tomasz Badanie spalania polimerów w warunkach laboratoryjnych Borowiecki Tadeusz Chmiel Bogus?aw
1999 PM/1999/09 Praca magisterska Muszy?ska Ma?gorzata Badanie zaw?glania katalizatorów niklowych w mieszaninach równowagowych Borowiecki Tadeusz Stasi?ska Beata
2006 PM/2006/08 Praca magisterska Kowalczyk Izabela Reforming parowy bio-etanolu, Analiza uk?adu reakcyjnego Grzegorczyk Wies?aw
1998 PM/1998/06 Praca magisterska Kurys Agnieszka Otrzymywanie syntetycznych adsorbentów w?glowych na bazie ?ywicy jonowymiennej Amberlit ICR-84 Borowiecki Tadeusz Grzegorczyk Wies?aw
2009 PM/2009/10 Praca magisterska Kwaśnik Marcin Otrzymywanie wodoru z gliceryny Hydrogen production from glicerol Borowiecki Tadeusz Chmiel Bogus?aw
2011 PM/2011/05 Praca magisterska Kusiak Krzysztof Reforming parowy glicerolu na katalizatorach niklowych na modyfikowanym nośniku Al2O3 Glycerol steam reforming over Ni catalysts supported on modyfied alumina Borowiecki Tadeusz
2004 PM/2004/05 Praca magisterska Sawicz Agnieszka Badania modyfikowanych sorbentów w?glowych Grzegorczyk Wies?aw Denis Andrzej
2011 PM/2011/06 Praca magisterska Strzelecka Dorota Biopaliwa pierwszej generacji Biofuels of first generation Grzegorczyk Wiesław
2011 PM/2011/07 Praca magisterska Wolnowska Katarzyna Biopaliwa pierwszej generacji - gospodarka odpadami Biofuels of first generation - waste management Grzegorczyk Wiesław
2002 PM/2002/05 Praca magisterska Trojanowska-Bąk Monika Modyfikacja sorbentów mineralnych metodą depozycji pirow?gla z cykloheksenu Grzegorczyk Wies?aw
2007 PM/2007/06 Praca magisterska Vaz Ana Luisa An application of silver and gold catalysts in the abatement of carbon monoxide and volatile organic compounds An application of silver and gold catalysts in the abatement of carbon monoxide and volatile organic compounds Gac Wojciech
2006 PM/2006/09 Praca magisterska Krzyszto? Karolina Realizacja postanowie? prawa ochrony środowiska w zakresie ograniczania wp?ywu instalacji technologicznej na środowisko naturalne na przyk?adzie Z.A. Pu?awy S.A. Grzegorczyk Wies?aw
1999 PM/1999/10 Praca magisterska Kazanowska Violetta Próba otrzymywania sorbentów w?glowych na bazie ?ywicy jonowymiennej Dowex 50 Borowiecki Tadeusz Grzegorczyk Wies?aw
2010 PM/2010/11 Praca magisterska Bielenica Paweł Preparatyka katalizatorów naściennych Preparation of on-wall catalysts Machocki Andrzej Zawadzki Witold
2000 PM/2000/09 Praca magisterska Klimek Beata Analiza spalin z silników samochodowych Grzegorczyk Wies?aw
1986 PM/1986/01 Praca magisterska Szmigielski Marek Andrzej Równanie kinetyczne reakcji konwersji parowej tlenku w?gla na katalizatorach typu Co-Mo/Na Al2O3 Barcicki Janusz Grzegorczyk Wies?aw
1994 PM/1994/07 Praca magisterska Rubaj Kazimiera Galwaniczne badania kinetyki zgazowania w?gla aktywnego za pomocą pary wodnej Borowiecki Tadeusz
1972 PM/1972/14 Praca magisterska Frąk Ryszard Badanie kinetyki reakcji reformingu parowego metanu na katalizatorach niklowych Barcicki Janusz
1984 PM/1984/04 Praca magisterska Mieleszko Alicja Aleksandra Wp?yw ilości fazy aktywnej na w?aściwości fizykochemiczne i katalityczne katalizatora Co-Mo/Na-gamma-Al2O3 Barcicki Janusz Grzegorczyk Wies?aw
2011 PM/2011/08 Praca magisterska Jurkowski Jarosław Badanie procesu biodegradacji opakowań z tworzyw sztucznych metodą FT-IR Analysing the biodegradation process of plastic packaging using the FT-IR method Ryczkowski Janusz Pasieczna-Patkowska Sylwia
1989 PM/1989/03 Praca magisterska Frycz Katarzyna Badanie wp?ywu sk?adu chemicznego nośnika oraz stosunku reagentów na aktywnoś? i selektywnoś? katalizatorów niklowych w reakcji reformingu parowego n-butanu Borowiecki Tadeusz
1980 PM/1980/13 Praca magisterska Krzysztof Okoniewski Badanie wp?ywu sk?adu chemicznego nośnika na aktywnoś? i odpornoś? na zaw?glanie niklowych kontaktów reformingu parowego butanu Borowiecki Tadeusz
1985 PM/1985/03 Praca magisterska Grabowska Gra?yna Badania wp?ywu dyspersji niklu na aktywnoś? katalizatorów reakcji reformingu parowego n-butanu Borowiecki Tadeusz
1988 PM/1988/01 Praca magisterska Szymanek Jan Wp?yw sk?adu chemicznego nośnika na aktywnoś? katalizatorów niklowych w reakcji reformingu parowego w?glowodorów Borowiecki Tadeusz
2005 PM/2005/03 Praca magisterska Wa?ko Edyta Uk?ady zdyspergowane w kosmetyce Borowiecki Tadeusz