System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

CUSTOM VIEW: Prace - szczegóły   Export to Excel   Export to Word

Show all  Advanced Search
Prev 1-10 11 12 13 14 15 16 Next
Records 501 to 550 of 761
Rok obrony pracy Numer ewidencyjny Typ pracy Autor Tytuł polski Tytuł angielski Promotor Opiekun
2002 PM/2002/06 Praca magisterska Krycka Wojciech Badanie katalizatorów niklowo-wolframowych w reakcji reformingu parowego n-butanu Borowiecki Tadeusz Grzegorczyk Wies?aw,Pa?czyk Monika
2001 PM/2001/08 Praca magisterska Bukowski Rafał Badanie katalizatorów niklowych-molibdenowych w reakcji hydrogenolizy n-butanu Borowiecki Tadeusz
2003 PM/2003/09 Praca magisterska Mazur Marta Badanie aktywno¶ci katalizatorów Ni/Al2O3-MgO w procesie reformingu parowego metanu i reformingu metanu z ditlenku w?gla Borowiecki Tadeusz Pa?czyk Monika
2006 RD/2006/01 Rozprawa doktorska Pasieczna Sylwia Techniki spektroskopii IR w badaniach adsorbentów i katalizatorów Ryczkowski Janusz
1977 RD/1977/02 Rozprawa doktorska Gołębiowski Andrzej Studium kinetyki syntezy amoniaku na katalizatorach przemysłowych Barcicki Janusz
2004 RD/2004/01 Rozprawa doktorska Jezior Renata Badanie właściwości katalizatorów reakcji utleniającego sprzęgania metanu Machocki Andrzej
1992 RD/1992/01 Rozprawa doktorska Ryczkowski Janusz Metoda podwójnej impregnacji - mechanizm procesu i właściwości fizyko-chemiczne katalizatorów Barcicki Janusz
1972 PM/1972/15 Praca magisterska Zamolska-Szczepańska Lidia Oznaczanie siarki w gazach Barcicki Janusz
1982 PM/1982/05 Praca magisterska Gorza?ka Maryla Badania w?a¶ciwo¶ci katalizatorów niklowych reformingu parowego butanu otrzymanego metod± podwójnej impregnacji Barcicki Janusz Borowiecki Tadeusz
1986 PM/1986/02 Praca magisterska Cieślak Robert Badania oddziaływań katalizatorów niklowych reformingu parowego węglowodorów z parą wodną w warunkach procesu Borowiecki Tadeusz
1991 PM/1991/03 Praca magisterska Remin Anna Zgazowanie depozytów w?glowych z katalizatorów niklowych reformingu parowego w?glowodorów Borowiecki Tadeusz
1992 PM/1992/01 Praca magisterska Kosmala Marzena Bezpo¶rednia konwersja metanu do wy?szych w?glowodorów Borowiecki Tadeusz Machocki Andrzej
1993 PM/1993/02 Praca magisterska Wziątek Grażyna Katalityczne sposoby eliminowania tlenku węgla, węglowodorów i tlenków azotu emitowanych do atmosfery Borowiecki Tadeusz
1994 PM/1994/08 Praca magisterska Pastuszko Sławomir Zawęglanie promotowanych katalizatorów niklowych w hydrogenolizie i termicznym rozkładzie n-butanu Borowiecki Tadeusz
1994 PM/1994/09 Praca magisterska Zając Iwona Testowanie katalizatorów w reakcji dopalania organicznych zanieczyszczeń powietrza Borowiecki Tadeusz
1995 PM/1995/10 Praca magisterska Sowiński Artur Badanie katalizatorów w procesie dopalania węglowodorów Borowiecki Tadeusz
1995 PM/1995/11 Praca magisterska Karaś Aneta Paliwa silnikowe a motoryzacyjne zanieczyszczenie środowiska Borowiecki Tadeusz
1995 PM/1995/12 Praca magisterska Sokalska Elżbieta Badania procesu zawęglania katalizatorów typu Ni-Mo/Al2O3 w reakcji reformingu parowego n-butanu Borowiecki Tadeusz Sikorska Joanna
1996 PM/1996/13 Praca magisterska Biernacka Grażyna Badanie katalizatorów tlenkowych w procesie dopalania węglowodorów Borowiecki Tadeusz
1998 PM/1998/07 Praca magisterska Moskwa Katarzyna Wp?yw metody preparatyki katalizatorów na ich w?a¶ciwo¶ci w reakcji utleniaj±cego sprz?gania metanu Borowiecki Tadeusz Denis Andrzej,Machocki Andrzej
1998 PM/1998/08 Praca magisterska Pasieczna Sylwia Badanie spalania polimerów w warunkach laboratoryjnych Borowiecki Tadeusz Chmiel Bogus?aw
1998 PM/1998/09 Praca magisterska Stępień Piotr Badanie aktywności katalizatorów na podstawie reakcji dehydratacji etanolu Borowiecki Tadeusz Gac Wojciech
2006 PM/2006/10 Praca magisterska Rotko Marek Badania metod± SSITKA utleniania metanu na no¶nikowych katalizatorach palladowych Machocki Andrzej
1997 PM/1997/17 Praca magisterska Wasilewski Paweł Analiza składowania odpadów komunalnych na wysypisku w Rokitnie w 1996 roku Borowiecki Tadeusz
1999 PM/1999/11 Praca magisterska Bator Agnieszka Analiza sk?adowania odpadów komunalnych na wysypisku "Rokitno" w 1997 roku Borowiecki Tadeusz Chmiel Bogus?aw,Galparoli Andrea
2006 PM/2006/11 Praca magisterska Karpiński Tomasz Poziom imisji dwutlenku azotu na głównych skrzyżowaniach w Lublinie Borowiecki Tadeusz Lesiuk Adam
2006 PM/2006/12 Praca magisterska Iwan Adam Otrzymywanie wodoru do ogniw paliwowych w katalitycznej reakcji reformingu parowego etanolu Machocki Andrzej Denis Andrzej,Grzegorczyk Wies?aw
2006 PM/2006/13 Praca magisterska P?dzik Norbert Badania no¶nikowych katalizatorów palladowych metodami temperaturowo programowanymi Machocki Andrzej Gac Wojciech
2006 PM/2006/14 Praca magisterska Jamróz Emilia Plan gospodarki odpadami dla miasta Stalowa Wola Chmiel Bogus?aw
2007 PM/2007/07 Praca magisterska Chudzik Micha? Badania katalizatorów niklowo-renowych Borowiecki Tadeusz Denis Andrzej
2011 PM/2011/09 Praca magisterska Małysa Mateusz Katalizatory manganowo-miedziowe w reformingu parowym metanolu Machocki Andrzej Gac Wojciech
2011 PM/2011/10 Praca magisterska Kutyła Karolina Optymalizacja reformingu parowego etanolu na katalizatorach kobaltowych dla maksymalizacji wydajno¶ci wodoru i jej stabilno¶ci Optimization of the steam reforming of ethanol over supported cobalt catalysts for maximize hydrogen yield and its stability Machocki Andrzej Denis Andrzej
2004 PM/2004/06 Praca magisterska Rowicki Pawe? Badania rozk?adu st??e? NO2 w otoczeniu emitorów komunikacyjnych Borowiecki Tadeusz Lesiuk Adam
2005 PM/2005/04 Praca magisterska Chruściel Marta Badania imisji NO2 w otoczeniu emitorów komunikacyjnych i wpływu wybranych czynników na jej zmienność Borowiecki Tadeusz Lesiuk Adam
2009 PM/2009/11 Praca magisterska Kozicka-Gocel Marta Rozk?ad metanu jako sposób pozyskiwania czystego wodoru Decomposition of methane as the method of gaining over of the pure hydrogen Borowiecki Tadeusz Denis Andrzej
2007 PM/2007/08 Praca magisterska Krakowska Monika Rozk?ad metanu na zmodyfikowanych katalizatorach niklowych Borowiecki Tadeusz Denis Andrzej,Gac Wojciech
2010 PM/2010/12 Praca magisterska Nowacki Karol Wpływ promotorów na zawęglanie katalizatorów kobaltowych w warunkach reformingu parowego etanolu The influence of promoters on cobalt catalysts coking under reaction conditions of ethanol steam reforming Machocki Andrzej Denis Andrzej
2011 PM/2011/11 Praca magisterska Mańko Paulina Przemysłowe procesy fermentacyjne Industrial fermentation processes Borowiecki Tadeusz
2011 PM/2011/12 Praca magisterska Golińska Edyta Reforming parowy glicerolu na katalizatorach z metalami szlachetnymi Steam reforming of glicerol on the catalysts with precious metals Borowiecki Tadeusz Cichy Marcin
2011 PM/2011/13 Praca magisterska Gajownik Łukasz Reforming parowy etanolu na katalizatorach kobaltowych z binarnymi no¶nikami tlenkowymi Steam reforming of ethanol on cobalt catalysts with binary oxide supports Machocki Andrzej Denis Andrzej
2010 PM/2010/13 Praca magisterska Reszczyński Paweł Badania wła¶ciwo¶ci domieszkowanych Cr i Co katalizatorów Fe2O3 - Al2O3 do wysokotemperaturowego rozkładu N2O Studies of the influence of chrome and cobalt addition on the properties of Fe2O3 - Al2O3 catalysts for the high temperature nitrous oxide decomposition Borowiecki Tadeusz
2010 PM/2010/14 Praca magisterska Bachanek Ilona Badania wła¶ciwo¶ci katalizatorów syntezy metanolu Cu/ZnO/Al2O3 modyfikowanych cyrkonem Study of Cu/ZnO/Al2O3 methanol synthesis catalysts modified by zirconiuk Borowiecki Tadeusz
2009 PM/2009/12 Praca magisterska Mazurek Radosław Reforming parowy gliceryny Steam reforming of glycerin Borowiecki Tadeusz
2009 PM/2009/13 Praca magisterska Król Jarosław Badania wpływu dodatku magnezu na właściwości katalizatorów typu Cu/ZnO/Al2O3 do niskotemperaturowej konwersji tlenku węgla z para wodną Studies of the influence of magnesium addition on the properties of Cu/ZnO/Al2O3 catalysts for the low temperature water gas shift reaction Borowiecki Tadeusz
2008 PM/2008/09 Praca magisterska Niemiec Wojciech Reforming parowy etanolu na katalizatorach metal/no¶nik aktywowanych tlenkiem ceru Machocki Andrzej Denis Andrzej,Gac Wojciech,Grzegorczyk Wies?aw
2002 PM/2002/07 Praca magisterska Ga?kowska Magdalena Gospodarka wodna cukrowni na przyk?adzie Cukrowni "Lublin" S.A. Machocki Andrzej
2001 PM/2001/09 Praca magisterska Iwaniuk Ilona Ocena eksploatacji sk?adowiska odpadów komunalnych "Rokitno" w roku 1999 Chmiel Bogus?aw
2001 PM/2001/10 Praca magisterska Kie¶lewska Ewelina Agnieszka Wst?pna ocena stopnia zapylenia powietrza frakcj± areozolu PM-10 w wybranych pomieszczeniach zamkni?tych oraz w powietrzu atmosferycznym Borowiecki Tadeusz Nie?ko Jerzy
2000 PM/2000/10 Praca magisterska Turek Renata Oddzia?ywanie sk?adowiska odpadów komunalnych "Rokitno" na powietrze atmosferyczne Borowiecki Tadeusz Chmiel Bogus?aw
2003 PM/2003/10 Praca magisterska Misztal Małgorzata Metody temperaturowo programowane w badaniu właściwości katalizatorów Borowiecki Tadeusz Gac Wojciech